Publicatiedatum:
vrijdag 18 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenBesluit van de raad van Oosterhout van 15 december 2020 tot vaststelling van de "Verordening Bedrijveninvesteringszone Binnenstad Oosterhout 2021-2025 (1e wijziging)"

De raad van de gemeente Oosterhout;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2020

gelet op de Wet bedrijveninvesteringszones;

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

 

Verordening Bedrijveninvesteringszone Binnenstad Oosterhout 2021-2025 (1e wijziging)

Artikel 1

De verordening Bedrijveninvesteringszone Binnenstad Oosterhout 2021-2025, welke op 27 oktober 2020 door de raad is vastgesteld wordt voor het artikel 5 lid 1 als volgt gewijzigd:

  • 1.

    De BIZ-bijdrage wordt geheven naar de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor het belastingobject vastgestelde waarde voor het kalenderjaar 2021.

Artikel 2 inwerkingtreding

De datum van ingang van deze wijziging is 1 januari 2021.

Artikel 3 citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘eerste wijziging op de verordening Bedrijveninvesteringszone Binnenstad Oosterhout 2021-2025’.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december 2020.

De voorzitter,

De Griffier,

Terug naar het overzicht