Publicatiedatum:
maandag 28 november 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelBesluit van het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout van 21 november 2022 tot vaststelling van de "Gewijzigde beleidsregels voor subsidieverstrekking Oosterhout 2023"

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout,

besluiten

 

 • 1.

  Vast te stellen de “Gewijzigde beleidsregels voor subsidieverstrekking gemeente Oosterhout 2023”

 • 2.

  In te trekken de “Beleidsregels voor subsidieverstrekking gemeente Oosterhout 2023” zoals vastgesteld op 5 juli 2022.

Inleiding

Op 12 december 2017 heeft de gemeenteraad van Oosterhout de Algemene subsidieverordening Oosterhout (hierna te noemen Asv) vastgesteld. Deze verordening bevat procedurele voorschriften die van toepassing zijn bij subsidieverlening.

 

Tevens geeft de verordening het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout de mogelijkheid om ter verduidelijking of ter uitwerking van wat in de verordening staat:

 • nadere regels te stellen;

 • specifieke voorwaarden te formuleren;

 • grondslagen voor subsidieverlening te benoemen;

 • subsidieplafonds (per werkveld) aan te geven.

Die nadere uitwerking per beleidsterrein is opgenomen in deze notitie ‘Beleidsregels voor subsidieverstrekking gemeente Oosterhout’. Per beleidsterrein of per werkveld van een beleidsterreinen wordt ingegaan op de activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie, de relevante doelstellingen en doelgroepen, procedurebepalingen, kosten die voor subsidie in aanmerking komen, berekening van de subsidie, verdeling van het subsidieplafond, specifieke weigeringsgronden en eventuele aanvullende verplichtingen.

Algemene deel van de beleidsregels

Het eerste hoofdstuk bevat een nadere uitwerking van een aantal aspecten die voor alle subsidies relevant (kunnen) zijn. Het zijn regels die het college hanteert ten aanzien van bijvoorbeeld bevoorschotting en indexering van budgetten. In het tweede hoofdstuk zijn per subsidievorm de procedures opgenomen: indieningstermijnen, waar de aanvraag uit dient te bestaan, beslistermijnen e.d.

Vaststelling subsidiebudgetten en -plafonds

In deze beleidsregels zijn de subsidieplafonds en de verdeelregels voor de subsidies opgenomen, waarbij de plafonds het maximum te verstrekken subsidiebedrag per beleidsterrein en eventueel delen daarvan bepalen. De subsidieplafonds worden jaarlijks op basis van een begrotingsvoorbehoud vastgesteld door het college. Definitieve vaststelling van de subsidieplafonds vind jaarlijks plaats bij de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad van Oosterhout.

Bijstelling beleidsregels

Deze beleidsregels zijn onderdeel van een continue verbetertraject van het subsidiebeleid. De praktijk moet uitwijzen of de beleidsregels aanpassing behoeven voor het zo goed mogelijk functioneren van het subsidiebeleid. De beleidsregels zijn een bevoegdheid van het college en worden jaarlijks geactualiseerd op basis van nieuw beleid en praktijkervaringen.

1. Algemene bepalingen

 

1.1. Algemeen

De wettelijk grondslagen en de bevoegdheid waarop dit document ‘Beleidsregels subsidieverstrekking gemeente Oosterhout’ is gebaseerd zijn artikel 149 van de gemeentewet, artikel 4.23 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Oosterhout (Asv). De Begripsomschrijvingen uit de Asv zijn van overeenkomstige toepassing.

 

1.2. Reikwijdte

In de Asv worden de reikwijdte van de bevoegdheden van het college genoemd. Overeenkomstig artikel 3 van de Asv Oosterhout zijn de nadere regels voor de activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen opgenomen in dit document ‘Beleidsregels voor subsidieverstrekking gemeente Oosterhout’, hierna te noemen ‘Subsidieregels’.

 

1.3. Inhoudelijke verankering

Beleidsmatige (kader)nota’s geven sturing aan de doelen en activiteiten waarvoor subsidies worden verleend. Hierin wordt op hoofdlijnen de gewenste situatie van doelgroepen, thema’s of sectoren in doelen, prestaties en activiteiten beschreven. Het beleid wordt op basis hiervan in deze Subsidieregels zodanig geoperationaliseerd dat product- en prestatieafspraken met maatschappelijke instellingen mogelijk zijn en doelen van subsidies worden aangegeven. Subsidies richten zich voor zover mogelijk op output en op outcome (maatschappelijke effecten).

 

Nadere afspraken over te leveren prestaties en aanvullende voorwaarden en voorschriften kunnen worden vastgelegd in de beschikking, met als bijlage een subsidieblad of subsidiecontract.

 

1.4. Soorten subsidies

Subsidies onderscheiden zich in juridische zin slechts door het feit of het een jaarlijkse dan wel incidentele subsidie betreft. Daarom wordt een tweedeling in type subsidies aangebracht en tevens een beperking van het aantal subsidienamen:

Structurele subsidie

De jaarlijkse subsidie heeft betrekking op voortdurende activiteiten van een rechtspersoon of een natuurlijke persoon en wordt bij voorkeur voor meerdere jaren verstrekt. Hieronder vallen:

 • Waarderingssubsidies

  Structurele subsidie aan instellingen voor activiteiten die van belang worden geacht, zonder deze naar aard of inhoud te willen beïnvloeden. Bedoeld om waardering voor of belang van bepaalde structurele activiteiten aan te geven.

 • Kindgebonden subsidies

  Structurele subsidie aan instellingen in de gemeente Oosterhout ten behoeve van in de gemeente Oosterhout woonachtige kinderen. Instellingen dienen te voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen. Gemeente stuurt op hoofdlijnen (de aard van de activiteiten van de subsidieontvanger en de doelgroepen waarop deze activiteiten zich richten).

 • Exploitatiesubsidies

  Structurele subsidie aan instellingen ter dekking van het tekort van de exploitatie van de subsidieontvanger, waarbij de gemeente op hoofdlijnen wil sturen op de aard van de activiteiten van de subsidieontvanger en de doelgroepen waarop deze activiteiten zich richten.

 • Doelsubsidies

  Structurele subsidie van jaarlijks € 150.000 of meer aan instellingen voor activiteiten. Aan de subsidieverlening is een subsidiecontract verbonden. Gericht op uitvoering van gemeentelijk beleid, uitgewerkt in te behalen doelstellingen en prestaties, waarbij de subsidieontvanger de uitvoering ter hand neemt.

Incidentele subsidie

Incidentele subsidies zijn subsidies die voor een eenmalige activiteit van een rechtspersoon of een natuurlijke persoon, of een activiteit waarvoor het college slechts voor een van te voren bepaalde tijd van maximaal 4 jaar subsidie wil verlenen. Hieronder vallen:

 • Activiteitensubsidies

  Een activiteitensubsidie is tijdelijk en doelgericht. De subsidie is gericht op een prestatie, activiteit, evenement, product of resultaat, die aansluit op gemeentelijk beleid, die in tijd beperkt is en die inhoudelijk een afgerond resultaat oplevert.

 • Zapbudgetten

  Zapbudgetten zijn kleine en eenmalige subsidies van maximaal € 1.000, die zonder al te veel drempels verstrekt kunnen worden aan initiatieven van inwoners of bewonersgroepen.

 • Impulssubsidies

  Subsidie voor initiatieven die aansluiten bij maatschappelijke behoeften en/of nieuwe sociale relaties en samenwerkingsverbanden creëren. Daarnaast kan het college met deze subsidie een bijdrage leveren in de kosten van het verbeteren of bouwen van accommodaties die eigendom zijn van de subsidievragende rechtspersoon.

1.5. Structurele én incidentele subsidie

Een ontvanger van een structurele subsidie kan in hetzelfde jaar in aanmerking komen voor een extra, incidentele subsidie als de activiteit of het project waarvoor deze subsidie wordt aangevraagd voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Er is geen sprake van reguliere activiteiten, waarvoor reeds structurele subsidie is verleend;

 • Naast doelstellingen op het eigen beleidsterrein draagt de activiteit blijkens het projectplan bij aan andere gemeentelijke doelstellingen;

 • De activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met één of meer maatschappelijke partners (culturele instellingen, sportverenigingen, onderwijs, welzijnssector, buurtorganisaties of bedrijfsleven).

1.6. Minimale subsidie

Het college kent geen subsidies lager dan € 250 toe. Uitzondering hierop zijn de zapbudgetten waarbij een minimum geldt van € 100.

 

1.7. Eigen bijdrage/inkomsten aanvrager

 • Voor incidentele subsidies geldt, tenzij anders vermeld in de subsidieregelingen, een eigen bijdrage van minimaal 50% van de subsidiabele kosten.

 • De gemeente Oosterhout wil instellingen stimuleren eigen inkomsten te genereren en kosten te beperken. Dit doet zij o.a. door bij de vaststelling van de subsidie rekening te houden met de overige inkomsten van de subsidieontvanger. Dit betekent dat indien er sprake is van een exploitatieoverschot het percentage van de subsidie in de totale inkomsten wordt berekend. Dit percentage is het aandeel van de gemeente Oosterhout in het exploitatieoverschot.

1.8. Maximaal beschikbare budgetten: subsidieplafonds

Met het vaststellen van de jaarlijkse begroting door de Raad worden tevens de subsidieplafonds per beleidsterrein of werkveld vastgesteld. De subsidieplafonds en eventueel door het college vastgestelde deelplafonds maken budgetteren mogelijk. Het bereiken van een (deel)subsidieplafond is reden een aanvraag te weigeren. Elk plafond of deelplafond is gekoppeld aan een inhoudelijke opgave, waarvoor de Raad een budget ter beschikking stelt. Met het vaststellen van plafonds bepaalt de Raad de hoofdlijnen van het subsidiebeleid voor wat betreft de hoogte van subsidies, gekoppeld aan inhoud op hoofdlijnen.

 

1.9. Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van een begroting, die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder voorwaarde dat voldoende middelen in de begroting beschikbaar zullen worden gesteld.

 

1.10. Weigeringsgronden

Een subsidieaanvraag kan door het college worden geweigerd indien:

 • de aanvrager niet behoort tot de doelgroep;

 • activiteiten een in grote mate een partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijk karakter hebben;

 • de activiteiten van de aanvrager niet of niet in overwegende mate gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen of niet of nauwelijks ten goede komen aan de gemeente of haar ingezeten;

 • de activiteiten niet of onvoldoende bijdragen aan de realisering van met subsidie beoogde beleidsdoelen;

 • de activiteit ten tijde van de indiening van de aanvraag reeds geheel of gedeeltelijk heeft plaatsgevonden;

 • de activiteit een commercieel doel heeft of gericht is op fundraising voor goede doelen;

 • de activiteit in strijd is met een ander gemeentelijk doel;

 • er al eerder een subsidieaanvraag is gehonoreerd voor deze activiteit of een onderdeel daarvan;

 • de activiteit waarvoor een incidentele subsidie wordt aangevraagd al meer dan drie keer heeft plaatsgevonden;

 • er sprake is van een onevenredige verhouding tussen kosten en baten;

 • de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken.

Eventuele nadere weigeringsgronden staan beschreven onder het kopje ‘nadere weigeringsgronden’ in de hoofdstukken van deze Subsidieregels.

 

1.11. Subsidieontvanger

 • Bij het verstrekken van subsidie aan (een groep van) natuurlijke personen zijn zij als persoon verantwoordelijk voor een rechtmatige besteding van de subsidie. Bij het in gebreke blijven kunnen zij daarvoor als natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

 • Bij subsidiebedragen hoger dan € 2.500 wordt alleen subsidie verstrekt aan rechtspersonen met een volledige rechtsbevoegdheid. Dit om als gemeente meer zekerheid te hebben en om risico´s voor de subsidieaanvrager te beperken.

 • De gesubsidieerde activiteit van de subsidieaanvrager of -ontvanger moet zonder winstoogmerk zijn (de aanvrager zelf mag wel een winstoogmerk hebben).

1.12. Langdurige subsidierelaties

De waarde van duurzame subsidierelaties wordt onderkend door doelsubsidies in principe voor 4 jaar vast te stellen (onder begrotingsvoorbehoud t.a.v. subsidieplafond). Daarbij vindt minimaal één maal per jaar een monitor plaats waarbij gekeken wordt naar de voortgang van de prestatieafspraken. Op basis van de monitor kan bijstelling van de prestatieafspraken plaatsvinden. Deze tussentijdse monitor kan ook aanleiding zijn voor het college om de subsidie na afloop van de vastgestelde subsidieperiode te beëindigen.

 

1.13. Bevoorschotting

De bevoorschotting vindt plaats volgens het in de verleningsbeschikking opgenomen bevoorschottingsritme. Om de administratieve lastendruk tegen te gaan worden verleningen voor structurele subsidies beneden de € 5.000 en verleningen voor incidentele subsidies beneden de € 3.500 voor 100% bevoorschot. In de verleningsbeschikking wordt het bevoorschottingsregime beschreven, inclusief het moment waarop de betalingen zullen plaatsvinden.

 

1.14. Verantwoording

Oosterhout volgt het Rijk in het tegengaan van nodeloze bureaucratie en procedures. Bij lage subsidiebedragen (tot max. € 5000,- bij structurele subsidies en tot max. € 3.500 bij incidentele subsidies) is sprake van het samenvallen van verlening en vaststelling met minimale verantwoordingsplicht en aanvraageisen. Subsidies van meer dan € 50.000 doch ten hoogste € 150.000 dienen vergezeld te gaan van een samenstellingsverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant. Subsidies van meer dan € 150.000 dienen vergezeld te gaan van een controleverklaring en een rapportage van feitelijke bevindingen, opgesteld door een onafhankelijk accountant.

 

1.15. Indexering

Voor de exploitatie- en doelsubsidies is de loon- en prijscompensatie gekoppeld aan de gewogen prijsmutatie voor de overheidsconsumptie. Deze uitgangspunten en richtlijnen worden in de voorjaarsnota verwerkt, maar zijn pas definitief wanneer de gemeenteraad de begroting vaststelt.

 

1.16. Vermogensontwikkeling

 • Toevoeging aan het eigen vermogen vanuit gemeentelijk subsidie is alleen toegestaan als de overeengekomen resultaten zijn behaald.

 • De maximaal toegestane jaarlijkse toevoeging aan het eigen vermogen is afhankelijk van het exploitatieresultaat en de verhouding van de ontvangen subsidie tot de totale inkomsten (zie ook 1.7).

 • Het totale eigen vermogen mag niet buitenproportioneel zijn. Om dit te toetsen worden de volgende richtlijnen gehanteerd:

  • Voor subsidies tot € 25.000 geldt dat het totale eigen vermogen op enig moment maximaal 1 keer de omvang van het gemiddelde exploitatie-uitgavenbedrag van de laatste 5 jaar mag bedragen, maar met een maximum van € 25.000.

  • Voor subsidies tussen de € 25.000 en € 100.000 geldt dat het totale eigen vermogen op enig moment maximaal 50% van het gemiddelde exploitatie-uitgavenbedrag van de laatste 5 jaar mag bedragen, maar met een maximum van € 50.000.

  • Voor subsidies tussen de € 100.000 en € 1.000.000 geldt dat het totale eigen vermogen op enig moment maximaal 25% van het gemiddelde exploitatie-uitgavenbedrag van de laatste 5 jaar mag bedragen, maar met een maximum van € 150.000.

  • Voor subsidies tussen de € 1.000.000 en € 2.000.000 geldt dat het totale eigen vermogen op enig moment maximaal 20% van het gemiddelde exploitatie-uitgavenbedrag van de laatste 5 jaar mag bedragen, maar met een maximum van € 250.000.

  • Voor subsidies boven de € 2.000.000 geldt dat het totale eigen vermogen op enig moment maximaal 20% van het gemiddelde exploitatie-uitgavenbedrag van de laatste 5 jaar mag bedragen, maar met een maximum van € 500.000.

  • Het college is bevoegd om, op basis van specifieke gronden, anders te besluiten.

1.17. Eigen vermogen

 • Tot het eigen vermogen wordt gerekend de egalisatiereserve, niet toegestane bestemmingsreserves (zie 1.18) en niet toegestane voorzieningen (zie 1.19).

 • Voor rechtspersonen die structureel subsidie ontvangen van tenminste € 150.000 per jaar, dient in beginsel een algemene of egalisatiereserve aanwezig te zijn. Daarnaast dient er sprake te zijn van een solvabiliteitsratio (eigen vermogen / totaal vermogen x 100%) van tenminste 20%. De gemeente hanteert dit uitgangspunt ten behoeve van de continuïteit van de rechtspersoon en daarmee het mogelijk maken van duurzame samenwerking met rechtspersonen die subsidie ontvangen.

1.18. Bestemmingsreserve

 • Het college kan de gesubsidieerde rechtspersoon toestemming verlenen om bestemmingsreserves te vormen.

 • Het college geeft instemming voor het vormen van een bestemmingsreserve, indien naar het oordeel van de het college de noodzaak hiertoe door de instelling is aangetoond.

 • Gevormde bestemmingsreserves dienen binnen 4 jaar aangewend te worden behoudens die gevallen waarin het College, op specifieke gronden, anders besluit.

1.19. Voorzieningen

 • Het college kan de structureel gesubsidieerde rechtspersoon toestemming verlenen voor het vormen van voorzieningen. Het college geeft hiervoor toestemming, indien de noodzaak hiertoe door de instelling is aangetoond.

 • Als sprake is van eigendommen waarop wordt afgeschreven, is de structureel gesubsidieerde rechtspersoon verplicht om het jaarlijkse afschrijvingsbedrag in de begroting op te nemen.

 • Als de structureel gesubsidieerde rechtspersoon eigenaar is van onroerend goed moet betreffende het onderhoud daarvan een voorziening groot planmatig onderhoud (buiten en binnen) worden opgesteld.

 • De met instemming van het college gevormde voorzieningen mogen door de structureel gesubsidieerde rechtspersoon slechts worden aangewend voor het doel waarvoor ze zijn gevormd.

1.20. Verplichtingen subsidieontvanger

Naast de in artikel 12 van de Asv vermelde verplichtingen over meldingsplicht bij afwijkingen en overige verplichtingen van de subsidieontvanger is het college bevoegd om nadere verplichtingen in de beleidsregels aan te geven (artikel 13 Asv). Eventuele nadere verplichtingen staan beschreven onder het kopje ‘nadere verplichtingen’ in de hoofdstukken van deze Subsidieregels.

2. Procedures

In dit hoofdstuk is als aanvulling op de Asv aangegeven welke procedures van toepassing zijn. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in een aantal verschillende subsidiesoorten. Per subsidiesoort gelden dus verschillende procedures. Sommige subsidieregelingen wijken af van onderstaande procedures of indieningsvereisten. In dat geval is dit binnen de betreffende subsidieregeling opgenomen onder het kopje ‘Procedure’ resp. ‘Nadere verplichtingen’. In alle andere gevallen gelden hieronder staande procedures en indieningsvereisten.

 

2.1. Waarderingssubsidie

 • Aanvragen voor een waarderingssubsidie dienen uiterlijk 1 oktober (in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd) in het bezit te zijn van de gemeente;

 • De aanvraag bestaat uit een lijst met de adresgegevens en de geboortedata van de betalende leden en/of een werkplan;

 • Waarderingssubsidies worden direct vastgesteld. Dit betekent dat hierover geen standaard verantwoording hoeft worden afgelegd. De gemeente controleert indien van toepassing jaarlijks steekproefsgewijs een aantal waarderingssubsidies.

2.2. Kindgebonden subsidie

 • Aanvragen voor een kindgebonden subsidie dienen uiterlijk 1 oktober (in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd) in het bezit te zijn van de gemeente.

 • De aanvraag bestaat uit een overzicht met het aantal bezette kindplaatsen per peildatum 1 mei van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd en een plan van aanpak. Voor het overzicht van het aantal bezette kindplaatsen wordt het door de gemeente ter beschikking gestelde aanvraag- en verantwoordingsformat gebruikt. In het plan van aanpak staat in ieder geval een beschrijving van het ouderbeleid, met welk kindvolgsysteem wordt gewerkt, met welk VVE programma wordt gewerkt, hoe de warme overdracht naar het basisonderwijs plaatsvindt, hoe er zicht op de ontwikkeling van VVE peuters wordt gehouden, met welke partners wordt samengewerkt, welke resultaten op het gebied van VVE zijn bereikt en hoe de kwaliteitszorg wordt vormgegeven.

 • Tussentijds ontvangt de gemeente voor 1 juni van het lopende subsidiejaar een overzicht per locatie van het aantal bezette kindplaatsen per 1 mei van het lopende subsidiejaar.

 • De verantwoording van de subsidie dient uiterlijk 1 oktober in het jaar waarover subsidie is verleend in het bezit te zijn van de gemeente.

 • De verantwoording bestaat uit een overzicht met het aantal bezette kindplaatsen per peildatum 1 mei van het lopende subsidiejaar volgens het door de gemeente ter beschikking gestelde aanvraag en verantwoordingsformat, een inhoudelijk activiteitenverslag (conform opzet plan van aanpak) en een accountantsverklaring.

 • De verantwoording (lopend jaar) en de aanvraag (volgend jaar) vallen derhalve samen en dienen als één aanvraag ingediend te worden.

2.3. Exploitatiesubsidie

 • Aanvragen voor een exploitatiesubsidie dienen uiterlijk 1 oktober (in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd) in het bezit te zijn van de gemeente;

 • De aanvraag bestaat uit een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd, de doelstellingen en resultaten die daarmee worden nagestreefd en een begroting en dekkingsplan;

 • Exploitatiesubsidies beneden de € 5.000 worden direct vastgesteld. Dit betekent dat hierover geen standaard verantwoording hoeft worden afgelegd. De gemeente controleert indien van toepassing jaarlijks steekproefsgewijs een aantal van deze exploitatiesubsidies;

 • Over exploitatiesubsidies van € 5.000 en hoger dient achteraf altijd een verantwoording te worden afgelegd;

 • De verantwoording van de exploitatiesubsidie dient uiterlijk 1 mei (van het jaar volgend op het subsidiejaar) in het bezit te zijn van de gemeente;

 • De verantwoording bestaat uit een inhoudelijk en financieel verslag.

2.4. Doelsubsidie

 • Voor maatschappelijke voorzieningen die behoren tot de basisinfrastructuur van de gemeente Oosterhout en waarvan de subsidie meer dan € 150.000 bedraagt stelt de gemeente een beleidskader op. Een beleidskader wordt voor een periode van max. 4 jaar opgesteld en in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het beleidskader start bekend gemaakt aan de instelling;

 • De aanvraag voor een doelsubsidie dient uiterlijk 1 november (in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd) in het bezit te zijn van de gemeente;

 • De aanvraag bestaat uit een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd, de doelstellingen en resultaten die daarmee worden nagestreefd en een begroting en dekkingsplan. De aanvraag sluit qua indeling zoveel mogelijk aan op het betreffende beleidskader van de gemeente;

 • Verantwoording van de subsidie dient uiterlijk 1 mei (van het jaar volgend op het subsidiejaar) in het bezit te zijn van de gemeente;

 • De verantwoording bestaat uit een door het bestuur gewaarmerkt activiteiten- en financieel verslag. Doelsubsidies tot € 150.000 dienen vergezeld te gaan van een samenstellingsverklaring door een externe accountant en doelsubsidies boven de € 150.000 van een controleverklaring en een rapportage van feitelijke bevindingen van een externe accountant.

2.5. Activiteitensubsidie: Tendersysteem

 • Subsidieverlening op basis van dit subsidietype geschiet op basis van het tendersysteem (aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van een puntensysteem);

 • Aanvragen voor activiteiten in het eerste halfjaar (jan – jun), dienen uiterlijk 1 oktober (in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de activiteiten plaats vinden) in het bezit te zijn van de gemeente;

 • Aanvragen voor activiteiten in het tweede halfjaar (jul – dec) dienen uiterlijk 1 april (in het jaar waarin de activiteiten plaats vinden) in het bezit te zijn van de gemeente;

 • Indien na deze 2 aanvraagrondes het subsidieplafond nog niet bereikt is, worden aanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst tot dat het subsidieplafond is bereikt;

 • De aanvraag bestaat uit een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd, de doelstellingen en resultaten die daarmee worden nagestreefd en een begroting en dekkingsplan;

 • Subsidies tot € 3.500 worden direct vastgesteld. Dit betekent dat hierover geen standaard verantwoording hoeft worden afgelegd. De gemeente controleert jaarlijks steekproefsgewijs een aantal subsidies;

 • Verantwoording van subsidies boven de € 3.500 dienen uiterlijk 13 weken na afloop van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend in het bezit te zijn van gemeente;

 • De verantwoording bestaat uit een (door het bestuur) gewaarmerkt activiteiten- en financieel verslag.

2.6. Activiteitensubsidie: ‘Wie het eerst komt, die het eerst maalt’

 • Aanvragen voor een activiteitensubsidie kunnen het hele jaar door aangevraagd worden;

 • Aanvragen dienen uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd ingediend te zijn bij de gemeente;

 • De aanvraag bestaat uit een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd, de doelstellingen en resultaten die daarmee worden nagestreefd en een begroting en dekkingsplan;

 • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst;

 • Subsidies tot € 3.500 worden direct vastgesteld. Dit betekent dat hierover geen standaard verantwoording hoeft worden afgelegd. De gemeente controleert jaarlijks steekproefsgewijs een aantal subsidies;

 • Verantwoording van subsidies boven de € 3.500 dienen uiterlijk 13 weken na afloop van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend in het bezit te zijn van de gemeente;

 • De verantwoording bestaat uit een (door het bestuur) gewaarmerkt activiteiten- en financieel verslag.

2.7. Zapbudgetten

 • Aanvragen voor een zapbudget dienen uiterlijk 4 weken voor aanvang van de activiteiten in het bezit te zijn van de gemeente;

 • De aanvraag bestaat uit een activiteitenplan en een overzicht van de kosten verbonden aan de activiteiten;

 • Subsidie wordt direct vastgesteld. Dit betekent dat hierover geen standaard verantwoording hoeft worden afgelegd. De gemeente controleert indien van toepassing jaarlijks steekproefsgewijs een aantal zapbudgetten.

2.8. Impulssubsidie

 • Aanvragen voor een impulssubsidie dienen uiterlijk 10 weken voor aanvang van de activiteiten in het bezit te zijn van de gemeente;

 • De aanvraag bestaat uit een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd, de doelstellingen en resultaten die daarmee worden nagestreefd, een begroting en dekkingsplan en een overzicht van de financiële toestand van de aanvrager;

 • Verantwoording van de subsidie dient uiterlijk 13 weken na afloop van de activiteiten in het bezit te zijn van de gemeente;

 • De verantwoording bestaat uit een door het bestuur gewaarmerkt activiteiten- en financieel verslag.

3. Structurele subsidies

 

3.1. Onderwijs en Jeugd

Doelstelling

Alle jeugdigen van 0-25 jaar in Oosterhout helpen wij op weg naar maatschappelijke zelfstandigheid en een positieve deelname aan het maatschappelijk leven. Het accent ligt daarbij op het vergroten van kansen en het voorkomen van (school)uitval.

Subsidieregelingen

De beleidsterreinen Onderwijs en Jeugd kennen de volgende structurele subsidieregelingen:

 • Waarderingssubsidie:

  • Scoutingverenigingen

 • Kindgebonden subsidie

  • Peuteropvang (voorscholen) en voorschoolse educatie (VVE)

 • Exploitatiesubsidie

  • Niet aanspreekbare zij-instromers (NAZ)

  • Voorkomen en bestrijden van taalachterstanden bij kinderen (voorschools en basisschoolleeftijd)

3.1.1. Waarderingssubsidie

 

3.1.1.1. Scoutingverenigingen

a) Doelstellingen

 • Bieden van een afwisselende en plezierige vrijetijdsbesteding en actief bezig zijn (Centrale thema’s: samenwerking, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing).

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan scoutingverenigingen die in de gemeente Oosterhout gevestigd zijn en waarvan minimaal 50% van de leden woonachtig is in de gemeente Oosterhout.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van jeugd;

 • Reguliere activiteiten van scoutingverenigingen.

d) Nadere weigeringsgronden

 • De vereniging is niet gevestigd in de gemeente Oosterhout;

 • De vereniging heeft minder dan 15 actieve contributiebetalende leden;

 • Minder dan 50% van de actieve contributiebetalende leden is woonachtig in de gemeente Oosterhout.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 11.520,- (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Voor deze waarderingssubsidie wordt een sterrensysteem gehanteerd. Met één ster ontvangt de scoutingvereniging een basisbedrag ad € 25 per actief contributiebetalend lid. De maximale subsidie per aanvraag binnen deze categorie bedraagt € 4.500.

 

Heeft een vereniging twee sterren, dan ontvangt deze aanvullend € 500 voor actieve deelname aan de Brede Buurt. Specifiek voor de waterscouting geldt dat zij een aanvullende subsidie ontvangen van € 1.200 ter dekking van de ligplaatskosten. De maximale aanvullende subsidie per aanvraag binnen deze categorie bedraagt € 1.700.

* Scoutingverenigingen

Basissubsidie voor verenigingen met minimaal 15 actieve contributiebetalende leden. De hoogte van het subsidiebedrag bij de eerste ster wordt berekend op basis van het aantal actieve contributiebetalende leden.

** Maatschappelijke agenda en ligplaatsvergoeding

Aanvullende subsidie voor verenigingen die naast de voorwaarden voor de één ster categorie voldoen aan minimaal 1 van de volgende voorwaarden:

 • Vereniging neemt actief deel aan de Brede Buurt1;

 • Vereniging betaalt een ligplaatsvergoeding aan Rijkswaterstaat.

Beoordeling vindt plaats op basis van een actuele lijst met adresgegevens van de leden en op basis van deelname aan de Brede Buurt in het jaar van de aanvraag.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt verdeeld over alle aanvragen. Als bij de berekening van de subsidies blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per lid van verenigingen met een percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden. Een eventueel restant kan worden ingezet voor incidentele projecten.

i) Nadere verplichtingen

 • De aanvraag gaat vergezeld van een lijst met de adresgegevens van de actieve contributiebetalende leden.

3.1.2. Kindgebonden subsidie

 

3.1.2.1. Peuteropvang en voorschoolse educatie (VVE)

a) Doelstellingen

 • Het faciliteren van deelname aan Peuteropvang en Voorschoolse educatie (VVE) van kinderen in de leeftijd vanaf 2,5 jaar tot het tijdstip dat zij deelnemen aan het basisonderwijs;

 • De ontwikkeling van (doelgroep)kinderen zodanig stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot;

 • Een dekkend aanbod van voor-en vroegschoolse educatie (VVE) voor alle (doelgroep)kinderen (en hun ouders/verzorgers);

 • Realisatie doorgaande lijn voorschoolse - vroegschoolse ontwikkeling;

 • Jonge kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand vroegtijdig signaleren en alle kansen te bieden om die achterstand in te halen;

 • Monitoren van de ontwikkeling van de doelgroepkinderen;

 • Deskundigheidsbevordering van voorschoolleidsters en Intern Begeleiders (IB ers).

b) Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verleend aan de houders van geregistreerde kindercentra die gevestigd zijn in de gemeente Oosterhout en ten behoeve van in de gemeente Oosterhout woonachtige kinderen die een kindplaats bezetten.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie wordt verleend ten behoeve van kinderen:

 • 1.

  mét een VVE indicatie en een VVE aanbod, waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag

 • 2.

  mét een VVE indicatie en een VVE aanbod, waarvan de ouders wel in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag

 • 3.

  zonder VVE indicatie (regulier) met een peuteropvang aanbod, waarvan de ouders wel in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag

 • 4.

  zonder VVE indicatie met een peuteropvang aanbod, waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

d) Nadere weigeringsgronden

Indien het geregistreerde kindercentrum waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet voldoet aan de wet kinderopvang of de kwaliteitseisen voor kindercentra, genoemd in de artikelen 2 tot en met 10 van het Besluit kwaliteit kinderopvang kan de subsidie aanvraag geweigerd worden.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 1.300.000 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor kinderen zonder indicatie voor voorschoolse educatie (VVE indicatie) geldt een maximum te subsidiëren omvang van het aanbod van 320 uur per jaar verdeeld over 2 dagen per week in 2023. Voor kinderen mét een VVE indicatie geldt in 2023 een maximum te subsidiëren omvang van het aanbod van 640 uur per jaar, verdeeld over 4 dagen per week. De subsidiabele kosten per kindplaats bedragen het aantal af te nemen uren kinderopvang vermenigvuldigd met de maximum uurprijs voor subsidie en heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage per uur wordt vastgesteld aan de hand van het geldende Besluit Kinderopvangtoeslag artikel 4 lid 1 a. (maximum uurtarief)) en de adviestabel ouderbijdrage VNG 2023 met het inkomensafhankelijke toeslagpercentage van 2023. Voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag geldt een bruto-ouderbijdrage van het maximum uurtarief van 2023. Zij worden inkomensafhankelijk gecompenseerd met de kinderopvangtoeslag. Voor kinderen mét een VVE indicatie geldt dat voor 50% van het aantal afgenomen uren een ouderbijdrage in rekening gebracht wordt.

 

De subsidiesystematiek is gebaseerd op aantallen peuters die gebruik maken van de voorschoolse voorziening.

 

Per 1 januari 2022 is in de voorschoolse educatie de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker verplicht. Het aantal uren dat deze pedagogisch beleidsmedewerker per jaar moet worden ingezet, wordt als volgt berekend: het aantal doelgroeppeuters voorschoolse educatie tussen de tweeënhalf en vier jaar oud dat op 1 januari (de peildatum) staat ingeschreven bij het kindercentrum x 10 uur.

 

In de subsidieaanvraag 2022 geven de aanbieders aan hoeveel VE peuters er geplaatst zijn. Dat is ook het uitgangspunt voor de subsidie ter dekking van de extra kosten.

g) Berekening van de subsidie

De subsidie wordt berekend op basis van het aantal bezette kindplaatsen op 1 mei van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar vermenigvuldigd met het aantal uren.

Indien de houder kan aantonen dat het aantal bezette kindplaatsen op 1 mei van het lopende subsidiejaar hoger is dan bij de aanvraag, én uit het Landelijk Register Kinderopvang blijkt dat de totale geregistreerde capaciteit - in vergelijking met 1 mei van het voorgaande jaar - met minimaal 8 kindplaatsen is toegenomen, dan wordt de subsidie vastgesteld met in achtneming van dit hogere aantal bezette kindplaatsen voor de periode vanaf 1 mei t/m 31 december van het lopende subsidiejaar. Indien het aantal bezette kindplaatsen in het subsidiejaar lager is dan het aantal kindplaatsen van de subsidieaanvraag dan wordt de subsidievaststelling gebaseerd op het aantal bezette kindplaatsen per 1 mei voorafgaand aan het subsidiejaar.

 

De subsidiebijdrage voor de VE coach wordt als volgt berekend:

Subsidiebijdrage VE coach 2023 = aantal VE peuters in subsidieaanvraag x 10 uur x uurtarief

h) Verdeling van het subsidieplafond

Als eerste komen de aanvragen van rechtspersonen in aanmerking waarmee de gemeente een langdurige subsidierelatie op het aangevraagde werkveld heeft. Als bij de berekening van de subsidies blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, worden alle subsidies met een percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden.

i) Nadere verplichtingen

 • Alle kindcentra die VVE verzorgen dienen te voldoen aan de kwaliteitseisen van de wet OKE;

 • De kinderopvangorganisaties dienen te voldoen aan de wet kinderopvang;

 • Iedere VVE peuter wordt warm overgedragen aan het basisonderwijs;

 • De aanbieder van VVE neemt deel aan relevante overleggen over VVE-kinderen en VVE beleid;

 • Voor alle VVE peuters is een oudercontract beschikbaar;

 • De aanbieders stellen samen met de gemeente concrete resultaatafspraken over VVE op;

 • Alle VVE peuters beschikken over een indicatie die is afgegeven door het consultatiebureau;

 • Er wordt gebruik gemaakt van een kindvolgsysteem dat aansluit op het systeem van de bassischool waartoe de voorschool behoort;

 • De pedagogisch medewerkers die met VVE werken zijn geschoold in opbrengstgericht werken en werken hier aantoonbaar mee in de praktijk;

 • Iedere voorschool heeft gericht ouderbeleid dat gebaseerd is op de eigen ouderpopulatie. Hierin wordt in ieder geval beschreven hoe ouders worden betrokken bij de VVE op de voorschool en hoe ouders geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind;

 • Op de voorscholen wordt een interne kwaliteitsmonitor uitgevoerd waarin de aspecten van het toetsingskader van de inspectie voor VVE locaties terugkomen.

3.1.3. Exploitatiesubsidie

 

3.1.3.1. Niet aanspreekbare zij-instromers

a) Doelstellingen

 • Niet aanspreekbare zij-instromers (kinderen die zonder kennis van de Nederlandse taal aan een school worden ingeschreven) door intensief taalonderwijs zo snel mogelijk laten instromen in het reguliere basisonderwijs.

b) Doelgroep

Bevoegd gezag van basisscholen binnen de gemeente Oosterhout.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

De volgende activiteiten komen voor subsidiëring in aanmerking:

 • Aanbieden van een aantal dagdelen extra taalactiviteiten/taalondersteuning buiten de eigen klassensituatie.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 71.820 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend op basis van een door de gemeente op te stellen integraal programma van eisen en een door de instelling in te dienen offerte/plan van aanpak.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Nvt.

i) Nadere verplichtingen

 • Beschikbaar voor alle Oosterhoutse kinderen van alle Oosterhoutse basisscholen;

 • Alle basisscholen dienen te beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

3.1.3.2. Voorkomen en bestrijden van taalachterstanden bij kinderen (voorschools en basischoolleeftijd)

a) Doelstellingen

 • De ontwikkeling van (doelgroep)kinderen zodanig stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot;

 • De taalomgeving thuis verrijken;

 • Ouders leren hoe ze bijdragen aan de taalontwikkeling van hun kind;

 • Vergroten van de ouderbetrokkenheid bij school;

 • (Jonge) kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand vroegtijdig signaleren en alle kansen te bieden om die achterstand in te halen.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan organisaties die activiteiten ontplooien gericht op het voorkomen en bestrijden van taalachterstanden bij kinderen in de voorschoolse of basisschoolleeftijd.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Uitvoeren van de Voorleesexpress

 • Uitvoeren van het project Boekstartcoach

 • Uitvoeren van het project Voor jou en je kind

 • Uitvoeren van het project Herkennen van laaggeletterdheid in het onderwijs.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 60.000 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend als een bijdrage in het exploitatietekort van de aanvrager.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Als eerste komen de aanvragen van rechtspersonen in aanmerking waarmee de gemeente een langdurige subsidierelatie op het aangevraagde werkveld heeft. Vervolgens worden de overige aanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst.

i) Nadere verplichtingen

 • De subsidieaanvrager is aangesloten bij het taalconvenant gemeente Oosterhout

 • De subsidieontvanger neemt actief deel aan het programma de Brede Buurt.

3.2. Sport

Doelstelling

Het bevorderen van sportdeelname door inwoners van Oosterhout. Dit is van belang zowel uit het oogpunt van volksgezondheid als vanuit sociaal perspectief (voorkomen maatschappelijk isolement, bevorderen integratie, tegengaan overlast).

Subsidieregelingen

Het beleidsterrein sport kent de volgende structurele subsidieregelingen:

 • Exploitatiesubsidie:

  • Sportverenigingen

  • Sportgala.

3.2.1. Exploitatiesubsidie

 

3.2.1.1. Sportverenigingen

a) Doelstellingen

 • Versterken van het voorzieningenniveau van de gemeente Oosterhout op het gebied van sport;

 • Het bevorderen van breedtesportbeoefening2;

 • Binden van (Oosterhoutse) jongeren aan sport;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in Oosterhout.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan sportverenigingen die in de gemeente Oosterhout gevestigd zijn, die zijn aangesloten bij een door NOC*NSF erkende sportbond en waarvan minimaal 50% van de actief sportende, contributie betalende leden woonachtig is in de gemeente Oosterhout.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van sport, zoals omschreven in het gemeentelijk sportbeleid

 • Reguliere sportactiviteiten van een sportvereniging

 • Breedtesportbeoefening

 • Kadervorming.

d) Nadere weigeringsgronden

 • De vereniging is niet gevestigd in de gemeente Oosterhout;

 • De vereniging heeft minder dan 15 actief sportende en contributie betalende jeugdleden (t/m 22 jaar);

 • Minder dan 50% van de actief sportende en contributie betalende leden is woonachtig in de gemeente Oosterhout.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 86.232 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alleen de huurkosten dan wel de gebruiksvergoeding van de sportaccommodatie komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

De subsidie wordt berekend op basis van de huursom dan wel de gebruiksvergoeding in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd3 en op basis van de het aantal jeugdleden ten opzichte van het totaal aantal leden. E.e.a. dient onderbouwd te worden met een huurcontract/gebruikersovereenkomst (met vermelding van de huursom/gebruiksvergoeding) of een huurfactuur/verrekening van de gebruiksvergoeding en een actuele lijst met adresgegevens en de geboortedata van de leden.

 

De berekening ziet er als volgt uit:

(Aantal jeugdleden t/m 22 jaar / totaal aantal leden) X de huursom/gebruiksvergoeding X 25%. De maximale subsidie per aanvraag binnen deze subsidieregeling bedraagt € 15.000.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt verdeeld over alle aanvragen. Als bij de berekening van de subsidies blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, worden alle subsidies met een percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden. Een eventueel restant kan worden ingezet voor incidentele projecten.

i) Nadere verplichtingen

 • De subsidieaanvrager biedt breedtesport aan op een laagdrempelige manier, voor iedereen toegankelijk;

 • De vereniging doet er alles aan om, binnen de mogelijkheden, mensen de beoefening van de sport van hun keuze mogelijk te maken en wachtlijsten te voorkomen;

 • De aanvraag gaat vergezeld van een huurcontract/gebruikersovereenkomst en/of een huurfactuur/verrekening van de gebruiksvergoeding en een actuele lijst met de adresgegevens en de geboortedata van de betalende leden. De lijst is ingedeeld naar jeugdleden t/m 22 jaar en volwassenen.

j) Procedure

In afwijking van de procedure voor exploitatiesubsidies hoeft er bij de aanvraag voor een exploitatiesubsidie sportverenigingen geen activiteitenplan en begroting worden ingediend. Daarnaast is er binnen deze regeling sprake van een directe vaststelling. Dit betekent dat er over deze subsidies standaard geen verantwoording achteraf hoeft plaats te vinden.

 

3.2.1.2. Sportgala

a) Doelstellingen

 • Promotie van breedtesportbeoefening;

 • Aandacht vestigen op bijzondere sportprestaties door Oosterhouters;

 • Aandacht vestigen op talenten;

 • Aandacht vestigen op de vrijwilligers in de sport.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan de organisator van het Oosterhouts Sportgala.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Organisatie en promotie van het Oosterhoutse sportgala.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 5.394 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking. Hieronder vallen ook de kosten die gemoeid zijn met de aanmaak van de sportpenning van de gemeente, de herinneringsmedailles en de oorkondes voor de winnaars van de prijzen.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend als een bijdrage in het exploitatietekort van de aanvrager. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de begrootte kosten.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Als eerste komen de aanvragen van rechtspersonen in aanmerking waarmee de gemeente een langdurige subsidierelatie op het aangevraagde werkveld heeft. Vervolgens worden de overige aanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst.

i) Nadere verplichtingen

 • De subsidieaanvrager organiseert het Oosterhoutse sportgala op een laagdrempelige manier, voor iedereen toegankelijk;

 • Alle Oosterhoutse sportverenigingen worden voor het gala uitgenodigd.

3.3. Cultuur & evenementen

Doelstelling

Het bevorderen van een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van cultuur en evenementen, het ondersteunen van kwetsbare vormen van kunst en cultuur en het behoud van het cultureel erfgoed in de stad (inclusief het beheer van collecties).

Subsidieregelingen

Het beleidsterrein cultuur kent de volgende structurele subsidieregelingen:

 • Waarderingssubsidie:

  • Culturele verenigingen

 • Exploitatiesubsidie:

  • Jeugdcircus

  • Musea

  • Lokaal (cultureel) erfgoed

  • Volksfeesten en evenementen

  • IJsmarkt

  • Centrum voor (culturele) ontmoeting

  • STOOF

 • Doelsubsidie:

  • Bruisende Binnenstad

  • Lokale omroep

  • Bibliotheek

  • Centrum voor de kunsten

  • Theater

3.3.1. Waarderingssubsidie

 

3.3.1.1. Culturele verenigingen

a) Doelstellingen

 • Het bevorderen van amateurkunstbeoefening;

 • Specifieke doelgroepen (blijven) stimuleren aan cultuur te doen (jongeren, ouderen, mensen met een functiebeperking);

 • Binden van (Oosterhoutse) jongeren aan cultuur;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in Oosterhout.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan culturele verenigingen die in de gemeente Oosterhout gevestigd zijn en waarvan minimaal 50% van de leden woonachtig is in de gemeente Oosterhout. Onder culturele verenigingen wordt verstaan verenigingen die als hoofddoel hebben activiteiten te ontplooien op het gebied van een van de zes disciplines uit de amateurkunst: Multimedia / audiovisueel (foto, film, video), Beeldende kunst, Dans, Muziek, Schrijven en Theater”.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van cultuur, zoals omschreven in het gemeentelijk cultuurbeleid

 • Reguliere cultuuractiviteiten van een culturele vereniging.

d) Nadere weigeringsgronden

 • De vereniging is niet gevestigd in de gemeente Oosterhout;

 • De vereniging heeft minder dan 15 actieve contributiebetalende leden;

 • Minder dan 50% van de actieve contributiebetalende leden is woonachtig in de gemeente Oosterhout.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 41.280 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Voor deze waarderingssubsidie wordt een sterrensysteem gehanteerd. Met één ster ontvangt de culturele vereniging voor actieve leden een basisbedrag ad € 50 per contributiebetalend lid t/m 22 jaar en € 30 per contributiebetalend lid van 23 jaar en ouder. De maximale subsidie per aanvraag binnen deze categorie bedraagt € 3.500.

 

Heeft een vereniging twee sterren, dan ontvangt deze aanvullend € 500 voor actieve deelname aan de Brede Buurt en € 1.000 voor een publiekspresentatie in Theater de Bussel en € 500 voor een publiekspresentatie in de Pannehoef. De maximale aanvullende subsidie per aanvraag binnen deze categorie bedraagt € 1.500.

* Culturele verenigingen

Basissubsidie voor verenigingen met minimaal 15 actieve contributiebetalende leden. De hoogte van het subsidiebedrag bij de eerste ster wordt berekend op basis van het aantal actieve amateurkunstbeoefenende leden, gedifferentieerd naar doelgroep.

** Culturele agenda: professionele begeleiding en verjongen

Aanvullende subsidie voor culturele verenigingen die naast de voorwaarden voor de één ster categorie voldoen aan minimaal 1 van de volgende voorwaarden:

 • De vereniging neemt actief deel aan het programma de Brede Buurt4;

 • De vereniging heeft minimaal 1 besproken publiekspresentatie in Theater de Bussel in het subsidiejaar;

 • De vereniging heeft minimaal 1 besproken publiekspresentatie in de Nieuwe Pannehoef in het subsidiejaar.

Beoordeling vind plaats op basis van een actuele ledenlijst, een reservering bij theater de Bussel en/of de Nieuwe Pannehoef en op basis van deelname aan het programma de Brede Buurt in het jaar van de aanvraag.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt verdeeld over alle aanvragen. Als bij de berekening van de subsidies blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per lid van verenigingen met een percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden. Een eventueel restant kan worden ingezet voor incidentele projecten.

i) Nadere verplichtingen

 • De subsidieaanvrager biedt amateurkunst aan op een laagdrempelige manier, voor iedereen toegankelijk;

 • De vereniging doet er alles aan om, binnen de mogelijkheden, mensen de beoefening van de amateurkunst van hun keuze mogelijk te maken en wachtlijsten te voorkomen;

 • De subsidieaanvrager verzorgt minimaal 2 presentaties/optredens per jaar, meldt deze aan bij en stemt deze af met het VVV Oosterhout;

 • De aanvraag gaat vergezeld van een actuele lijst met adresgegevens en de geboortedata van de betalende leden. De lijst is ingedeeld naar bovenstaande doelgroepen.

3.3.2. Exploitatiesubsidie

 

3.3.2.1. Jeugdcircus

a) Doelstellingen

 • Het bevorderen van de motorische, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van jongeren;

 • Het bevorderen van samenwerking en verbindingen tussen cultuur, sport, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven;

 • Het bevorderen van actieve en passieve cultuurparticipatie;

 • Het stimuleren, faciliteren en intensiveren van het Sinterklaasfeest;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in Oosterhout.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan organisaties die activiteiten ontplooien gericht op de motorische, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van jongeren.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Het geven van lessen en workshops ter bevordering van de motorische, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van jongeren;

 • (Netwerk)activiteiten ten behoeve van het bevorderen van samenwerking en verbindingen tussen cultuur, sport, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven;

 • Alle activiteiten in het kader van de viering van het Sinterklaasfeest, waaronder in ieder geval de intocht en het Pietenhuis;

 • Een jaarlijkse theatervoorstelling (in theater de Bussel);

 • Een zomerprogramma voor verschillende (kwetsbare) doelgroepen;

 • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van cultuur, sport en onderwijs, zoals omschreven in het gemeentelijk cultuur-, sport-, welzijn- en onderwijsbeleid.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 56.760 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking. Uitzondering hierop vormen de kosten gerelateerd aan lessen voor volwassenen (vanaf 18 jaar).

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend als een bijdrage in het exploitatietekort van de aanvrager.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Als eerste komen de aanvragen van rechtspersonen in aanmerking waarmee de gemeente een langdurige subsidierelatie op het aangevraagde werkveld heeft. Vervolgens worden de overige aanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst.

i) Nadere verplichtingen

 • De subsidieaanvrager organiseert minimaal 1 keer per jaar een activiteit die open staat voor alle inwoners van Oosterhout;

 • De subsidieaanvrager organiseert minimaal de intocht en het Pietenhuis rondom het traditionele Sinterklaasfeest;

 • De subsidieaanvrager neemt actief deel aan het programma de Brede Buurt5.

3.3.2.2. Musea

a) Doelstellingen

 • Het in stand houden, ontwikkelen en uitdragen van het Nederlands culturele erfgoed;

 • Het voor een breed publiek vergroten van de interesse en bewustwording van het cultureel erfgoed (van Oosterhout);

 • Versterken van het (culturele) voorzieningenniveau van de gemeente Oosterhout;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in Oosterhout.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan musea op het grondgebied van de gemeente Oosterhout.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Alle activiteiten die een bijdrage leveren aan de functies van musea:

  • Collectiewaarde

  • Verbindende waarde

  • Educatieve waarde

  • Belevingswaarde

  • Economische waarde.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 120.350 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend als een bijdrage in het exploitatietekort van de aanvrager.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Als eerste komen de aanvragen van rechtspersonen in aanmerking waarmee de gemeente een langdurige subsidierelatie op het aangevraagde werkveld heeft. De verdeling hierbij is max. € 99.770 voor het Speelgoed- en carnavalsmuseum Op Stelten en max. € 20.580 voor het Brabantsmuseum Oud Oosterhout. Vervolgens worden de overige aanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst.

i) Nadere verplichtingen

 • Om voor subsidiering in aanmerking te komen dient de aanvrager gemiddeld minimaal 10.000 bezoekers te hebben getrokken over de afgelopen 3 jaar en het streven hebben om uit te groeien naar minimaal 15.000 bezoekers binnen 5 jaar.

 • De aanvrager dient te beschikken over een beleidsplan en gekwalificeerde medewerkers.

 • De aanvrager dient over een museumregistratie te beschikken en aangesloten te zijn bij de Museumkaart.

 • De subsidieontvanger neemt actief deel aan het Oosterhouts Erfgoedoverleg.

3.3.2.3. Lokaal (cultureel) erfgoed

a) Doelstellingen

 • Het in stand houden, ontwikkelen en uitdragen van het Oosterhouts (cultureel) erfgoed;

 • Het voor een breed publiek vergroten van de interesse en bewustwording van het (cultureel) erfgoed van Oosterhout;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in Oosterhout.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan:

 • Heemkundekringen die zich bezighouden met het erfgoed van de gemeente Oosterhout;

 • Stichting Abrahamorgel die de Abrahamorgel beheert, onderhoudt en exploiteert;

 • De organisatie van de jaarlijkse Open Monumentendag in Oosterhout.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Activiteiten met betrekking tot het verzamelen, beheren, behouden en toegankelijk maken van collecties voor de (Oosterhoutse) samenleving;

 • Het organiseren van lezingen en tentoonstellingen;

 • Het deelnemen aan lokale en regionale activiteiten en netwerken;

 • Organisatie Open Monumentendag o.a. met het uitzetten van een fiets- en/of wandelroute langs opengestelde panden, het opstellen van brochures / publicaties / folders over het thema, etc;

 • Activiteiten die zorgen voor meer bekendheid met en beleving van het Abrahamorgel.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 12.019 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend als een bijdrage in het exploitatietekort van de aanvrager.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Als eerste komen de aanvragen van rechtspersonen in aanmerking waarmee de gemeente een langdurige subsidierelatie op het aangevraagde werkveld heeft. Vervolgens worden de overige aanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst.

i) Nadere verplichtingen

 • De subsidieontvangers nemen actief deel aan het Oosterhouts Erfgoedoverleg;

 • In de promotie rondom de activiteiten dient vermeld te worden dat de activiteiten mede mogelijk zijn gemaakt door subsidie van de gemeente Oosterhout.

3.3.2.4. Volksfeesten en evenementen

a) Doelstellingen

 • Het in stand houden, ontwikkelen en uitdragen van het (Nederlandse) immaterieel erfgoed;

 • Het voor een breed publiek vergroten van de interesse en bewustwording van het immaterieel erfgoed;

 • Realiseren van een voor het publiek veelzijdig, divers en interessant aanbod van culturele, sportieve en maatschappelijke programma’s, georganiseerd en geprogrammeerd door een breed scala van instellingen;

 • Vergroten van de leefbaarheid in de gemeente Oosterhout;

 • Het bevorderen van actieve en passieve (cultuur)participatie van inwoners van de gemeente Oosterhout;

 • Stimuleren van sport- en cultuurbeoefening onder de inwoners van de gemeente Oosterhout;

 • Versterken van het imago en de levendigheid van de binnenstad;

 • Vergroten van de sociale participatie van burgers en versterken van de betrokkenheid tussen burgers;

 • Stimuleren van vrijwilligersactiviteiten;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in Oosterhout.

b) Doelgroep

Maatschappelijke, culturele, sport- en evenementenorganisaties van de gemeente Oosterhout.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan activiteiten die reeds sinds meerdere jaren hun waarde hebben bewezen voor de gemeente Oosterhout:

 • Volksfeesten: organisatie van festiviteiten rondom het koningshuis, dodenherdenking, Bevrijdingsdag en de Sint Nicolaas intocht;

 • Sportevenementen: organisatie van sportevenementen, waaronder wielerevenementen en sporttoernooien met een internationaal karakter;

 • Overige evenementen: organisatie van (grootschalige) evenementen die een bijdrage leveren aan de promotie van Oosterhout.

d) Nadere weigeringsgronden

 • Evenementen die geen aanvulling zijn op het bestaande Oosterhoutse evenementenprogramma in tijd (zomervakantie of winterperiode of andere periode), qua soort evenement (bijzonder culinair, sport-, kunst- of cultuurevenement) of doelgroep van het evenement (zoals bijzondere leeftijdsgroep of afkomst) of waarbij de organisator over voldoende eigen inkomstenbronnen kunnen beschikken om ook zonder subsidie tot realisatie van het evenement te komen, komen niet in aanmerking voor subsidie. E.e.a. ter beoordeling aan de gemeente Oosterhout.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 47.849 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking, met uitzondering van:

 • Aanschaf van materialen/goederen die later voor privédoeleinden worden gebruikt;

 • Onkostenvergoedingen voor allerhande diensten van vrijwilligers;

 • Kosten voor eten en drinken.

g) Berekening van de subsidie

De subsidie betreft een subsidie in het exploitatietekort en bedraagt per aanvraag maximaal € 15.000. Als regel wordt hierbij gehanteerd dat de subsidie maximaal 50% van de totale (subsidiabele) kosten bedraagt.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Bij de verdeling van het subsidieplafond wordt de volgende verdeling als uitgangspunt genomen:

Volksfeesten

€ 7.849

Sportevenementen

€ 15.000

Overige evenementen

€ 25.000

 

Beoordeling van de verdeling is voorbehouden aan het college van B&W van de gemeente Oosterhout. Een eventueel restant wordt toegevoegd aan het subsidieplafond van de regeling Programmering van de Stad.

i) Nadere verplichtingen

 • De activiteiten moeten aansluiten bij de doelen van de subsidie en plaats vinden in de gemeente Oosterhout of t.b.v. de inwoners van de gemeente Oosterhout;

 • De activiteiten moeten aangemeld worden bij en afgestemd worden met het VVV Oosterhout. Het VVV beheert de activiteitenagenda van Oosterhout en ziet toe op een evenwichtige spreiding over het jaar;

 • In de promotie rondom de activiteiten dient vermeld te worden dat de activiteiten mede mogelijk zijn gemaakt door subsidie van de gemeente Oosterhout;

 • De aanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan en een begroting.

3.3.2.5. IJsmarkt

a) Doelstellingen

 • Het versterken van de levendigheid van de binnenstad van Oosterhout middels de exploitatie van een ijsbaan;

 • Het verhogen van de sfeer, uitstraling en aantrekkelijkheid van de binnenstad van Oosterhout middels een winterse aankleding van de ijsbaan/markt;

 • Het prikkelen van de bezoeker van de Oosterhoutse binnenstad, jong en oud, middels diverse activiteiten.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan de partij die de exploitatie van de jaarlijkse IJsbaan op de markt in Oosterhout op zich neemt.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt voor de exploitatie van een ijsbaan op de markt van Oosterhout en alle hieraan gerelateerde activiteiten voor de diverse doelgroepen.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 31.765 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking, met uitzondering van:

 • Aanschaf van materialen/goederen die later voor privédoeleinden worden gebruikt;

 • Onkostenvergoedingen voor allerhande diensten van vrijwilligers;

 • Kosten voor eten en drinken.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend als een bijdrage in het exploitatietekort van de aanvrager.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Aanvragen worden beoordeeld op de wijze waarop de voorgestelde activiteiten bijdragen aan doelstellingen van deze regeling en de verhouding tussen kosten en baten. In geval van meerdere aanvragers ontvangt de aanvraag die het beste aansluit bij de gemeentelijke doelstellingen (en die de beste verhouding heeft tussen kosten en baten) subsidie uit hoofde van deze regeling. E.e.a. ter beoordeling aan de gemeente.

i) Nadere verplichtingen

 • De ijsbaan moet minimaal 25 dagen geëxploiteerd worden in de periode van december t/m januari.

 • Er dient zoveel mogelijk afstemming gezocht te worden met Horeca binnenstad en detailhandel.

 • In de promotie rondom de activiteiten dient vermeld te worden dat de activiteiten mede mogelijk zijn gemaakt door subsidie van de gemeente Oosterhout.

3.3.2.6. Centrum voor (culturele) ontmoeting

a) Doelstellingen

 • Stimuleren van (amateur)podiumkunst;

 • Het bieden van faciliteiten voor (amateur)podiumkunst;

 • Het bevorderen van samenwerking en verbindingen tussen cultuur, zorg, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven;

 • Het bevorderen van actieve en passieve cultuurparticipatie;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in Oosterhout;

 • Het bieden van een plek voor ontmoeting en verbinding;

 • Versterken van de culturele infrastructuur van Oosterhout.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt voor beheer en exploitatie van een centrum voor (culturele) ontmoeting in het pand de Pannehoef. Indirect is dit tevens een subsidie in de huurkosten van culturele verenigingen en (kwetsbare) bewoners uit de wijk die gebruik maken van de faciliteiten van het centrum. Onder culturele verenigingen wordt verstaan verenigingen die als hoofddoel hebben activiteiten te ontplooien op het gebied van een van Muziek, Dans en Theater.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Beheer en exploitatie van een centrum voor (culturele) ontmoeting;

 • Netwerkactiviteiten ten behoeve van het bevorderen van samenwerking en verbindingen tussen cultuur, zorg, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven;

 • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van cultuur en dagbesteding, zoals omschreven in het gemeentelijk cultuurbeleid en de toekomst van dagbesteding en begeleiding in Oosterhout.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 192.399 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend als een bijdrage in het exploitatietekort van de aanvrager.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Aanvragen worden beoordeeld op de wijze waarop de voorgestelde activiteiten bijdragen aan doelstellingen van deze regeling en de verhouding tussen kosten en baten. In geval van meerdere aanvragers ontvangt de aanvraag die het beste aansluit bij de gemeentelijke doelstellingen (en die de beste verhouding heeft tussen kosten en baten) subsidie uit hoofde van deze regeling. E.e.a. ter beoordeling aan de gemeente.

i) Nadere verplichtingen

 • De subsidieaanvrager organiseert c.q. faciliteert minimaal 2 (netwerk)activiteiten per jaar ten behoeve van het bevorderen van samenwerking en verbindingen tussen kunst- en cultuurbeoefenaars enerzijds en (kwetsbare) bewoners uit de wijk anderzijds. Verjongen en vernieuwen is hierbij een belangrijk speerpunt.

 • De subsidieaanvrager organiseert minimaal 1 keer per jaar een culturele manifestatie.

 • In de promotie rondom de activiteiten dient vermeld te worden dat de activiteiten mede mogelijk zijn gemaakt door subsidie van de gemeente Oosterhout.

3.3.2.7. STOOF

a) Doelstellingen

 • Het versterken van de levendigheid van de gemeente Oosterhout middels de organisatie van kunst- en cultuurevenementen voor een breed en divers publiek;

 • Het bevorderen van actieve en passieve cultuurparticipatie van inwoners van de gemeente Oosterhout;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in Oosterhout.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan stichting STOOF.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt voor (vernieuwende) activiteiten op het gebied van kunst en cultuur die een bijdrage leveren aan de versterking van het Oosterhoutse culturele profiel.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 21.494 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend als een bijdrage in het exploitatietekort van de aanvrager.

h) Nadere verplichtingen

In de promotie rondom de activiteiten dient vermeld te worden dat de activiteiten mede mogelijk zijn gemaakt door subsidie van de gemeente Oosterhout.

 

3.3.3. Doelsubsidie

 

3.3.3.1. Bruisende binnenstad

a) Doelstellingen

 • Het algemene beeld van de binnenstad van Oosterhout verbeteren door te investeren in promotie, evenementen, een gevarieerd aanbod aan beleving, kwaliteit van vastgoed, kwaliteit van de openbare ruimte en het aanbod van voorzieningen;

 • Het terugdringen van de leegstand in de binnenstad;

 • Het verhogen van het aantal bezoekers in de binnenstad;

 • Het verbeteren van de aankleding en uitstraling van het stadshart tot een bruisende ondernemende binnenstad;

 • Het bevorderen van een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van evenementen.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan stichting Bruisende Binnenstad.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Activiteiten ter promotie van de binnenstad (citymarketing)

 • Activiteiten en evenementen die bijdragen aan de beleving van de binnenstad

 • Activiteiten/investeringen in de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, het vastgoed en het aanbod in voorzieningen.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 212.701 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend op basis van een subsidiecontract.

h) Nadere verplichtingen

Geen.

 

3.3.3.2. Lokale omroep

a) Doelstellingen

 • ‘Controle functie’ (lokale) democratie

 • Informatievoorziening inwoners gemeente Oosterhout.

b) Doelgroep

Structurele subsidie wordt op grond van deze regeling verstrekt aan de lokale omroep die beschikt over de zendmachtiging in de gemeente Oosterhout en die een aanvraag doet voor een aanvullende subsidie bovenop de wettelijke bekostiging.

c) Criteria en voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de lokale omroep te voldoen aan de volgende criteria:

Kwaliteit van de geboden programma’s

 • 1.

  Er dient minimaal werkdagelijks, nieuws en andere informatie uit de eigen gemeente/ leefomgeving te worden aangeboden.

 • 2.

  De lokale identiteit en onafhankelijkheid dient gewaarborgd te worden.

 • 3.

  Er dient een breed en relevant aanbod te zijn.

 • 4.

  De kijk-, luistercijfers, alsmede ook de bezoekerscijfers op social media en de website dienen bijgehouden te worden. De ontwikkeling van deze cijfers vormen een uitgangspunt voor het gesprek tussen de gemeente en de lokale omroep over de continuering van de aanvullende financiële bijdrage.

 • 5.

  De lokale omroep realiseert, naast haar reguliere taken met betrekking tot het lokaal toereikend media-aanbod, content over de strategische communicatiethema’s van de gemeente Oosterhout.

Welke kanalen worden gebruikt om de verschillende doelgroepen te bereiken

 • 6.

  De lokale omroep dient (bij voorkeur in samenwerking met andere partijen) de volgende mediakanalen te gebruiken om de content te ontsluiten: Radio, TV, website, facebook, twitter en YouTube.

 • 7.

  De kanalen dienen als communicatie- of mediaplatform voor alle inwoners en instellingen in de gemeente en zijn interactief.

Bedrijfsvoering lokale omroep

 • 8.

  Er dient jaarlijks een activiteitenplan en begroting te worden opgesteld en daarnaast dient er een vijfjaren beleidsplan te zijn opgesteld inclusief een vijfjaren begroting.

 • 9.

  Er dient een transparante organisatiestructuur te zijn met duidelijke belegde taken en verantwoordelijkheden.

 • 10.

  Het bestuur/de bestuurder houdt actief de ontwikkelingen bij in de sector en past het beleid indien nodig daarop aan.

 • 11.

  Er dient structureel interactie en participatie van burgers en groeperingen te zijn bij de totstandkoming van de content.

 • 12.

  Er dient aantoonbaar beleidsmatige samenwerking met de lokale organisaties (bijv. bibliotheken, onderwijs, culturele/sport organisaties etc.) binnen de gemeente te zijn.

 • 13.

  De lokale omroep stelt betaalde en onbetaalde medewerkers in staat hun kennis en kunde bij te houden (bijv. door cursussen/trainingen/stageplekken).

 • 14.

  De statuten van de lokale publieke omroep dienen in overeenstemming te zijn met de modelstatuten van de NLPO en het vigerend modelregelement PBO.

 • 15.

  De lokale omroep intensiveert waar mogelijk samenwerking met lokale omroepen in de regio.

Financiële huishouding lokale omroep

 • 16.

  De lokale omroep beschikt over een financiële begroting met een realistische schatting van kosten en baten die passen bij het beleidsplan en een goede financiële huishouding.

d) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Mediaproducties over Oosterhout

 • Huisvestingskosten van de lokale omroep.

e) Nadere weigeringsgronden

Geen.

f) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 47.287 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

g) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

h) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend op basis van een subsidiecontract.

i) Nadere verplichtingen

 • De lokale omroep die een aanvraag doet voor de aanvullende bijdrage (subsidie) van de gemeente Oosterhout dient de volgende documenten te overleggen:

  • Beleidsplan

  • Begroting

  • Een activiteiten-/productieplan

  • Toelichting hoe door de lokale omroep invulling wordt gegeven aan de punten zoals opgenomen onder lid C.

3.3.3.3. Bibliotheek (incl. VVV)

a) Doelstellingen

 • Het bevorderen van de (cognitieve) ontwikkeling van de gehele Oosterhoutse bevolking;

 • Het tegengaan van taalachterstanden;

 • De bibliotheek maakt voor een breed publiek literatuur, kennis en informatie bereikbaar;

 • Het bevorderen van samenwerking en verbindingen tussen cultuur, onderwijs en welzijn;

 • Het bevorderen van actieve en passieve cultuurparticipatie;

 • Het bevorderen van recreatie en toerisme;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in Oosterhout;

 • In stand houden van een adequate culturele infrastructuur.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan stichting Theek 5.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Beheer en exploitatie van de bibliotheekvoorziening in Oosterhout met de volgende functies:

  • Warenhuis voor kennis en informatie

  • Centrum voor ontwikkeling en educatie

  • Encyclopedie van kunst en cultuur

  • Inspiratiebron van lezen en literatuur

  • Podium voor ontmoeting en debat

 • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van cultuur, recreatie en toerisme en onderwijs, zoals omschreven in het gemeentelijk cultuur-, recreatie en toerisme- en onderwijsbeleid.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 1.554.508 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad en exclusief een eventuele specifieke uitkering voor het Informatiepunt Digitale Overheid).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend op basis van een door de gemeente op te stellen beleidskader en een door de instelling in te dienen activiteitenplan en begroting als antwoord op het beleidskader.

h) Nadere verplichtingen

Geen.

 

3.3.3.4. Centrum voor de kunsten

a) Doelstellingen

 • Bevorderen van ontplooiing van de bevolking op cognitief, sociaal en creatief vlak;

 • Vergroten van differentiatie en samenhang in de samenleving;

 • Het bevorderen van samenwerking en verbindingen tussen cultuur, onderwijs en welzijn;

 • Het bevorderen van actieve en passieve cultuurparticipatie;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in Oosterhout;

 • In stand houden van een adequate culturele infrastructuur.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan H19, Centrum voor de Kunsten.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Beheer en exploitatie van een centrum voor de kunsten in Oosterhout met de volgende functies:

  • Centrum voor kunst- en cultuureducatie;

  • Adviseur en professional op het gebied van binnenschoolse kunst- en cultuureducatie;

  • Aanjager van cultuurparticipatie.

 • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van cultuur en onderwijs, zoals omschreven in het gemeentelijk cultuur- en onderwijsbeleid.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 613.587 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend op basis van een door de gemeente op te stellen beleidskader en een door de instelling in te dienen activiteitenplan en begroting als antwoord op het beleidskader.

h) Nadere verplichtingen

Geen.

 

3.3.3.5. Theater

a) Doelstellingen

 • Bevorderen van ontplooiing van de bevolking op cognitief, sociaal en creatief vlak;

 • Vergroten van differentiatie en samenhang in de samenleving;

 • Het bevorderen van samenwerking en verbindingen tussen cultuur, onderwijs en welzijn;

 • Het bevorderen van actieve en passieve cultuurparticipatie;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in Oosterhout;

 • In stand houden van een adequate culturele infrastructuur.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan Theater de Bussel.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Beheer en exploitatie van een Theater in Oosterhout met de volgende basistaken:

  • Programmering: Een gevarieerd aanbod aan podiumkunsten;

  • Verdieping: Verdiepings- en educatieve activiteiten;

  • Co-creatie: Samenwerking op het gebied van evenementen, (amateur)producties en talentontwikkeling.

 • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van cultuur zoals omschreven in het gemeentelijk cultuurbeleid.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 1.764.332 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend op basis van een door de gemeente op te stellen beleidskader en een door de instelling in te dienen activiteitenplan en begroting als antwoord op het beleidskader.

h) Nadere verplichtingen

Geen.

 

3.4. Maatschappelijke zorg

Doelstelling

Oosterhouters kunnen zo lang mogelijk meedoen aan de samenleving door hun eigen mentale, sociale en lichamelijke kracht optimaal te benutten.

Subsidieregelingen

Het beleidsterrein maatschappelijke ondersteuning kent de volgende structurele subsidieregelingen:

 • Waarderingssubsidie:

  • Bewonersgroepen & Overkoepelende organisatie Buurtpreventie

  • Ouderenbonden

  • Zorgverenigingen

  • Veteranenverenigingen

  • Slachtofferhulp.

 • Exploitatiesubsidie:

  • EHBO

  • Oosterhout Hartveilig

  • Dorpshuizen

  • Vrij toegankelijke dagbesteding

  • Sociale participatie.

 • Doelsubsidie:

  • Maatschappelijke ondersteuning.

3.4.1. Waarderingssubsidie

 

3.4.1.1. Bewonersgroepen & Overkoepelende organisatie Buurtpreventie

a) Doelstellingen

 • Het verbeteren van de leefbaarheid in gemeente Oosterhout door te werken aan schone, hele en veilige buurten, waarin het aantrekkelijk wonen is;

 • Het bevorderen van burgerparticipatie;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in gemeente Oosterhout;

 • Buurtbeheer is in de eerste plaats een aangelegenheid voor buurtbewoners zelf;

 • Het bevorderen, verspreiden, verstevigen en verankeren van buurtpreventie in de gemeente Oosterhout.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan bewonersgroepen in een buurt of dorp behorend tot de gemeente Oosterhout en de overkoepelende organisatie Buurtpreventie Oosterhout.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van leefbaarheid;

 • Reguliere activiteiten van een bewonersgroep;

 • Activiteiten gericht op het bevorderen, verspreiden, verstevigen en verankeren van buurtpreventie.

d) Nadere weigeringsgronden

Indien er reeds in een buurt of dorp een bewonersgroep actief is, dienen andere initiatieven zich daarbij aan te sluiten en wordt hiervoor geen aparte subsidie verstrekt. In wijken met meer dan 3.000 inwoners kan hier in overleg met de wijkmakelaar vanaf worden geweken. Dit geldt tevens voor een overkoepelende organisatie Buurtpreventie. Ook hiervan kan er slechts één in de gehele gemeente Oosterhout actief zijn en subsidie ontvangen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 34.056 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie dient besteed te worden aan de organisatiekosten van de bewonersgroep of overkoepelende organisatie Buurtpreventie Oosterhout. Voorbeelden hiervan zijn vergaderkosten, zaalhuur, kopieerkosten, verzekering, bijeenkomsten voor de buurt etc. Voor het oprichten van een stichting is een eenmalige, extra subsidie beschikbaar.

Daarnaast gelden er de volgende beperkingen:

 • Er mag geen vrijwilligersvergoeding / beloning van betaald worden;

 • Artikelen aangeschaft van de subsidie mogen niet worden ingezet voor privédoeleinden.

g) Berekening van de subsidie

Er is een jaarlijks budget van maximaal € 1.500 per bewonersgroep beschikbaar en € 3.500 voor een overkoepelende organisatie Buurtpreventie Oosterhout. Voor het oprichten van een stichting is per bewonersgroep tevens eenmalig maximaal € 750 extra beschikbaar.

Beoordeling vind plaats op basis van een actuele lijst met adresgegevens van de (bestuurs)leden en een beknopt werkplan.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt verdeeld over alle aanvragen. Als bij de berekening van de subsidies blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per aanvraag met een percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden. Een eventueel restant kan worden ingezet voor incidentele projecten.

i) Nadere verplichtingen

 • Een bewonersgroep heeft de volgende kenmerken:

  • fungeert als aanspreekpunt voor de gehele buurt of dorp (volgens bepaling van het CBS);

  • de vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedere buurtbewoner toegankelijk;

  • organiseert activiteiten voor de gehele buurt/dorp, met een open en laagdrempelig karakter;

  • bestaat uit minimaal 5 leden die woonachtig zijn in de buurt waarvoor de bewonersgroep dient;

  • handelt in het belang van de leefbaarheid van de buurt of dorp.

 • De aanvraag gaat vergezeld van een actuele lijst met de adresgegevens van de (bestuurs)leden en een beknopt werkplan.

3.4.1.2. Ouderenbonden

a) Doelstellingen

 • Het bevorderen van participatie en het tegengaan van vereenzaming onder ouderen;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in Oosterhout.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan ouderenbonden die in de gemeente Oosterhout gevestigd zijn, die zijn aangesloten bij een provinciaal of landelijke overkoepelend orgaan en waarvan minimaal 50% van de leden woonachtig is in de gemeente Oosterhout.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, zoals omschreven in het beleidskader Maatschappelijke ondersteuning 2017;

 • Reguliere activiteiten van ouderenbonden.

d) Nadere weigeringsgronden

 • De bond is niet gevestigd in de gemeente Oosterhout;

 • De bond heeft minder dan 72 contributiebetalende leden;

 • Minder dan 50% van de contributiebetalende leden is woonachtig in de gemeente Oosterhout.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 8.256 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Voor deze waarderingssubsidie ontvangt de ouderenbond een bedrag van € 3,50 per contributiebetalend lid. Beoordeling vind plaats op basis van een actuele lijst met adresgegevens van de leden in het jaar van de aanvraag. De maximale subsidie per aanvraag binnen deze categorie bedraagt € 5.000.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt verdeeld over alle aanvragen. Als bij de berekening van de subsidies blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per lid met een percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden. Een eventueel restant kan worden ingezet voor incidentele projecten.

i) Nadere verplichtingen

 • De subsidieaanvrager biedt op een laagdrempelige manier activiteiten aan gericht op participatie, voor iedereen toegankelijk;

 • De aanvraag gaat vergezeld van een actuele lijst met adresgegevens van de contributiebetalende leden.

3.4.1.3. Zorgverenigingen

a) Doelstellingen

 • Het bevorderen van de gezondheid van burgers;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in Oosterhout.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan zorgverenigingen die in de gemeente Oosterhout gevestigd zijn, die zijn aangesloten bij een landelijke of regionale koepelorganisatie en waarvan minimaal 50% van de leden woonachtig is in de gemeente Oosterhout.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van lokaal gezondheidsbeleid, zoals omschreven in het gemeentelijk gezondheidsbeleid;

 • Reguliere activiteiten van zorgverenigingen.

d) Nadere weigeringsgronden

 • De vereniging is niet gevestigd in de gemeente Oosterhout;

 • De vereniging heeft minder dan 10 contributiebetalende leden;

 • Minder dan 50% van de contributiebetalende leden is woonachtig in de gemeente Oosterhout.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 4.128 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Voor deze waarderingssubsidie wordt een basisbedrag ad € 30 per contributiebetalend lid. De maximale subsidie per aanvraag binnen deze categorie bedraagt € 3.000.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt verdeeld over alle aanvragen. Als bij de berekening van de subsidies blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per lid met een percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden. Een eventueel restant kan worden ingezet voor incidentele projecten.

i) Nadere verplichtingen

 • De aanvraag gaat vergezeld van een actuele lijst met de adresgegevens van de contributiebetalende leden.

3.4.1.4. Veteranenverenigingen

a) Doelstellingen

 • Maatschappelijke erkenning en verbetering van immateriële zorg voor Nederlandse veteranen;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in Oosterhout.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan veteranenverenigingen die in de gemeente Oosterhout gevestigd zijn, die zijn aangesloten bij een provinciaal of landelijke overkoepelend orgaan en waarvan minimaal 50% van de leden woonachtig is in de gemeente Oosterhout.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Reguliere activiteiten van veteranenverenigingen, zoals:

  • Organisatie/deelname aan veteranencafé;

  • Organisatie/deelname aan veteranendag;

  • Organisatie/deelname aan bevrijdingsdagactiviteiten.

d) Nadere weigeringsgronden

 • De vereniging is niet gevestigd in de gemeente Oosterhout;

 • De vereniging heeft minder dan 10 contributiebetalende leden;

 • Minder dan 50% van de contributiebetalende leden is woonachtig in de gemeente Oosterhout.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 1.032 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Voor deze waarderingssubsidie ontvangt de veteranenvereniging een bedrag van € 25 per contributiebetalend lid. Beoordeling vind plaats op basis van een actuele lijst met adresgegevens van de leden in het jaar van de aanvraag. De maximale subsidie per aanvraag binnen deze categorie bedraagt € 1.000.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt verdeeld over alle aanvragen. Als bij de berekening van de subsidies blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per lid met een percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden. Een eventueel restant kan worden ingezet voor incidentele projecten.

i) Nadere verplichtingen

De aanvraag gaat vergezeld van een actuele lijst met de adresgegevens van de contributiebetalende leden.

 

3.4.1.5. Slachtofferhulp

a) Doelstellingen

 • het bieden van praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers, getuigen, nabestaanden en betrokkenen van misdrijven en verkeersongevallen (slachtofferhulp)

 • de burgers van de gemeente Oosterhout kunnen deze hulp inroepen en deze wordt hen ook aangeboden, als zij slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, ramp of verkeersongeval.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan stichting Slachtofferhulp Nederland. De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt komen rechtstreeks ten goede aan de bewoners van Oosterhout die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, ramp of verkeersongeval.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

De activiteiten bestaan uit het organiseren van snelle opvang, gekoppeld aan praktische en juridische dienstverlening gecombineerd met adequate doorverwijzing naar eerstelijns hulpverlening.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen,

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt maximaal € 16.512 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie dient besteed te worden aan de organisatiekosten en een deel van de hulpverleningskosten ten behoeve van de inwoners van de gemeente Oosterhout.

g) Berekening van de subsidie

De subsidie wordt berekend op basis van het aantal inwoners van de gemeente Oosterhout met als peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt gegeven. Het bedrag per inwoner bedraagt € 0,29.

h) Nadere verplichtingen

De aanvrager dient te beschikken over een eigen vastgestelde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

3.4.2. Exploitatiesubsidie

 

3.4.2.1. EHBO

a) Doelstellingen

 • Het bevorderen van de gezondheid van burgers;

 • Het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in Oosterhout.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan EHBO-verenigingen die gevestigd zijn in de gemeente Oosterhout.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Het verzorgen van cursussen en herhalingslessen op het gebied van EHBO, BHV, reanimatie en het gebruik van de AED;

 • Hulpverlening bij evenementen in de gemeente Oosterhout.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 8.471 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend als een bijdrage in het exploitatietekort van de aanvrager.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Als eerste komen de aanvragen van rechtspersonen in aanmerking waarmee de gemeente een langdurige subsidierelatie op het aangevraagde werkveld heeft. Vervolgens worden de overige aanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst.

i) Nadere verplichtingen

 • De subsidieontvanger verzorgt de hulpverlening bij minimaal 25 evenementen in de gemeente Oosterhout;

 • De aanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan en een begroting.

3.4.2.2. Oosterhout Hartveilig

a) Doelstellingen

 • Het hartveilig maken van Oosterhout door het plaatsen en onderhouden van een Oosterhout dekkend netwerk van AEDs;

 • Het op peil brengen en houden van een kwalitatief en kwantitatief bestand van AEDs en burgerhulpverleners, welke onderdeel is van het landelijk opererend netwerk dat via 112 bij een hartstilstand kan worden ingeschakeld.

b) Doelgroep

Exploitatiesubsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan stichting Oosterhout Hartveilig. De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt komen rechtstreeks ten goede aan de bewoners van Oosterhout die door een hartstilstand worden getroffen.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Onderhouden van een dekkend netwerk van AED’s in de gemeente Oosterhout in de buitenruimte;

 • Werven en opleiden van burgerhulpverleners voor de hulp bij reanimatie;

 • Vernieuwing van AED apparatuur en bijbehorende kasten.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt maximaal € 27.500 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad). Van dit bedrag is maximaal €10.000 beschikbaar als bijdrage in het exploitatie tekort van de stichting. De overige €17.500 is maximaal beschikbaar voor vernieuwing van bestaande AEDs, die economisch zijn afgeschreven.

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend als een bijdrage in het exploitatietekort van de aanvrager.

h) Nadere verplichtingen

De aanvraag gaat vergezeld van een overzicht van AED inzet in de gemeente Oosterhout in het afgelopen jaar en een begroting waarin is opgenomen welk deel van de subsidie wordt ingezet voor vervanging van bestaande AEDs.

 

3.4.2.3. Dorpshuizen

a) Doelstellingen

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in de kerkdorpen.

 • In stand houden van een adequate culturele infrastructuur.

 • Het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en kracht van de burger en de samenleving, oftewel het vergroten van de maatschappelijke vaardigheden.

 • Het bevorderen van samenwerking en verbindingen tussen welzijn, gezondheidszorg, cultuur, onderwijs en bedrijfsleven.

b) Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt voor beheer en exploitatie van de dorpshuizen. Indirect is dit tevens een subsidie in de huurkosten van maatschappelijke organisaties die gebruik maken van de dorpshuizen.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle activiteiten die bijdragen aan de verwezenlijking van bovenstaande doelstellingen.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 151.035 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Tot maximaal 60% van de huisvesting- en organisatiekosten.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend als een bijdrage in het exploitatietekort van de aanvrager.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Als eerste komen de aanvragen van rechtspersonen in aanmerking waarmee de gemeente een langdurige subsidierelatie op het aangevraagde werkveld heeft. De verdeling hierbij is max. € 40.302 voor dorpshuis Den Brink, max. € 56.925 voor dorpshuis Oostquartier en max. € 53.808 voor dorpshuis De Klip. Vervolgens worden de overige aanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst.

i) Nadere verplichtingen

Uit het jaarverslag moet blijken dat er bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen bestaat.

 

3.4.2.4. Vrij toegankelijke dagbesteding

a) Doelstellingen

 • Bieden van een vrij toegankelijke voorziening dagbesteding op locatie, met daarbij de volgende aandachtsgebieden:

  • -

   Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie

  • -

   Langer zelfstandig wonen mogelijk maken

  • -

   Mantelzorgers ontlasten

  • -

   Tegengaan van eenzaamheid

  • -

   Bijdragen aan zingeving

 • Bieden van een plek voor ontmoeting en verbinding;

 • Bieden van ontwikkelingsgericht begeleiding bij deelnemers waar perspectief is op vooruitgang en meer zelfstandigheid;

 • Bieden van belevingsgerichte begeleiding bij deelnemers waar geen perspectief is op vooruitgang en meer zelfstandigheid, bedoeld om (cognitieve) vaardigheden te blijven stimuleren en prikkelen.

b) Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan partijen die vrij toegankelijke dagbesteding bieden.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle activiteiten die bijdragen aan de verwezenlijking van bovenstaande doelstellingen.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 94.235 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking, met uitzondering van kosten voor de maaltijd.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend op basis van een door de gemeente opgesteld beleidskader en een door de stichting in te dienen activiteitenplan en begroting als antwoord op het beleidskader.

h) Nadere verplichtingen

 • De aanwezigheid van gekwalificeerde begeleider(s).

 • De voorziening voor vrij toegankelijke dagbesteding deelt deelnemerslijsten met de gemeente.

3.4.2.5. Sociale participatie

a) Doelstellingen

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie;

 • Vergroten van de sociale participatie6 van burgers;

 • Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer, en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking, een chronisch psychisch en/of een psychosociaal probleem;

 • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen zoals geformuleerd in de visie op het sociaal domein (vergroten van zelfredzaamheid, inzetten op meedoen en versterken van de sociale basis).

b) Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan rechtspersonen die op structurele basis een bijdrage leveren aan bovenstaande doelstellingen.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de activiteiten te voldoen aan de volgende criteria:

 • De activiteit draagt bij aan stimulering van sociale participatie en/of betrokkenheid tussen inwoners;

 • De activiteit is gericht op structurele sociale ontmoeting met aandacht voor kwetsbare groepen;

 • De activiteit heeft een open karakter;

 • Vrijwillige inzet van burgers bij het organiseren en/of uitvoeren van de activiteit wordt gestimuleerd.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 5.160 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend als een bijdrage in het exploitatietekort van de aanvrager.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Als eerste komen de aanvragen van rechtspersonen in aanmerking waarmee de gemeente een langdurige (subsidie)relatie op het aangevraagde werkveld heeft. Vervolgens worden de overige aanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst. Een eventueel restant wordt toegevoegd aan het subsidieplafond van de regeling Lokaal Sociaal Beleid.

i) Nadere verplichtingen

De aanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan en een begroting.

 

3.4.3. Doelsubsidie

 

3.4.3.1. Maatschappelijke Ondersteuning

a) Doelstellingen

Het welzijnswerk heeft als doel bij te dragen aan de kwaliteit van leven van individuen en groepen en draagt daarmee bij aan het behalen van de resultaten vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid in het kader van Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet (inclusief schuldhulpverlening en minima). We willen de volgende resultaten:

 • ‘Meer voor elkaar’, ofwel een sterke sociale basis is een gedeelde verantwoordelijkheid: meer vrijwillige inzet, meer bewonersinitiatief, toename van sociale cohesie, en het creëren van een kansrijke, veilige buurt en opvoedomgeving voor kinderen en jongeren;

 • Vergroten van zelfredzaamheid: ontlasten van mantelzorgers, minder beroep op formele zorg, meer gebruik van collectieve wijkdiensten, tegengaan van ongelijkheid en laaggeletterdheid, langer thuis blijven wonen, grotere inzet, scholing en training van Oosterhouters met financiële problemen;

 • Steunen en stutten daar waar zelf- en samenredzaam onvoldoende passend is.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan stichting Surplus Welzijn.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Ondersteuning aan volwassenen;

 • Ondersteuning aan jongeren;

 • Praktische cliëntondersteuning;

 • Vrijwilligersondersteuning;

 • Ondersteuning aan wijken.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

N.n.t.b.

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend op basis van een door de gemeente op te stellen beleidskader en een door de instelling in te dienen activiteitenplan en begroting als antwoord op het beleidskader.

h) Nadere verplichtingen

De aanvrager dient te beschikken over een eigen vastgestelde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

3.5. Sociaal beleid

Doelstelling

Bevorderen dat inwoners van Oosterhout in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het financieel en materieel ondersteunen van burgers die niet volledig in hun levensonderhoud kunnen voorzien of niet voldoende maatschappelijk kunnen participeren.

Subsidieregelingen

Het beleidsterrein Sociaal beleid kent de volgende structurele subsidieregelingen:

 • Exploitatiesubsidie:

  • Goederenbank

 • Doelsubsidie:

  • Leergeld

3.5.1. Exploitatiesubsidie

 

3.5.1.1. Goederenbank

a) Doelstellingen

 • Het bestrijden van armoede;

 • Het tegengaan van verspilling van voedsel, kleding en huishoudelijke goederen;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in Oosterhout.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan voedsel- en/of goederenbanken die gevestigd zijn in de gemeente Oosterhout.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Het uitdelen van voedselpakketten, kleding en huishoudelijke goederen aan particuliere huishoudens die hier zelf niet in kunnen voorzien;

 • Het bieden van een ontmoetingsplek waar burgers die afhankelijk zijn van de activiteiten van de Goederenbank ervaringen kunnen uitwisselen, elkaar kunnen ondersteunen en waar de vrijwilligers van de Goederenbank een luisterend oor bieden en burgers stimuleren om te komen tot een situatie waarin zij niet meer afhankelijk zijn van de Goederenbank.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 39.216 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend als een bijdrage in het exploitatietekort van de aanvrager.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Als eerste komen de aanvragen van rechtspersonen in aanmerking waarmee de gemeente een langdurige subsidierelatie op het aangevraagde werkveld heeft. Vervolgens worden de overige aanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst.

 

3.5.2. Doelsubsidie

 

3.5.2.1. Leergeld

a) Doelstellingen

 • Het mogelijk maken van sportbeoefening of deelname aan culturele activiteiten door kinderen van minder draagkrachtige ouders in het belang van een evenwichtige groei naar volwassenheid en om een gezonde fysieke en mentale ontwikkeling te bevorderen.

 • Het leveren van voorzieningen zoals een fiets, pc, internet aansluiting, zodat kinderen van minder draagkrachtige ouders mee kunnen doen op school.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan Stichting Leergeld West-Brabant Oost.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Voorzieningen voor sportbeoefening of deelname aan culturele activiteiten voor kinderen tot 18 jaar van minder draagkrachtige ouders/verzorgers.

 • Het verstrekken van een pc met internetabonnement aan minder draagkrachtige gezinnen met kinderen tot 18 jaar.

 • Het verstrekken van een fiets aan kinderen van minder draagkrachtige ouders/verzorgers in de leeftijdscategorie tot 18 jaar.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 241.810 (onder voorbehoud van vaststelling van de gemeenteraad).

f) Subsidieplafond

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren, inclusief een bijdrage in de bureaukosten, komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend op basis van een subsidiecontract.

h) Nadere verplichtingen

Geen.

 

3.6. Natuur, Milieu & Afval

Doelstelling

Het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het milieu en het langs deze weg leveren van een bijdrage aan een veilige en mensvriendelijke leefomgeving.

Subsidieregelingen

Het beleidsterrein Milieu kent de volgende structurele subsidieregelingen:

 • Waarderingssubsidie

  • Natuurtuin Oranjepolder

 • Exploitatiesubsidie:

  • Stimulering duurzame energie

 • Doelsubsidie:

  • Milieueducatie en Kinderboerderij (MEK)

3.6.1. Waarderingssubsidie

 

3.6.1.1. Natuurtuin Oranjepolder

a) Doelstellingen

 • Het faciliteren van onderhoud aan de natuurtuin in de Oranjepolder

 • Met de natuurtuin worden gemeentelijke doelen als een aantrekkelijk en gevarieerde leefomgeving (bewegen, recreëren), educatie en stimulering van biodiversiteit bevorderd.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan IVN Mark en Donge.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle activiteiten die nodig zijn voor het in stand houden en de promotie van Natuurtuin Oranjepolder waaronder:

 • Beheer en onderhoudswerkzaamheden

 • Openstelling voor publiek

 • Natuureducatieprojecten, zoals schoolbezoeken, deelname zomerkaravaan, Natuurwerkdag en de landelijke Slootjesdag.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 1.500 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend als waardering voor de activiteiten van de aanvrager.

h) Verdeling van het subsidieplafond

N.v.t.

i) Nadere verplichtingen

De aanvraag gaat vergezeld van lijst van activiteiten die in het subsidiejaar zijn beoogd.

 

3.6.2. Exploitatiesubsidie

 

3.6.2.1. Stimulering duurzame energie

a) Doelstellingen

Het stimuleren, begeleiden en informeren van bewoners van Oosterhout op het gebied van duurzaamheid en specifiek ten aanzien van energietransitie en duurzame aanpak bestaande woningen.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan Stichting Oosterhout Nieuwe Energie.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Reguliere activiteiten van stichting ONE;

 • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 15.882 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie dient besteed te worden aan door de stichting uit te voeren activiteiten gericht op het stimuleren, informeren en begeleiden van bewoners van Oosterhout op het gebeid van duurzaamheid.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend als waardering voor de activiteiten van de aanvrager.

h) Verdeling van het subsidieplafond

N.v.t.

i) Nadere verplichtingen

 • De activiteiten moeten aansluiten bij het doel van de subsidie en plaats vinden in de gemeente Oosterhout of t.b.v. de inwoners van de gemeente Oosterhout;

 • De aanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan.

3.6.3. Doelsubsidie

 

3.6.3.1. Milieueducatie en Kinderboerderij

a) Doelstellingen

 • Stimuleren van (educatieve) activiteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling;

 • Het bevorderen van samenwerking en verbindingen tussen milieu, onderwijs, welzijn en bedrijfsleven;

 • In stand houden van een breed voorzieningenniveau om de aanwas van bezoekers te garanderen;

 • Het faciliteren van zorgaanbieders voor algemene dagbestedingsvoorzieningen.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan stichting Milieueducatie en Kinderboerderij Oosterhout.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Beheer en onderhoud van het milieueducatief centrum en de kinderboerderij;

 • Ontwikkelen, organiseren, faciliteren en uitvoeren van educatieve activiteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling in het onderwijs;

 • Ontwikkelen en organiseren en uitvoeren van educatieve activiteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling voor andere doelgroepen;

 • Stimuleren, participeren en faciliteren van educatieve activiteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling door derden.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 79.633 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend op basis van een subsidiecontract.

 

3.7. Verkeer & Mobiliteit

Doelstelling

Het bereikbaar maken en houden van woningen, winkels en bedrijven (voor alle doelgroepen) op een zo efficiënt en veilig mogelijke wijze. Op deze manier de kwaliteiten van Oosterhout als woon- en werkstad minimaal waarborgen en waar mogelijk verbeteren.

Subsidieregelingen

Het beleidsterrein Verkeer kent de volgende structurele subsidieregelingen:

 • Waarderingssubsidie:

  • Verkeersregelaars

  • Buurtbussen

 • Exploitatiesubsidie:

  • Verkeersveiligheid en -educatie

3.7.1. Waarderingssubsidie

 

3.7.1.1. Verkeersregelaars

a) Doelstellingen

 • Het borgen van de verkeersveiligheid tijdens diverse evenementen door het inzetten van opgeleide verkeersregelaars om het verkeer te sturen;

 • Het in stand houden van een (gemeentelijke) pool “verkeersregelaars”.

b) Doelgroep

“werkgroep verkeersregelaars”.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Reguliere activiteiten van verkeersregelaars;

 • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van verkeer.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 1.806 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie dient besteed te worden aan de organisatiekosten zoals opleiding, vergaderkosten, zaalhuur, kopieerkosten, verzekering, aanschaf kleding, teambuilding, etc.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend als waardering voor de activiteiten van de aanvrager.

h) Verdeling van het subsidieplafond

n.v.t.

i) Nadere verplichtingen

 • De verkeersregelaars uit de pool moeten jaarlijks een (herhalings-) cursus “verkeersregelen” volgen;

 • De aanvraag gaat vergezeld van een geanonimiseerde actuele lijst met de datum van laatste behaalde bevoegdheid van de verkeersregelaars.

3.7.1.2. Buurtbusverenigingen

a) Doelstellingen

 • Openbaar vervoer tussen de kerkdorpen en het centrum van Oosterhout in stand houden;

 • Fijnmazig openbaar vervoer in Oosterhout door inzet van buurtbus in stand houden.

b) Doelgroep

Buurtbusverenigingen met lijnvoering in of naar de gemeente Oosterhout.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Reguliere activiteiten van buurtbusverenigingen;

 • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van verkeer.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 8.807 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Ondersteuning van de vrijwilligers (chauffeurs/planners) van de buurtbussen. Verenigingen mogen subsidie naar eigen inzet besteden zoals teambuilding, aanschaf kleding, organisatiekosten etc.

g) Berekening van de subsidie

Er is een jaarlijks budget van maximaal € 917 per buurtbuslijn beschikbaar.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt verdeeld over alle aanvragen. Als bij de berekening van de subsidies blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per vereniging met een percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden. Een eventueel restant kan worden ingezet voor incidentele projecten.

i) Nadere verplichtingen

De buslijn moet opgenomen zijn in de dienstregeling van de provincie.

3.7.2. Exploitatiesubsidie

 

3.7.2.1. Verkeersveiligheid en -educatie

a) Doelstellingen

 • Verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente Oosterhout door aandacht te besteden aan gewenst verkeersgedrag;

 • Stimuleren van scholen om structureel en meer op de praktijk gerichte verkeerseducatie aan te bieden.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan VVN Oosterhout en basisscholen binnen de gemeente Oosterhout.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Acties en/of cursussen gericht op specifieke doelgroepen, zoals jongeren, ouderen, gebruikers van scootmobielen en automobilisten;

 • Aanschaf van nieuwe verkeersmethode;

 • Deelname jeugdverkeersexamen;

 • Uitvoeren van diverse educatie en voorlichtingsprojecten gericht op verkeersgedrag (o.a. scholen zijn weer begonnen, dode hoek spiegel, street-wise, parkeergedrag rondomscholen).

d) Procedure

In verband met de aanvraag van de provinciale subsidie geldt voor deze subsidieregeling een afwijkende aanvraagtermijn. In plaats van de algemeen geldende aanvraagtermijn van 1 oktober (zoals opgenomen in de algemene subsidieverordening) dienen aanvragen voor een subsidie verkeersveiligheid en -educatie vóór 1 juli worden ingediend bij de gemeente.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 voor mensgerichte maatregelen bedraagt € 25.800 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare gemeentelijke subsidie. Een deel van de subsidie wordt daarnaast verkregen uit de provinciale regeling verkeer en vervoer.

 

Op basis van de ingediende begrotingen van de diverse scholen wordt door de gemeente een subsidieaanvraag uitgezet naar de GGA Regio Breda. De GGA Regio Breda bepaald op basis van de aanvragen het subsidiepercentage. De gemeente neemt dit percentage over, maar vult deze provinciale subsidie voor VVN Oosterhout aan tot 100%. Daarnaast subsidieert de gemeente bovenop de provinciale subsidie de aanvragende basisscholen een bedrag van € 1 per leerling als werkbudget voor de werkgroepen BVL. Subsidie op basis van deze regeling wordt verleend als een bijdrage in het exploitatietekort van de aanvrager.

h) Nadere verplichtingen

 • Vooraf moet met de gemeente overlegd worden welke acties/cursussen door VVN worden uitgevoerd. Na overeenstemming over de activiteiten worden deze ingediend voor subsidie;

 • De aanvraag gaat vergezeld van een projectplan en een kostenraming per deelproject.

4. Incidentele subsidies

 

4.1. Activiteitensubsidie: Tendersysteem

De gemeente Oosterhout kent de volgende activiteitensubsidies in de vorm van het tendersysteem:

 • Programmering van de stad

 • Stimuleringsregeling vrijetijdseconomie / toeristisch fonds.

4.1.1. Programmering van de stad

a) Doelstellingen

 • Realiseren van een voor het publiek veelzijdig, divers en interessant aanbod van culturele, sportieve en maatschappelijke programma’s, georganiseerd en geprogrammeerd door een breed scala van instellingen;

 • Realiseren van een door het jaar gespreid evenementen- en activiteitenaanbod dat is vormgegeven door Oosterhoutse organisaties;

 • Vergroten van de leefbaarheid in de gemeente Oosterhout;

 • Het bevorderen van actieve en passieve (cultuur)participatie van inwoners van de gemeente Oosterhout;

 • Stimuleren van sport- en cultuurbeoefening onder de inwoners van de gemeente Oosterhout;

 • Stimuleren van (bewustwording over) een gezonde levensstijl en duurzaamheid;

 • Vergroten van de sociale participatie van burgers en versterken van de betrokkenheid tussen burgers;

 • Stimuleren van vrijwilligersactiviteiten;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in Oosterhout.

b) Doelgroep

Maatschappelijke, culturele, sport- en evenementenorganisaties en inwoners van de gemeente Oosterhout.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan vernieuwende activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, sporten en bewegen en/of (grootschalige) evenementen die een bijdrage leveren aan de promotie van Oosterhout.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Beoordeling aanvraag

Bij de beoordeling van de aanvraag voor een activiteitensubsidie wordt gebruik gemaakt van een toetsingsmodel (zie bijlage 2). Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient er minimaal 75 punten worden gescoord middels het toetsingsmodel.

f) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 74.425 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

g) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking, met uitzondering van:

 • Fysieke maatregelen of aanpassingen in de openbare ruimte;

 • Aanschaf van materialen/goederen die later voor privédoeleinden worden gebruikt;

 • Onkostenvergoedingen voor allerhande diensten van vrijwilligers;

 • Kosten voor eten en drinken.

h) Berekening van de subsidie

De subsidie betreft een subsidie in het exploitatietekort. Als regel wordt hierbij gehanteerd dat de subsidie maximaal 50% van de totale (subsidiabele) kosten bedraagt. Daarnaast wordt bij de berekening van de subsidie de volgende maximale subsidiebedragen gehanteerd:

 • 0 t/m 74 punten maximaal € 0

 • 75 t/m 99 punten maximaal € 2.500

 • 100 t/m 149 punten maximaal € 5.000

 • 150 t/m 199 punten maximaal € 7.500

 • 200 punten of meer maximaal € 10.000.

i) Verdeling van het subsidieplafond

Subsidies worden verleend op basis van het tendersysteem. Dit betekent dat alle aanvragen worden getoetst aan de criteria. Hierbij geldt dat de aanvragen met de meeste punten als eerste subsidie ontvangen. Er wordt dus als het ware een rangorde bepaald, waarbij de beste aanvragen als eerste subsidie ontvangen totdat het subsidieplafond is bereikt.

j) Nadere verplichtingen

 • De activiteiten moeten aansluiten bij het doel van de subsidie en plaats vinden in de gemeente Oosterhout of t.b.v. de inwoners van de gemeente Oosterhout;

 • De activiteiten moeten aangemeld worden bij en afgestemd worden met het VVV Oosterhout. Het VVV beheert de activiteitenagenda van Oosterhout en ziet toe op een evenwichtige spreiding over het jaar;

 • In de promotie rondom de activiteiten dient vermeld te worden dat de activiteiten mede mogelijk zijn gemaakt door subsidie van de gemeente Oosterhout;

 • De aanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan en een begroting.

4.1.2. Stimuleringsregeling vrijetijdseconomie / toeristisch fonds

a) Doelstellingen

 • Oosterhout positioneren als een interessante bestemming voor vakantie doeleinden en kort verblijf door:

  • -

   (Mede) realiseren/ondersteunen van een compleet aanbod van vrijetijds voorzieningen voor bezoekers aan de stad en inwoners;

  • -

   Realiseren van een divers evenementen- en activiteitenaanbod;

  • -

   Stimuleren van overige activiteiten die het bezoek aan de stad vergroten;

  • -

   Versterken van de campagne “Beleven in Oosterhout”;

  • -

   Stimuleren van bezoek/deelname aan evenementen en culturele activiteiten onder de bezoekers aan de stad en de inwoners van de gemeente Oosterhout;

  • -

   Versterken van de betrokkenheid van de inwoners bij de stad (ambassadeurschap);

  • -

   Versterken van/investeren in de fysieke aantrekkelijkheid van Oosterhout.

b) Doelgroep

Ondernemers, culturele, sport- en evenementenorganisaties en inwoners van de gemeente Oosterhout.

c) Criteria en voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de activiteit te voldoen aan de volgende criteria:

 • Het project draagt bij aan de doelstelling om de toeristische aantrekkingskracht van Oosterhout te vergroten waardoor meer bezoekers naar Oosterhout komen die langer blijven en meer besteden;

 • Het project heeft een onderscheidend karakter.

Er moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Ingediende projecten moeten binnen een jaar na toekenning tot een concreet resultaat leiden;

 • Voor ingediende projecten zijn, indien noodzakelijk, de vereiste besluiten/vergunningen geregeld of deze zijn binnen afzienbare tijd te regelen. Dit geldt tevens voor eventueel vereiste toestemmingen van anderen.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Beoordeling aanvraag

Het Platform Toerisme, een adviesorgaan bestaande uit professionals uit de toeristische sector, beoordeelt de aanvragen voor activiteiten en evenementen op basis van bovenstaande criteria en voorwaarden en brengt een advies uit aan het college van B&W.

f) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 75.000 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

g) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking, met uitzondering van:

 • Aanschaf van materialen/goederen die later voor privédoeleinden worden gebruikt;

 • Kosten voor eten en drinken.

h) Berekening van de subsidie

De subsidie betreft een subsidie in het exploitatietekort.

i) Verdeling van het subsidieplafond

Subsidies worden verleend op basis van het tendersysteem. Dit betekent dat alle aanvragen worden getoetst aan de criteria. Er wordt dus als het ware een rangorde bepaald, waarbij de beste aanvragen als eerste subsidie ontvangen totdat het subsidieplafond is bereikt. Aanvragen worden vier keer per jaar beoordeeld. Besluitvorming is voorbehouden aan het college van B&W.

j) Nadere verplichtingen

 • De activiteiten moeten aansluiten bij het doel van de subsidie en plaats vinden in de gemeente Oosterhout;

 • De activiteiten moeten aangemeld worden bij en afgestemd worden met het VVV Oosterhout. Het VVV beheert de activiteitenagenda van Oosterhout en ziet toe op een evenwichtige spreiding over het jaar;

 • In de promotie rondom de activiteiten dient vermeld te worden dat de activiteiten mede mogelijk zijn gemaakt door subsidie van de gemeente Oosterhout;

 • De aanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan en een begroting.

4.2. Activiteitensubsidie: ‘Wie het eerst komt, die het eerst maalt’

De gemeente Oosterhout kent de volgende activiteitensubsidies in de vorm van ‘Wie het eerst komt, die het eerst maalt’:

 • Podiumkunsten

 • Gelijke kansen voor kinderen

 • Lokaal sociaal beleid.

4.2.1. Podiumkunsten

a) Doelstellingen

 • Het stimuleren van podiumkunsten;

 • Het bevorderen van actieve en passieve cultuurparticipatie;

 • Het behouden en promoten van de diverse muziekstromingen als podiumkunst;

 • Het bevorderen van talentontwikkeling en/of het bieden van podiumervaring.

b) Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan culturele organisaties en verenigingen.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Productie, promotie en presentatie van een podiumvoorstelling.

d) Nadere weigeringsgronden

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de activiteit een bijdrage te leveren aan minimaal 3 van de 4 geformuleerde doelstellingen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 27.864 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking, met uitzondering van:

 • Aanschaf van materialen/goederen die later voor privédoeleinden worden gebruikt;

 • Onkostenvergoedingen voor allerhande diensten van vrijwilligers;

 • Kosten voor eten en drinken.

g) Berekening van de subsidie

De subsidie betreft een subsidie in het exploitatietekort en bedraagt per aanvraag maximaal € 6.000. Als regel wordt hierbij gehanteerd dat de subsidie maximaal 50% van de totale (subsidiabele) kosten bedraagt.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Subsidies worden verleend op basis van binnenkomst (wie het eerst komt, wie het eerst maalt). Wanneer het subsidieplafond is bereikt worden aanvragen niet meer in behandeling genomen.

i) Nadere verplichtingen

 • De activiteiten moeten aansluiten bij het doel van de subsidie en plaats vinden in de gemeente Oosterhout of t.b.v. de inwoners van de gemeente Oosterhout;

 • De activiteiten moeten aangemeld worden bij en afgestemd worden met het VVV Oosterhout. Het VVV beheert de activiteitenagenda van Oosterhout en ziet toe op een evenwichtige spreiding over het jaar;

 • In de promotie rondom de activiteiten dient vermeld te worden dat de activiteiten mede mogelijk zijn gemaakt door subsidie van de gemeente Oosterhout;

 • De aanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan en een begroting.

4.2.2. Gelijke kansen voor de jeugd

a) Doelstellingen

 • Bevorderen van kansengelijkheid van kinderen en jongeren

 • Door corona ontstane negatieve gevolgen voor kinderen en jongeren verminderen door inzet van innovatieve activiteiten

 • Stimuleren van lokale initiatieven die op een vernieuwende manier kinderen en jongeren bereiken die niet vaak met activiteiten op het gebied van sport en bewegen, kunst en cultuur en vrije tijd in aanraking komen

 • Bereiken van kinderen en jongeren die – door verschillende factoren – structureel minder in aanraking komen met culturele-, sportieve- en sociale activiteiten en door de coronacrisis een nog grotere afstand hebben tot dit aanbod

 • Het versterken van sociale vaardigheden, groepsgevoel, identiteitsontwikkeling, het geloof in eigen kunnen en kinderen en jongeren in staat stellen om te gaan met belemmerende factoren uit hun omgeving.

b) Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan bestaande organisaties in de gemeente Oosterhout, maar ook nieuwe partijen en samenwerkingsverbanden. Ook individuen en initiatieven zonder rechtsvorm uit Oosterhout, zoals buurtinitiatieven, kunnen aanspraak maken op deze regeling.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Deze subsidieregeling is bedoeld voor innovatieve sociale, sportieve of culturele initiatieven die de betrokkenheid vergroten van kinderen en jongeren die door de coronapandemie minder met sport, cultuur en activiteiten in de vrije tijd in aanraking zijn gekomen. De activiteiten vinden vooral plaats in de eigen omgeving van de doelgroep: denk aan de buurt/wijk, op school of samen met ouders. Met deze subsidieregeling ondersteunen we initiatieven die één of meerdere van de volgende effecten beogen:

 • Kinderen en jongeren positieve en inspirerende culturele, sportieve of sociale ervaringen bieden;

 • Het weghalen van belemmeringen bij kinderen en jongeren om talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

d) Criteria en voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de activiteit een open karakter te hebben en te voldoen aan minimaal 3 van de volgende criteria/voorwaarden:

 • Het initiatief is in die zin innovatief dat een nieuwe vorm of methode wordt gebruikt om kinderen gelijke kansen te bieden. Uw project wijkt daarmee af van dat wat er al gebeurt in Oosterhout.

 • Het project heeft de potentie om op langere termijn op een grotere schaal te worden uitgevoerd of te worden doorontwikkeld. Zo wordt de doelgroep op een duurzame manier bij cultuur, sport en sociale activiteiten betrokken.

 • Samenwerking met andere organisaties. Er zijn in Oosterhout veel organisaties die zich richten op (het vergroten van kansengelijkheid) van kinderen en jongeren. We vragen organisaties om dit netwerk te versterken en een samenwerking te stimuleren tussen culturele en maatschappelijke organisaties.

 • Vrijwillige inzet van inwoners bij het organiseren en/of uitvoeren van de activiteit wordt gestimuleerd.

e) Nadere weigeringsgronden

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de activiteit een bijdrage te leveren aan minimaal 3 van de 5 geformuleerde doelstellingen.

f) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 75.000 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

g) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking, met uitzondering van:

 • Aanschaf van materialen/goederen die later voor privédoeleinden worden gebruikt;

 • Fysieke maatregelen of aanpassingen in de openbare ruimte;

 • Onkostenvergoedingen voor allerhande diensten van vrijwilligers;

 • Kosten voor eten en drinken voor zover deze geen essentieel onderdeel zijn van de activiteit.

h) Berekening van de subsidie

De subsidie betreft een subsidie in het exploitatietekort en bedraagt per aanvraag maximaal € 2.500 voor individuen en initiatieven zonder rechtsvorm. Rechtsvormen (zoals een stichting) kunnen maximaal € 15.000 aanvragen. Als regel wordt hierbij gehanteerd dat de subsidie maximaal 50% van de totale (subsidiabele) kosten bedraagt. In uitzonderlijke gevallen kan hier van worden afgeweken. Het aangevraagde bedrag dient dan wel in redelijke verhouding te staan tot de te realiseren effecten van het project en ook dient aangetoond te worden dat er geen andere inkomsten mogelijk zijn.

i) Verdeling van het subsidieplafond

Subsidies worden verleend op basis van binnenkomst (wie het eerst komt, wie het eerst maalt). Wanneer het subsidieplafond is bereikt worden aanvragen niet meer in behandeling genomen.

j) Nadere verplichtingen

 • De activiteiten moeten aansluiten bij het doel van de subsidie en plaats vinden in de gemeente Oosterhout of t.b.v. de inwoners van de gemeente Oosterhout;

 • In de promotie rondom de activiteiten dient vermeld te worden dat de activiteiten mede mogelijk zijn gemaakt door subsidie van de gemeente Oosterhout;

 • De aanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan en een begroting.

4.2.3. Lokaal sociaal beleid

a) Doelstellingen

 • Vergroten van de sociale participatie7 van burgers;

 • Versterken van de betrokkenheid tussen bewoners;

 • Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten;

 • Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer, en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking, een chronisch psychisch en/of een psychosociaal probleem;

 • Het vergoten van bewustwording over dementie en het informeren over (samen)leven met mensen met dementie;

 • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, zoals omschreven in het gemeentelijk Wmo beleid.

b) Doelgroep

De subsidieregeling is van toepassing op activiteiten van vrijwilligers- en/of professionele organisaties, zoals bijvoorbeeld verenigingen, dorpscentra, vrijwilligersgroepen, belangenorganisaties, bibliotheken en scholen.

c) Criteria en voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de activiteit te voldoen aan minimaal twee van de volgende criteria:

 • De activiteit draagt bij aan stimulering van sociale participatie en/of betrokkenheid tussen bewoners in een buurt, wijk of dorp;

 • De activiteit is gericht op structurele sociale ontmoeting met aandacht voor kwetsbare groepen;

 • De activiteit heeft een open karakter.

Er moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Samenwerking met andere organisaties wordt gestimuleerd;

 • Vrijwillige inzet van burgers bij het organiseren en/of uitvoeren van de activiteit wordt gestimuleerd.

d) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 33.540 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

e) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking, met uitzondering van:

 • Fysieke maatregelen of aanpassingen in de openbare ruimte;

 • Aanschaf van materialen en goederen die later voor privédoeleinden worden gebruikt;

 • Onkostenvergoedingen voor allerhande diensten van vrijwilligers;

 • Kosten voor eten en drinken.

f) Berekening van de subsidie

De subsidie betreft een subsidie in het exploitatietekort en bedraagt maximaal € 2.500. Als regel wordt hierbij gehanteerd dat de subsidie maximaal 50% van de totale (subsidiabele) kosten bedraagt.

g) Verdeling van het subsidieplafond

Subsidies worden verleend op basis van binnenkomst (wie het eerst komt, wie het eerst maalt). Wanneer het subsidieplafond is bereikt worden aanvragen niet meer in behandeling genomen.

h) Nadere verplichtingen

 • Activiteiten dienen plaats te vinden in de buurten, wijken en dorpen en/of rondom de activiteitencentra en dorpshuizen van de gemeente Oosterhout.

 • De activiteiten moeten aangemeld worden bij en afgestemd worden met het VVV Oosterhout. Het VVV beheert de activiteitenagenda van Oosterhout en ziet toe op een evenwichtige spreiding over het jaar.

 • De aanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan en een begroting.

4.3. Zapbudgetten

De gemeente Oosterhout kent de volgende zapbudgetten:

 • Buurtzapbudget

 • Jong zapbudget

 • Buitenspeeldag

 • Mantelzorg zapbudget

 • Zapbudget Stimulering klimaatvriendelijke particuliere tuinen en daken.

4.3.1. Buurtzapbudget

a) Doelstellingen

 • Vergroten van de leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen en het vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij hun wijk, buurt of dorp;

 • Het bevorderen van burgerparticipatie;

 • Versterken van het veiligheidsgevoel en preventie van criminaliteit;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in Oosterhout;

 • Vergroten van de sociale participatie8 van burgers;

 • Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer, en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking,een chronisch psychisch en/of een psychosociaal probleem;

 • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, zoals omschreven in het gemeentelijk Wmo beleid.

b) Doelgroep

Alle inwoners van de gemeente Oosterhout.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Initiatieven van burgers om elkaar beter te leren kennen, om samen in actie te komen voor de buurt of een project om elkaar als bewoners te helpen (voorbeelden van activiteiten kunnen zijn een schoonmaakactie in de buurt, een wijkfeest voor jong en oud, een burenhulpproject, een (klein) sociaal project om bewoners met verschillende culturen bij elkaar te brengen);

 • Buurtpreventieprojecten.

d) Criteria

Om in aanmerking te komen voor een buurtzapbudget moet de activiteit voldoen aan de volgende criteria:

 • Het initiatief heeft als doel de leefbaarheid en betrokkenheid in een buurt of wijk structureel te vergroten;

 • Het initiatief wordt door de betrokkenen samen bedacht, georganiseerd en uitgevoerd;

 • Het initiatief vindt plaats in de buurt of wijk en heeft een open karakter;

 • Het initiatief is kleinschalig en nieuw (heeft niet eerder plaatsgevonden);

 • Er is sprake van een exploitatietekort.

Buurtpreventieprojecten dienen te voldoen aan de volgende criteria:

 • Er is voldoende draagvlak in de buurt of straat en buurt/straatbewoners doen actief mee bij de buurtpreventie in hun buurt, mede op basis van een veiligheidsanalyse;

 • Er is sprake van een getekend convenant Buurtpreventie met de buurtbewoners, politie, gemeente en (indien nodig) Surplus Welzijn.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 10.320 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking, met uitzondering van:

 • Fysieke maatregelen of aanpassingen in de openbare ruimte (met uitzondering voor buurtpreventieprojecten);

 • Aanschaf van materialen en goederen die later voor privédoeleinden worden gebruikt;

 • Onkostenvergoedingen voor allerhande diensten van vrijwilligers;

 • Kosten voor eten en drinken, tenzij passend bij de activiteit en tot max. € 50.

g) Berekening van de subsidie

De maximale subsidie voor buurtactiviteiten is € 500 per jaar en voor buurtpreventieprojecten € 900 per 2 jaar. Subsidies worden verleend in het exploitatietekort.

 

Beoordeling vindt plaats op basis van een activiteitenplan, een handtekeningen- en/of deelnemerslijst en een begroting. Voor buurtpreventieprojecten wordt volstaan met een getekend convenant Buurtpreventie.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Subsidies worden verleend op basis van binnenkomst (wie het eerst komt, wie het eerst maalt). Wanneer het subsidieplafond is bereikt worden aanvragen niet meer in behandeling genomen.

i) Nadere verplichtingen

 • De activiteiten moeten aansluiten bij het doel van de subsidie en plaats vinden in buurten, wijken of dorpen van de gemeente Oosterhout;

 • Bij de aanvraag moet worden aangetoond dat het een gezamenlijk initiatief is (bijvoorbeeld een handtekeningen en/of deelnemerslijst);

 • De aanvraag gaat daarnaast vergezeld van een activiteitenplan en een begroting of in geval van buurtpreventieprojecten een convenant Buurtpreventie.

4.3.2. JONG zapbudget

a) Doelstellingen

 • Vergroten van de betrokkenheid van jongeren bij de Oosterhoutse samenleving;

 • Het binden van jongeren aan Oosterhout;

 • Het bevorderen van jongerenparticipatie;

 • Verbinden van jongeren en het versterken van de sociale cohesie in Oosterhout;

 • Stimuleren van jongeren om zelfstandig activiteiten te organiseren.

b) Doelgroep

Alle jongeren tot 23 jaar woonachtig in de gemeente Oosterhout.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Initiatieven van jongeren om elkaar beter te leren kennen, om samen in actie te komen rondom een maatschappelijk thema of een project om elkaar als jongeren te helpen.

d) Criteria

Om in aanmerking te komen voor een Jong zapbudget moet de activiteit voldoen aan de volgende criteria:

 • Het initiatief heeft als doel jongeren met elkaar te verbinden en/of de betrokkenheid van jongeren bij Oosterhout te vergroten;

 • Het initiatief wordt door jongeren samen bedacht, georganiseerd en uitgevoerd;

 • Het initiatief vindt plaats in de gemeente Oosterhout en moet open staan voor een grote groep jongeren;

 • Er is sprake van een exploitatietekort.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 10.000 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking, met uitzondering van:

 • Fysieke maatregelen of aanpassingen in de openbare ruimte;

 • Aanschaf van materialen en goederen die later voor privédoeleinden worden gebruikt;

 • Onkostenvergoedingen voor allerhande diensten van vrijwilligers;

 • Kosten voor eten en drinken, tenzij passend bij een kinderactiviteit en tot max. € 50.

g) Berekening van de subsidie

De maximale subsidie voor jongerenactiviteiten is € 1.000. Subsidies worden verleend in het exploitatietekort.

 

Beoordeling vindt plaats op basis van een activiteitenplan en een begroting.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Subsidies worden verleend op basis van binnenkomst (wie het eerst komt, wie het eerst maalt). Wanneer het subsidieplafond is bereikt worden aanvragen niet meer in behandeling genomen.

i) Nadere verplichtingen

 • De activiteiten moeten aansluiten bij het doel van de subsidie en plaats vinden in de gemeente Oosterhout;

 • De activiteiten moeten aangemeld worden bij en afgestemd worden met het VVV Oosterhout. Het VVV beheert de activiteitenagenda van Oosterhout en ziet toe op een evenwichtige spreiding over het jaar;

 • De aanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan (wat ben ik van plan) en een begroting (wat kost het);

 • In publicaties wordt aangeven dat de activiteit mede mogelijk is gemaakt door JONG.

4.3.3. Buitenspeeldag

a) Doelstellingen

 • Stimuleren van het buiten spelen en aantrekkelijk maken van Oosterhout voor jonge kinderen;

 • Vergroten van de leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen en het vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij hun wijk, buurt of dorp;

 • Het bevorderen van burgerparticipatie;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in Oosterhout.

b) Doelgroep

Alle inwoners van de gemeente Oosterhout.

c) Criteria

Om in aanmerking te komen voor een zapbudget voor de organisatie van een buitenspeeldag moet de activiteit voldoen aan de volgende criteria:

 • De buitenspeeldag vindt plaats op de nationaal/lokaal bepaalde buitenspeeldag;

 • Er is een vergunningaanvraag ingediend en verleend;

 • Het initiatief wordt door buurtbewoners samen georganiseerd en uitgevoerd;

 • Het initiatief vindt plaats in de buurt of wijk en heeft een open karakter;

 • Het initiatief is kleinschalig;

 • Er is sprake van een exploitatietekort.

d) Procedure

In afwijking van de procedure voor zapbudgetten geldt voor de buitenspeeldag een aanvraag termijn van 6 weken. Dit betekent dat aanvragen uiterlijk 6 weken voor aanvang van de activiteiten ingediend moeten zijn bij de gemeente.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 12.900 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking, met uitzondering van:

 • Fysieke maatregelen of aanpassingen in de openbare ruimte;

 • Aanschaf van materialen/goederen die later voor privédoeleinden worden gebruikt;

 • Onkostenvergoedingen voor allerhande diensten van vrijwilligers;

 • Kosten voor eten en drinken, tenzij passend bij een kinderactiviteit (maximaal € 50).

g) Berekening van de subsidie

De maximale subsidie voor buitenspeeldagen is € 500. Subsidies worden verleend in het exploitatietekort en de beoordeling vindt plaats op basis van een vergunningaanvraag en een situatietekening.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt verdeeld over alle aanvragen. Als bij de berekening van de subsidies blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per aanvraag met een percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden.

i) Nadere verplichtingen

 • De activiteiten moeten aansluiten bij het doel van de subsidie en plaats vinden in buurten, wijken of dorpen van de gemeente Oosterhout;

 • De aanvraag gaat daarnaast vergezeld van een vergunningaanvraag en een situatietekening.

4.3.4. Mantelzorg zapbudget

a) Doelstellingen

 • Het waarderen van mantelzorgers voor hun inzet voor Oosterhoutse zorgvragers

 • Vergroten van de sociale participatie van mantelzorgers

 • Versterken van de betrokkenheid tussen inwoners en mantelzorgers

 • Bijdragen aan de ondersteuning en maatschappelijke participatie van eenieder die mantelzorg verleent aan inwoners van de gemeente Oosterhout

 • Het onderling verbinden van mantelzorgers.

b) Doelgroep

Alle mensen die mantelzorg leveren aan inwoners van Oosterhout.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Initiatieven van mantelzorgers om elkaar beter te leren kennen, om in actie te komen voor elkaar en elkaar te helpen

 • Initiatieven van/voor mantelzorgers met waarderend/ontspannend karakter.

d) Criteria

Om in aanmerking te komen voor een mantelzorg zapbudget moet de activiteit voldoen aan de volgende criteria:

 • Het initiatief wordt door betrokkenen samen bedacht, georganiseerd en uitgevoerd

 • Het initiatief heeft als doel mantelzorgers te waarderen voor hun inzet voor Oosterhoutse zorgvragers.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 15.480 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking, met uitzondering van:

 • Fysieke maatregelen of aanpassingen in de openbare ruimte

 • Aanschaf van materialen en goederen die later voor privédoeleinden worden gebruikt

 • Onkostenvergoedingen voor allerhande diensten van vrijwilligers

 • Kosten voor eten en drinken.

g) Berekening van het subsidieplafond

De maximale subsidie per aanvraag voor (mantelzorg)activiteiten is € 500 per jaar.

Beoordeling vindt plaats op basis van een activiteitenplan, een handtekeningen- en/of deelnemerslijst en een begroting.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Subsidies worden verleend op basis van binnenkomst (wie het eerst komt, wie het eerst maalt). Wanneer het subsidieplafond is bereikt, worden aanvragen niet meer in behandeling genomen.

i) Nadere verplichtingen

 • De activiteiten moeten aansluiten bij het doel van de subsidie en gericht zijn op mantelzorgers die zorg leveren aan inwoners van Oosterhout.

 • Bij de aanvraag moet worden aangetoond dat het een gezamenlijk initiatief is (bijvoorbeeld een deelnemerslijst).

 • De aanvraag bevat een activiteitenplan en een begroting.

4.3.5. Zapbudget Stimulering klimaatvriendelijke particuliere tuinen en daken

a) Doelstellingen

 • Beperken van de kans op wateroverlast door het stimuleren van het vasthouden en verwerken van regenwater op eigen terrein via groene daken, regentonnen, verlagen van tuinen (wadi) en ontharden van particuliere terreinen.

 • Bijdragen aan de klimaatrobuustheid van de stad door een positieve bijdrage te leveren aan verkoeling van de buitenruimte, het verminderen van CO2-emissies door energiebesparing (groene daken), en het verhogen van de biodiversiteit en de leefbaarheid.

b) Doelgroep

Alle (particuliere) inwoners van de gemeente Oosterhout die eigenaar of huurder zijn van een bestaande opstal binnen de gemeente Oosterhout.

Deze regeling is niet bedoeld voor bedrijven of maatschappelijke instellingen.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Een eenmalige subsidie wordt verleend voor de volgende categorieën maatregelen:

 • a.

  Onttegelen en vergroenen van particulier terrein.

 • b.

  Het aanbrengen van een groen dak.

 • c.

  Het aanbrengen van een bergende of infiltrerende voorziening voor regenwater.

d) Definities

Onttegelen en vergoenen: hieronder verstaan we het wegnemen van bestaande verhardingen in de tuin, zoals tegels, en het vergroenen van dit deel van de tuin met bijvoorbeeld planten of gras. Indien bestaande situatie bestaat uit halfverhardingen (grind, kunstgras e.d.) wordt voor het vergroenen hiervan slechts 50% van de subsidie toegekend.

 

Groen dak: Onder een groen dak verstaan we het plaatsen van een natuurlijke dakbedekking welke bestaat uit een wortelwerende laag, alsmede een drainage-, substraat- en een vegetatielaag of soortgelijke opbouw.

 

Bergende voorziening voor regenwater: Onder regenwater bergende voorzieningen verstaan we het aanbrengen van een waterberging (bijvoorbeeld regenton/regenzuil/waterschutting) of een infiltratievoorziening (bijvoorbeeld grindkoffer of wadi).

e) Criteria

Om in aanmerking te komen voor een subsidiebijdrage dient te worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • er is niet eerder een subsidie verstrekt voor het onttegelen voor dat deel van het particulier terrein of voor het groene dak waarvoor nu subsidie wordt gevraagd; en

 • het vergroeningsinitiatief, het groene dak of de bergende regenwatervoorziening blijven minimaal 5 jaar in stand; en

 • De maatregel moet binnen een half jaar na aanvraag en toekenning van de subsidie gerealiseerd zijn.

 • Een subsidie voor het onttegelen en vergroenen van tuinen kan niet worden aangevraagd voor een nieuwbouwwoning.

 • Omliggende percelen mogen geen hinder ondervinden als gevolg van de door u genomen maatregelen.

 • Indien de maatregelen worden genomen in zogenaamd grondwaterbeschermingsgebied, houdt de aanvrager rekening met daarvoor geldende regelgeving.

De aanvraag voor het aanleggen van een groen dak dient te voldoen aan de volgende aanvullende criteria:

 • in de bestaande situatie wordt het dakwater geloosd op het openbare rioolstelsel of oppervlaktewater; en

 • de subsidieaanvrager is zelf verantwoordelijk voor de bouwkundige staat van het gebouw en de draagkracht van de groene dak constructie; en

 • bij de aanleg van een groen dak wordt het belang van het vasthouden en vertraagd afvoeren van regenwater in voldoende mate gediend, door een minimale wateropslag van 20 l/m2.

f) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 30.000 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

g) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking, met uitzondering van:

 • a.

  aanpassing van openbare verhardingen waaronder bijvoorbeeld geveltuintjes, of;

 • b.

  kosten van constructieve voorzieningen, zoals nieuwbouw of aanpassingen van dakconstructies en overkappingen en bouwkundige kosten voor schutting, prieel, pergola en muurblokken, of;

 • c.

  de aanleg van grind of andere materialen zonder groene uitstraling, of;

 • d.

  de aanleg van kunstgras.

h) Berekening van de subsidie

 • a.

  De hoogte van de subsidie voor het onttegelen en vergroenen van particuliere terreinen bedraagt € 10 per m2. Voor het vergroenen van halfverhardingen zoals grind en kunstgras bedraagt de subsidie € 5 per m2. Er dient voor tenminste 5 m2 onttegeling plaats te vinden. Het maximumbedrag bedraagt € 500 per subsidieaanvraag.

 • b.

  De hoogte van de subsidie voor het vergroenen van dakverhardingen op particulier terrein bedraagt € 20 per m2. Het maximumbedrag bedraagt € 750,- per subsidieaanvraag.

 • c.

  De hoogte van de subsidie voor het aanbrengen van bergende of infiltrerende voorzieningen voor regenwater, bedraagt:

  • -

   Voor een voorziening met een waterbergende of infiltrerende capaciteit tot 200 liter: € 50. Een waterbergende voorziening in de vorm van een regenton/regenzuil/waterschutting of soortgelijk heeft een inhoud van tenminste 100 liter.

  • -

   Voor een voorziening met een waterbergende of infiltrerende capaciteit vanaf 200 liter: € 0,25 per liter waterbergende capaciteit, met een maximum van € 500 euro.

 • d.

  Bij een gecombineerde aanvraag waarin sprake is van twee of drie subsidiabele activiteiten, geldt een maximum bedrag van € 1.000 euro.

Beoordeling van de aanvraag vindt plaats op basis van een beschrijving van de maatregelen, een overzichtstekening van het perceel waarop de voorzieningen zijn aangeduid met het aantal vierkante meters of liters waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Foto(’s) van de situatie voor uitvoering van de activiteit en een begroting. Een korte beschrijving van de te activiteiten/voorzieningen.

 

Aanvullend voor het aanleggen van een groen dak wordt bijgevoegd een technische omschrijving van het groene dak met daarin minimaal opgenomen de laagopbouw, waterbergend vermogen en noodoverloop/vertraagde afvoer.

i) Verdeling van het subsidieplafond

Subsidies worden verleend op basis van binnenkomst (wie het eerst komt, wie het eerst maalt). Wanneer het subsidieplafond is bereikt wordt dit bekend gemaakt via de site van de gemeente Oosterhout en worden aanvragen niet meer in behandeling genomen.

j) Nadere verplichtingen

Om te kunnen controleren of aan de activiteit waarvoor de subsidie is verleend is uitgevoerd verstrekt de aanvrager fotomateriaal aan de gemeente Oosterhout indien dit wordt gevraagd. Het fotomateriaal dient te bestaan uit:

 • a.

  Foto(’s) van de situatie na aanleg waarmee wordt aangetoond dat de maatregel is uitgevoerd en daarmee aan de subsidievoorwaarden is voldaan.

 • b.

  De aanvrager verleend toestemming om binnen vijf jaar na subsidieverlening één of meerdere controles te laten uitvoeren door of in opdracht van de gemeente Oosterhout om vast te stellen of de maatregel(pakket) daadwerkelijk is uitgevoerd, duurzaam wordt onderhouden en in stand gehouden is.

4.4. Impulssubsidie

a) Doelstelling

Het college kan een instelling subsidie verlenen in de vorm van een impulssubsidie. Met deze subsidie wil het college een impuls geven aan initiatieven die aansluiten bij maatschappelijke behoeften en/of innovatief zijn en/of die nieuwe sociale relaties en samenwerkingsverbanden creëren. Daarnaast kan het college met deze subsidie een bijdrage leveren in de kosten van het verbeteren of bouwen van accommodaties die eigendom zijn van de subsidievragende rechtspersoon.

b) Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen die activiteiten organiseren die geheel of grotendeels aan de Oosterhoutse inwoners ten goede komen en die zonder winstoogmerk opereren.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle activiteiten en investeringen die aansluiten bij maatschappelijke behoeften (in de meest brede zin van het woord) en/of activiteiten die nieuwe sociale relaties en samenwerkingsverbanden creëren komen voor subsidie in aanmerking. Onder investeringen wordt in het kader van deze beleidsregels verstaan de aankoop, stichting of verbouwing van onroerend goed ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten door de rechtspersoon.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond is nihil, zodat altijd afzonderlijke besluitvorming door het college en/of de gemeenteraad noodzakelijk is. Dit betekent dat een integrale afweging moet plaatsvinden binnen het geheel van de gemeentelijke begroting.

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Het betreft een subsidie in het exploitatietekort. Voor investeringen in accommodaties wordt als uitgangspunt genomen dat de instelling of organisatie ten minste 2/3 uit eigen middelen dan wel via een lening financiert. Een eventuele gemeentegarantie staat los van de eventueel te verstrekken impulssubsidie en wordt apart beoordeeld via de regels van het Treasurystatuut.

h) Nadere verplichtingen

 • De activiteiten moeten aansluiten bij het doel van de subsidie en plaats vinden in de gemeente Oosterhout;

 • Bij een investering wordt de noodzaak daarvan beschreven in relatie tot de plannen c.q. verwachtingen op langere termijn van de instelling;

 • Bij een investering worden tevens de gevolgen voor de rente- en exploitatielasten en de consequenties voor de kostprijs van subsidiabele activiteiten beschreven;

 • In de promotie rondom de activiteiten dient vermeld te worden dat de activiteiten mede mogelijk zijn gemaakt door subsidie van de gemeente Oosterhout.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 november 2022,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT,

burgemeester

secretaris

Bijlage 1: Toetsingsmodel (Activiteitensubsidie Programmering van de Stad)

 

Criteria

Beoordeling

Toelichting

Aantal punten

1.

De activiteiten dragen bij aan het versterken van het imago Oosterhout:

Minimaal

Activiteiten zijn hoofdzakelijk geschikt voor volwassenen (23-65 jaar).

0

Gedeeltelijk

Activiteiten zijn hoofdzakelijk geschikt voor jongeren (0-23 jaar) of ouderen (65-plussers).

15

Geheel

Activiteiten zijn geschikt voor alle leeftijdsgroepen.

25

2.

De activiteit trekt veel bezoekers en is een aanvulling op het Oosterhoutse evenementenprogramma in tijd, qua soort evenement of qua doelgroep van het evenement:

Minimaal

Minder dan 1000 bezoekers.

0

Gemiddeld

1000 tot 5000 bezoekers.

25

Veel

Meer dan 5.000 bezoekers.

50

3.

De activiteiten zijn gericht op brede deelname9:

Minimaal

De activiteiten zijn niet gericht op deelname.

0

Gedeeltelijk

De activiteiten zijn gericht op de deelname van een van te voren bepaalde groep mensen.

10

Geheel

De activiteiten zijn gericht op brede deelname (iedereen kan deelnemen).

20

4.

Activiteiten zijn tot stand gekomen dmv samenwerking met andere organisaties en groepen:

Niet

Activiteiten worden georganiseerd/uitgevoerd door de aanvrager alleen.

0

Minimaal

Activiteiten worden georganiseerd/uitgevoerd door 2 organisaties/groepen.

5

Gemiddeld

Activiteiten worden georganiseerd/uitgevoerd door 3 tot 5 organisaties/groepen.

10

Veel

Activiteiten worden georganiseerd/uitgevoerd door meer dan 5 organisaties/groepen.

20

5.

Activiteiten stimuleren vrijwilligerswerk:

Niet

Activiteiten worden georganiseerd/uitgevoerd door professionals.

0

Gedeeltelijk

Activiteiten worden georganiseerd/uitgevoerd met medewerking van vrijwilligers.

10

Geheel

Activiteiten worden georganiseerd/uitgevoerd door alleen vrijwilligers.

20

6.

De activiteit is nieuw:

Niet

De activiteit heeft in de huidige vorm 3 keer of meer plaatsgevonden.

0

Gedeeltelijk

De activiteit heeft in de huidige vorm maximaal 2 keer eerder plaatsgevonden.

10

Geheel

De activiteit heeft nog niet eerder in deze vorm plaatsgevonden.

20

7.

Activiteiten zijn van artistieke en/of culturele waarde:*

Minimaal

De activiteit heeft geen verbindingen met artistieke en/of culturele waarden.

0

Voldoende

Er worden verbindingen gelegd met artistieke en/of culturele waarden.

10

Goed

Artistieke en/of culturele waarden vormen de basis voor de activiteiten.

20

8.

Activiteiten dragen bij aan (bewustwording over) cultuurhistorische waarden:*

Minimaal

De activiteit heeft geen verbindingen met cultuurhistorische waarden.

0

Voldoende

Er worden verbindingen gelegd met cultuurhistorische waarden.

10

Goed

Cultuurhistorische waarden vormen de basis voor de activiteiten.

20

9.

De activiteit stimuleert sport en bewegen:*

Minimaal

De activiteit heeft geen verbindingen met sport en bewegen.

0

Gedeeltelijk

Er worden verbindingen gelegd met sport en bewegen.

10

Geheel

Sport en bewegen vormen de basis voor de activiteiten.

20

10.

Activiteiten dragen bij aan (bewustwording over) een gezonde levensstijl:*

Minimaal

De activiteit heeft geen verbindingen met een gezonde levensstijl.

0

Gedeeltelijk

Er worden verbindingen gelegd met een gezonde levensstijl.

10

Geheel

Een gezonde levensstijl vormt de basis voor de activiteiten.

20

11.

Activiteiten dragen bij aan (bewustwording over) duurzaamheid10:*

Minimaal

De activiteit heeft geen verbindingen met duurzaamheid.

0

Gedeeltelijk

Er worden verbindingen gelegd met duurzaamheid.

10

Geheel

Duurzaamheid vormt de basis voor de activiteiten.

20

12.

Activiteiten stimuleren sociale participatie11 (met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen):*

Minimaal

De activiteit heeft geen verbindingen met sociale participatie.

0

Voldoende

Er worden verbindingen gelegd met sociale participatie.

10

Goed

Sociale participatie vormt de basis voor de activiteiten.

20

13.

Jongeren t/m 27 jaar zijn verantwoordelijk voor een programmaonderdeel en maken deel uit van het bestuur of een deelcommissie van de organisatie:

Niet

 

0

Wel

 

25

* Voor de vragen 7 t/m 12 geldt dat er slechts voor één van deze vragen het maximale aantal punten (20) kan worden verdiend. Voor de andere vragen kan dan maximaal 10 punten worden gescoord.

Terug naar het overzicht