Publicatiedatum:
vrijdag 29 april 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingBesluit van het college en van de burgemeester van Oosterhout van 5 april 2022 tot vaststelling van het 'Aanwijzingsbesluit toezichthouders fysieke domein gemeente Oosterhout'

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Oosterhout,

 

gelet op het bepaalde in:

 • -

  artikel 5:11 en 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 5.2 en 5.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en met ingang van de Omgevingswet artikel 18.1 en 18.6 van de Omgevingswet;

 • -

  artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening Oosterhout;

 • -

  artikel 61 lid 3 van de Wet veiligheidsregio’s;

 • -

  artikel 92 van de Woningwet;

 • -

  artikel 23 van de Erfgoedverordening Oosterhout 2015;

 • -

  artikel 8 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

 • -

  artikel 14 van de Wet Publieke Gezondheidszorg;

 • -

  artikel 41 van de Alcoholwet;

 • -

  artikel 34 van de Wet op de Kansspelen;

 • -

  artikel 11 van de Verordening op de kansspelautomaten en kansspelautomatenhallen Oosterhout;

 • -

  artikel 6 van de Verordening winkeltijden Oosterhout 2019;

 • -

  artikel 34 van de Scheepvaartverkeerswet;

 • -

  artikel 12 van de Marktverordening 2019;

 • -

  artikel 25 van de Afvalstoffenverordening gemeente Oosterhout 2017 en in de Beleidsregel handhaving verkeerd aangeboden huishoudelijk- en bedrijfsafval gemeente Oosterhout 2021;

 • -

  artikel 170 van de Wegenverkeerswet 1994;

 • -

  artikel 12 van de Parkeerverordening 2021;

 • -

  artikel 6 Wegsleepverordening gemeente Oosterhout;

 • -

  artikel 17 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren van de gemeente Oosterhout,

overwegende dat:

 • de aanwijzing van toezichthouders van het team Vergunningen, Toezicht & Handhaving (Team VTH), medewerkers Veiligheid van Sociaal Team Beleid en medewerkers van de teams Buiten beleid, team Buiten Projecten en Stadsbeheer met toezichthoudende bevoegdheden van de bij of krachtens de hieronder gestelde wet- en regelgeving, noodzakelijk is voor de uitoefening van hun werkzaamheden;

 • een ieder wordt aangewezen voor zover dit nodig is voor de uitoefening van hun taak;

 • het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover bevoegd, zijn bevoegd daartoe ambtenaren dan wel personen aan te wijzen;

 • reeds een mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, een aanwijzingsbesluit toezichthouders brandveiligheid Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en een aanwijzingsbesluit voor de boswachter Buitengewoon opsporingsambtenaren van Staatsbosbeheer van kracht zijn en daarom deze partijen niet in dit besluit zijn opgenomen,

besluiten:

 • 1.

  de medewerkers bouwtoezicht, de senior medewerker bouw, vergunningverleners bouw, de integraal toezichthouders, waaronder de marktmeester en de coördinator van de integraal toezichthouders (allen tevens boa domein 1),

  de evenementen coördinator(en),

  de bibobmedewerker(s),

  de administratief medewerker(s) van Team VTH,

  de adviseurs / beleidsmedewerkers openbare orde en veiligheid,

  de teamleider VTH,

   

  aan te wijzen als toezichthouder van, bij of krachtens:

  • -

   de Algemene wet bestuursrecht;

  • -

   de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of Omgevingswet vanaf datum invoering;

  • -

   de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten;

  • -

   het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen;

  • -

   de Algemene plaatselijke verordening Oosterhout;

  • -

   de Wegenverkeerswet 1994;

  • -

   de Parkeerverordening;

  • -

   de Wegsleepverordening;

  • -

   de Afvalstoffenverordening gemeente Oosterhout 2017;

  • -

   de Marktverordening;

  • -

   de Alcoholwet;

  • -

   de Wet op de Kansspelen en de Verordening op de kansspelautomaten en kansspelautomatenhallen Oosterhout;

  • -

   de Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening;

  • -

   de Scheepvaartverkeerswet;

  • -

   de Erfgoedverordening Oosterhout 2015;

  • -

   de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren van de gemeente Oosterhout.

 • 2.

  Medewerkers welke door de gemeente ingehuurd worden in functies zoals hierboven beschreven of via bedrijven zoals EBN en Scorpions, aan te wijzen als toezichthouder van, bij of krachtens:

  • -

   de Algemene wet bestuursrecht;

  • -

   de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of Omgevingswet vanaf datum invoering;

  • -

   de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten;

  • -

   het Bouwbesluit;

  • -

   het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen;

  • -

   de Algemene plaatselijke verordening Oosterhout;

  • -

   de Wegenverkeerswet 1994;

  • -

   de Parkeerverordening;

  • -

   de Wegsleepverordening;

  • -

   de Afvalstoffenverordening gemeente Oosterhout 2017;

  • -

   de Marktverordening;

  • -

   de Alcoholwet;

  • -

   de Wet op de Kansspelen en de Verordening op de kansspelautomaten en kansspelautomatenhallen Oosterhout;

  • -

   de Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening;

  • -

   de Scheepvaartverkeerswet;

  • -

   de Erfgoedverordening Oosterhout 2015;

  • -

   de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren van de gemeente Oosterhout.

 • 3.

  de medewerkers beheer en toezicht op gebied van groen, openbare ruimte, kabels en leidingen, de teamleider van de toezichthouders groen, openbare ruimte, kabels en leidingen, aan te wijzen als toezichthouder van, bij of krachtens:

  • -

   de Algemene wet bestuursrecht;

  • -

   de Algemene plaatselijke verordening gemeente Oosterhout;

  • -

   de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren van de gemeente Oosterhout.

 • 4.

  de medewerker(s) met taken op gebied van erfgoed, archeologie, de teamleider, aan te wijzen als toezichthouders van, bij of krachtens:

  • -

   de Algemene wet bestuursrecht;

  • -

   de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of Omgevingswet vanaf datum invoering;

  • -

   de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten en met overeenkomstig artikel met ingang van de Omgevingswet;

  • -

   de Woningwet en het Bouwbesluit;

  • -

   de Erfgoedwet en de Erfgoedverordening.

 • 5.

  de aangewezen toezichthouders, buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en Alcoholwet inspecteurs als bedoeld in het convenant met regiogemeenten (convenant Baronie), aan te wijzen als toezichthouder van bij of krachtens:

  • -

   de Algemene wet bestuursrecht;

  • -

   de Alcoholwet;

  • -

   de horeca gerelateerde artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Oosterhout;

  • -

   de Wet op de Kansspelen en de Verordening op de kansspelautomaten en kansspelautomatenhallen Oosterhout

 • 6.

  de medewerkers van de Nationale Politie aan te wijzen als toezichthouders van bij of krachtens:

  • -

   de Algemene wet bestuursrecht;

  • -

   de Algemene plaatselijke verordening gemeente Oosterhout;

  • -

   de Winkeltijdenwet en Winkeltijdenverordening;

  • -

   de Parkeerverordening;

  • -

   de Marktverordening;

  • -

   de Wet op de Kansspelen en de Verordening op de kansspelautomaten en kansspelautomatenhallen Oosterhout.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Oosterhout’.

 

Aldus vastgesteld op 5 april 2022

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

M. Asmus

de burgemeester

M. Buijs

de burgemeester

M. Buijs

Terug naar het overzicht