Publicatiedatum:
vrijdag 2 september 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelBesluit van het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout van 30 augustus 2022 tot vaststelling van het "Wijzigingsbesluit Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022, gemeente Oosterhout"

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout,

 

gelet op:

  • -

    titel 4.3 en artikel 4:94 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • -

    artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

  • -

    het Rijk aan gemeenten extra middelen beschikbaar stelt om de energietoeslag te verhogen;

  • -

    het Rijk de periode heeft verlengd waarin collectieve bijzondere bijstand in de vorm van een energietoeslag verstrekt mag worden;

  • -

    het wenselijk is om de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 aan te passen aan deze gewijzigde omstandigheden;

besluit

 

vast te stellen het “Wijzigingsbesluit Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022, gemeente Oosterhout”.

Artikel I Wijziging beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022

A

Artikel 1 van de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022, gemeente Oosterhout wordt als volgt gewijzigd:

 

Onderdeel g komt te luiden:

g.

peildatum:

de eerste van de maand waarin de ambtshalve toekenning plaatsvindt of de eerste van de maand waarin de aanvraag voor de eenmalige energietoeslag wordt ingediend;

 

Onderdeel h komt te luiden:

h.

referteperiode:

de kalendermaand voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag voor de eenmalige energietoeslag wordt ingediend;

 

B

In artikel 2, eerste lid, wordt € 800,00 gewijzigd in € 1.300,00.

 

C

In artikel 4, derde lid, wordt 31 juli 2022 gewijzigd in 31 december 2022.

 

D

In artikel 6, tweede lid, wordt 1 januari 2023 gewijzigd in 1 juli 2023.

Artikel II Slotbepalingen

A

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2022 en werkt terug tot 15 maart 2022.

 

B

Dit besluit wordt aangehaald als: “Wijzigingsbesluit Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022, gemeente Oosterhout”.

 

Aldus vastgesteld op 30 augustus 2022

de burgemeester

de secretaris

Algemene toelichting

Nederland heeft vanaf eind 2021 te maken gekregen met een forse stijging van de energietarieven. Met name huishoudens met een laag inkomen lopen hierdoor het risico om in financiële problemen te komen. De regering heeft daarom maatregelen genomen om de hogere energietarieven (gedeeltelijk) te compenseren. Hierbij is gekozen voor twee categorieën maatregelen. In de eerste plaats is gekozen voor een generieke verlaging van de energiebelasting. Hiervan profiteren dus alle huishoudens. Daarnaast is er een aanvullende compensatie voor huishoudens met een laag inkomen. Aan deze huishoudens kan de gemeente een eenmalige energietoeslag verlenen.

 

De gemeente kan deze eenmalige energietoeslag 2022 verlenen op grond van artikel 35 van de Participatiewet. Dit artikel regelt de verstrekking van individuele en categoriale bijzondere bijstand. Om het gemeenten mogelijk te maken om een energietoeslag in de vorm van categoriale bijzondere bijstand te verstrekken, is artikel 35 van de Participatiewet gewijzigd.

 

De gemeente heeft de bevoegdheid om in 2022 een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen; het betreft dus geen verplichting. Het feit dat de eenmalige energietoeslag onderdeel uitmaakt van de bijzondere bijstand, geeft beleidsvrijheid ten aanzien van de vormgeving.

 

De gemeente Oosterhout heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een energietoeslag te verstrekken. Hiervoor zijn op 12 april de beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 vastgesteld. In deze beleidsregels is de energietoeslag vastgesteld op € 800,00, dit was in overeenstemming met het richtbedrag dat door het kabinet werd genoemd.

 

Inmiddels heeft het kabinet besloten om het richtbedrag van de energietoeslag te verhogen tot € 1.300,00 en zal hiervoor extra middelen beschikbaar stellen aan gemeenten. Tevens is de periode waarin uitvoering gegeven kan worden aan de collectieve bijzondere bijstand in de vorm van een energietoeslag verlengd.

 

De gemeente Oosterhout wil gehoor geven aan de oproep van het kabinet en de energietoeslag verhogen naar € 1.300,00. Hiervoor worden de beleidsregels eenmalige energietoeslag gewijzigd. Ook wordt de periode, waarin een aanvraag kan worden ingediend, verlengd.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I Wijziging beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022

A

De periode waarin het mogelijk is om categoriale bijzondere bijstand in de vorm van een energietoeslag te verlenen wordt verlengd. Er wordt daarom voor gekozen om ook de aanvraagperiode de verlengen. Gelet op deze verlenging wordt er voor gekozen om de peildatum en de referteperiode aan te laten sluiten bij het moment van aanvraag.

 

B

Bij de vaststelling van de beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 werd nog uitgegaan van een richtbedrag van € 800,00. Inmiddels heeft het Rijk besloten om extra middelen beschikbaar te stellen aan gemeenten om dit richtbedrag te verhogen naar € 1.300,00. Met de wijziging van artikel 2, eerste lid, wordt gebruikt gemaakt de mogelijkheid die het Rijk nu biedt en wordt de energietoeslag verhoogd naar € 1.300,00.

 

C en D

Aanvankelijk werd door het Rijk de mogelijkheid geboden om in 2022 categoriale bijzondere bijstand in de vorm van een energietoeslag te verlenen. Inmiddels is de periode verlengd en kan ook nog uitbetaling in het eerste halfjaar van 2023 plaatsvinden. Wel is het uitgangspunt dat het een energietoeslag voor het jaar 2022 betreft.

Vanwege deze ontwikkeling is de aanvraagtermijn verlengd tot en met 31 december 2022. In het verlengde hiervan is ook de datum waarop de beleidsregels vervallen verschoven naar 1 juli 2023.

Artikel II Slotbepalingen

A

Het wijzigingsbesluit treedt in werking op 1 september 2022 en zal terugwerken tot 15 maart 2022, dat is de datum waarop de beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 in werking zijn getreden.

In de praktijk betekent dit dat bij toekenning van een energietoeslag voor 1 september 2022 er in eerste instantie nog uitgegaan wordt van een bedrag van € 800,00. Een huishouden dat voor 1 september 2022 een energietoeslag van € 800,00 heeft ontvangen zal vervolgens nog een nabetaling ontvangen van € 500,00. Bij toekenningen vanaf 1 september 2022 zal direct worden uitgegaan van een bedrag van € 1.300,00.

 

B

Dit hoeft geen nadere toelichting.

Terug naar het overzicht