Publicatiedatum:
vrijdag 8 juli 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
delegatie- of mandaatbesluitBesluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van Oosterhout van 19 april 2022 tot vaststelling van het 'Mandaatbesluit gemeente Oosterhout inzake inkoop Jeugdhulp Regio WBO 2022-2024'

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, respectievelijk de burgemeester van de gemeente Oosterhout, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in titel 3 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;

Gelet op de artikelen 160 en 171 van de Gemeentewet;

Gelet op het Algemeen mandaat-, volmacht en machtigingsbesluit Oosterhout 2011 gemeente Oosterhout, en eventuele daarop volgende regelingen;

Gelet op de bepalingen van de Jeugdwet;

Gelet op het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Oosterhout inzake de dienstverleningsovereenkomst Jeugd Regio WBO 2021.

 

Overwegende dat:

 • De gemeenten Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout in de jeugdhulpregio West-Brabant Oost (hierna Partijen) sinds 2013 samenwerken ten aanzien van de inkoop en het contractmanagement van jeugdhulp, jeugdbescherming & jeugdreclassering en crisisinterventie voor de inwoners van de deelnemende gemeenten, hierna samengevat onder de noemer Jeugdhulp (artikel 1i. definitie Jeugdhulp);

 • Tevens besloten is de met inkoop en contractmanagement van jeugdhulp samenhangende taken, zoals beleid, contractbeheer en financiële administratie, gezamenlijk regionaal vorm te geven en vast te leggen in een dienstverleningsovereenkomst;

 • De gemaakte afspraken met betrekking tot de samenwerking vanaf 2014 vastgelegd zijn in dienstverleningsovereenkomsten (2014, 2015-2018, 2018-2020, 2020, 2021, 2022);

 • De uitvoering van de werkzaamheden gezamenlijk belegd is bij de gemeente Breda;

 • Partijen eind 2021 besloten hebben tot het opnieuw inkopen van de jeugdhulpvormen ambulant, verblijf, crisishulp, pleegzorg en gezinshuiszorg voor de inwoners van de betrokken gemeenten en gezamenlijk een regiovisie en een inkoopstrategie hebben opgesteld;

 • Deze inkoop van bovenstaande vormen middels verschillende gezamenlijke inkoopprocedure(s) gerealiseerd wordt en de voorbereidingen voor deze inkoopprocedure(s) in 2022 gestart is/zijn;

 • Partijen de gemeente Breda opnieuw aanwijzen om deze inkoopprocedure(s) namens de deelnemende gemeenten te organiseren en de daaruit samenhangende en voortvloeiende taken en werkzaamheden ook tijdens de implementatiefase uit te voeren;

 • Partijen aangaande deze inkoopprocedure(s) aparte afspraken wensen te maken, waardoor de procedure(s) met de bijhorende mandaten wordt geborgd;

 • Deze afspraken een aanvulling zijn van het bestaande mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit inkoop Dvo Jeugd Regio WBO 2021.

Besluiten:

Artikel I Mandaat, volmacht en machtiging Inkoopprocedure(s)

Het college en burgemeester van de gemeente, ieder voor zover zijn bevoegdheden betreft, mandaat, volmacht c.q. machtiging te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda en de burgemeester van de gemeente Breda voor ondermeer doch niet uitsluitend het uitvoeren van en besluiten tot:

 • 1.

  de uitvoering van de inkoopprocedure(s), omvattend:

  • a.

   het starten van de inkoopprocedure(s), zoals een Europese aanbesteding en een open-house,

  • b.

   het opstellen en vaststellen van de documentatie ten behoeve van deze uit te voeren inkoopprocedure(s),

  • c.

   het daadwerkelijk houden/doorlopen van de gehele procedure(s), daarbij in elk geval inhoudende maar niet beperkt tot:

   • -

    het uitvoeren van alle daarbij behorende administratieve handelingen ter voorbereiding op en uitvoering van de in dit besluit genomen bevoegdheden,

   • -

    het proces van publiceren van de inkoopdocumentatie op TenderNed,

   • -

    publiceren van de nota van inlichtingen,

   • -

    doorvoeren van wijzigingen van de inkoopdocumentatie,

   • -

    eventueel selecteren van gegadigden,

   • -

    eventueel voeren van onderhandelingsgesprekken,

   • -

    het ongeldig verklaren van aanmeldingen of inschrijvingen,

   • -

    het uitsluiten van aanbieders die niet voldoen aan de gestelde uitsluitings-, geschiktheids- en/of overige (selectie-) eisen,

   • -

    het beoordelen alsmede het nemen van gunnings- en afwijzingsbeslissingen,

   • -

    het afhandelen van klachten,

   • -

    het besluiten (in samenspraak met de portefeuillehouders Jeugd van Partijen) tot het voeren van verweer in rechtsgedingen in het kader van de inkoopprocedure(s),

  • d.

   het vertegenwoordigen van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente in rechtsgedingen in eerste aanleg in het kader van de inkoopprocedure(s) (procesvertegenwoordiging),

  • e.

   het besluiten tot het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met aanbieders ten behoeve van de voor de uitvoering van de inkoopprocedure(s).

 • 2.

  de uitvoering en controle op de nakoming van de betreffende overeenkomsten ten tijde van de implementatieperiode van twee jaar na de start van de looptijd van de overeenkomst waaronder:

  • -

   het contractbeheer en -management(o.a. het verzamelen van, beheren van, toezien op, bewaken van en zo nodig handhaven),

  • -

   de (financiële) administratie (o.a. de administratie, de monitoring, verzamelen en interpreteren van data, rechtmatig- en doelmatigheidscontroles, terugvorderen van onrechtmatig betaalde gelden).

 • 3.

  Met betrekking tot besluiten tot of uitvoering geven aan vorenstaande privaatrechtelijke rechtshandelingen, wordt door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Oosterhout enkel volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van feitelijke handelingen en privaatrechtelijke rechtshandelingen (als bedoeld in artikel 160, lid 1, sub d en e van de Gemeentewet en artikel 171 Gemeentewet) voor zover die nodig is voor de uitvoering van de taken door gemeente Breda zoals omschreven in dit artikel.

Artikel II Grenzen mandaat, volmacht en machtiging

 • 1.

  Dit mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit geldt niet voor:

  • a.

   Besluitvorming die op grond van de Jeugdwet plaatsvindt ten behoeve van de gemeentelijke toegang;

  • b.

   Het aanhangig maken en verweer voeren in juridische inkoopprocedures in tweede aanleg én in juridische procedures die betrekking hebben op de uitvoering en de controle op de nakoming van de gesloten overeenkomsten zoals verwoord in artikel I lid 2;

  • c.

   Het zonder toestemming van het college van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten aangaan van verplichtingen die leiden tot overschrijding van de begroting van de deelnemende gemeenten;

  • d.

   Het beslissen over of ondertekenen van stukken betreffende politiek gevoelige aangelegenheden, waarvan sprake is als door één van de Partijen voorafgaand aan het moment van beslissen schriftelijk wordt aangegeven dat de aangelegenheid in zijn/haar gemeente politiek gevoelig is.

Artikel III Ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda en de burgemeester van de gemeente Breda worden ter zake van het onder artikel I genoemde toegestaan schriftelijk ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging te verlenen aan onder hen ressorterende medewerkers (binnen de kaders van het geldende algemeen mandaatbesluit Breda). Hierbij zijn dezelfde grenzen als genoemd in artikel II van toepassing.

Artikel IV Duur mandaat, volmacht en machtiging

Dit besluit is van toepassing voor de duur van de inkoopprocedure(s) en de implementatiefase tot uiterlijk 31 december 2024.

Artikel V Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Artikel VI Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaatbesluit gemeente Oosterhout inzake inkoop Jeugdhulp Regio WBO 2022-2024’.

 

Aldus vastgesteld tijdens de collegevergadering van 19 april 2022,

Burgemeester en wethouders van Oosterhout,

burgemeester

secretaris

Burgemeester van Oosterhout,

burgemeester

Terug naar het overzicht