Publicatiedatum:
vrijdag 8 juli 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
delegatie- of mandaatbesluitBesluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van Oosterhout van 23 mei 2022 tot vaststelling van het 'Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Regionaal Crisisinterventieteam Jeugd Regio WBO'

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout en de burgemeester van de gemeente Oosterhout, ieder voor zover het hun eigen bevoegdheid betreft;

 

Gelet op:

 • -

  het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  het bepaalde in titel 3 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;

 • -

  de bepalingen van de Jeugdwet en de daarop gebaseerde verordeningen, beleidsregels en nadere regels;

 • -

  artikel 4, vijfde lid van de Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Crisisinterventieteam Jeugd 2022 die de gemeenten Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout hebben gesloten.

Overwegende dat:

 • a.

  op grond van de Jeugdwet (in het bijzonder artikel 2.6) de colleges van burgemeester en wethouders van de vijf gemeenten de verantwoordelijkheid hebben om jeugdhulp op een laagdrempelige en herkenbare manier aan te bieden en ervoor zorg te dragen dat deze hulp te allen tijde bereikbaar en beschikbaar is in situaties waar onmiddellijke uitvoering van taken is geboden (onder andere dus zorgdragen voor de organisatie van de crisiszorg voor de jeugd op basis van de daartoe vigerende wetgeving);

 • b.

  een crisissituatie een ernstige en acute verstoring van het dagelijks functioneren betreft waarbij onmiddellijk professioneel gehandeld moet worden om (verdere) emotionele, fysieke of psychische schade bij de betrokkene en diens omgeving te voorkomen of te beperken en waarbij de veiligheid wordt hersteld en de situatie wordt genormaliseerd;

 • c.

  het wenselijk is dat de vijf gemeenten gezamenlijk een eenduidige werkwijze voor crisisinterventies voor jeugdigen tot 18 jaar inrichten die ervoor zorgt dat jeugdigen direct uit een op dat moment voor hen onveilige situatie kunnen worden gehaald, dat passende vervolgondersteuning wordt geboden en dit door één crisisinterventieteam wordt uitgevoerd;

 • d.

  de gemeenten Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout hiervoor een Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Crisisinterventieteam Jeugd 2022 hebben gesloten, waarin de afspraken omtrent de dienstverlening van het crisisinterventieteam zijn vastgelegd;

 • e.

  de gemeenten besloten hebben het crisisinterventieteam fysiek bij één gemeente te positioneren, namelijk bij de Gemeente Breda;

 • f.

  ten gevolge van het positioneren van het crisisinterventieteam bij de gemeente Breda door de gemeenten Altena, Oosterhout, Drimmelen en Geertruidenberg per 1 april 2022 er een actueel mandaatbesluit gewenst c.q. noodzakelijk is.

Besluiten:

 • I.

  Mandaat, volmacht c.q. machtiging te verlenen in de ruimste zin des woord met inachtneming van het bepaalde in artikel II aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda en, voor zover daartoe bevoegd, de burgemeester van de gemeente Breda voor het uitvoeren van en besluiten tot:

  • crisisinterventies (telefonisch dan wel fysiek uitrukken);

  • toetsing van hulpbehoeften en doorgeleiden naar deze hulp ingeval van crisishulp voor niet-vrij toegankelijke vormen (poortwachtersfunctie);

  • veiligheidsinschattingen voor Veilig Thuis buiten kantoortijden inclusief interventies;

  • het indienen van een spoedverzoek tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming op grond van artikel 2.4 Jeugdwet (spoed VTO);

  • het doen van een verzoek aan de kinderrechter tot het verkrijgen van een spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging tot het opnemen van een jeugdige in een gesloten accommodatie zoals bedoeld in hoofdstuk 6 van de Jeugdwet (juridische procedure);

  • het overleggen van bescheiden als bedoeld in artikel 6.1.9 lid 1 Jeugdwet;

  • gehoord worden door de kinderrechter in geval van het verlenen van een machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging of in geval van een vervallenverklaring als bedoeld in de Jeugdwet;

  • het vertegenwoordigen bij bezwaar- en beroepsprocedures in verband met het verkrijgen van een spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging tot het opnemen van een jeugdige in een gesloten accommodatie zoals bedoeld in hoofdstuk 6 van de Jeugdwet als gevolg van de inzet van het crisisinterventieteam;

  • het richten van een verzoek aan de rechter om in zijn beschikking inzake de machtiging (ex artikel 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 Jeugdwet) te bepalen dat deze in plaats van in een geregistreerde gesloten accommodatie ten uitvoer wordt gelegd in een inrichting als bedoeld in artikel 1 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (artikel 6.2.2 Jeugdwet);

  • de afhandeling van klachten die betrekking hebben op het handelen van het crisisinterventieteam zoals verwoord in artikel 10 van de Samenwerkingsovereenkomst.

 • II.

  Dat het mandaat, volmacht en machtigingsbesluit niet geldt ten aanzien van:

  • besluitvorming die op grond van de Jeugdwet plaatsvindt ten behoeve van de gemeentelijke toegang die geen betrekking heeft op het Crisisinterventieteam;

  • het zonder toestemming van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout aanhangig maken en verweer voeren in juridische procedures die niet zien op de genoemde punten uit punt I van dit besluit;

  • het zonder toestemming van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout als in bedoeld in punt I aangaan van verplichtingen die leiden tot overschrijding van de begroting zoals opgenomen in artikel 9 van de Samenwerkingsovereenkomst Crisisinterventieteam;

  • besluitvorming die zeer politiek gevoelige aangelegenheden en besluitvorming met publicitaire consequenties betreft;

  • besluitvorming die in afwijkt van het lokale en regionale beleid van het college van burgemeester en wethouders c.q. de gemeente Oosterhout, zoals de geldende verordening jeugdhulp op grond van artikel 2.9 Jeugdwet.

 • III.

  Dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda en de burgemeester van de gemeente Breda ter zake van het onder punt I genoemde worden toegestaan schriftelijk ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging te verlenen aan de onder hen ressorterende medewerkers. Hierbij zijn dezelfde grenzen van artikel II van toepassing.

 • IV.

  Dat dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaat, volmacht en machtigingsbesluit Regionaal Crisisinterventieteam Jeugd Regio WBO.

 • V.

  Dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking en terugwerkt tot en met 1 april 2022.

Aldus vastgesteld tijdens de collegevergadering van 23 mei 2022,

Burgemeester en wethouders van gemeente Oosterhout,

De secretaris,

De burgemeester,

En, voor zover het zijn bevoegdheden betreft:

De burgemeester van gemeente Oosterhout,

Terug naar het overzicht