Publicatiedatum:
maandag 29 november 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelBesluit van het college van Oosterhout van 22 november 2021 tot vaststelling van de "Beleidsregel handhaving verkeerd aangeboden huishoudelijk- en bedrijfsafval gemeente Oosterhout 2021"

Het college van burgemeester en wethouders,

 

overwegende dat:

 • Huishoudelijk- en bedrijfsafval dat te vroeg, te laat of onjuist/verkeerd op straat wordt gezet, naast een (ondergrondse)container, op een afval aanbiedplaats, ander algemeen inzamelmiddel of zomaar in de openbare ruimte rondslingert voor vervuiling, overlast en verloedering zorgt;

 • Het aldus gedeponeerde huishoudelijk- en bedrijfsafval zich op straat verspreidt met als gevolg dat hierdoor stankoverlast en vervuiling ontstaat dat weer andere vervuiling en ongedierte aantrekt;

 • Met deze vorm van vervuiling in strijd wordt gehandeld met de Afvalstoffenverordening Oosterhout 2017 en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten;

 • Op grond van artikel 125 van de Gemeentewet en de afdelingen 5.3.1 en 5.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht, het college in het kader van de bestuurlijke handhaving bevoegd is tot het opleggen van een last onder bestuursdwang;

 • Uit artikel 5:24 van de Algemene wet bestuursrecht volgt dat een beslissing tot het opleggen van een last onder bestuursdwang op schrift wordt gesteld en de overtreder een termijn wordt gegund waarbinnen de overtreding ongedaan moet worden gemaakt;

 • Op grond van artikel 5:31 van de Algemene wet bestuursrecht het college bevoegd is om in spoedeisende gevallen direct bestuursdwang toe te passen zonder een voorafgaande last en het verlenen van een begunstigingstermijn;

 • De beslissing tot toepassen van bestuursdwang zo spoedig mogelijk op schrift wordt gesteld en aan de overtreder bekend wordt gemaakt;

 • Zoals eerder gezegd het te vroeg of te laat aanbieden van huishoudelijk- en bedrijfsafval een vuil aantrekkende werking heeft, ongedierte aantrekt en in algemene zin vervuiling tot gevolg heeft;

 • Gezien deze negatieve gevolgen van het verkeerd aanbieden van huishoudelijk- en bedrijfsafval een spoedeisend belang gemoeid is met de directe verwijdering van op onjuiste wijze aangeboden huishoudelijk- en bedrijfsafval;

 • De kosten die de gemeente maakt om het verkeerd aangeboden huishoudelijk- en bedrijfsafval uit de openbare ruimte te verwijderen op de overtreder zullen worden verhaald, tenzij de overtreder aannemelijk kan maken dat hij/zij geen wettelijk voorschrift heeft overtreden;

 • Als overtreder wordt aangemerkt de persoon die huishoudelijk- en bedrijfsafval te vroeg, te laat of onjuist buiten heeft gezet of heeft gedeponeerd in de openbare ruimte en tot wie de aangetroffen afvalstoffen kunnen worden herleid, bijvoorbeeld aan de hand van de tussen het afval gevonden poststuk, adreswikkel enz.;

 • Om te kunnen optreden bij heterdaad en inhoud te geven aan het uitgangspunt de vervuiler betaalt, is gekozen voor het gebruik van de bestuurlijke strafbeschikking en bestuursdwang met een korte begunstigingstermijn;

 • Om te kunnen optreden bij niet heterdaad en inhoud te geven aan het uitgangspunt de vervuiler betaalt, is gekozen voor het opleggen van spoedeisende bestuursdwang;

 • Bij spoedeisende bestuursdwang niet alle door de gemeente gemaakte kosten op de overtreder worden verhaald, maar de kosten van verwijdering van het huishoudelijk- en bedrijfsafval;

 • Om te kunnen optreden in geval van recidive bij niet-heterdaad, dat wil zeggen bij één of meer overtredingen, ook is gekozen voor spoedeisende bestuursdwang. Het in rekening te brengen bedrag wordt in stappen verhoogd tot maximaal de door de gemeente te verhalen kosten bij spoedeisende bestuursdwang;

  • Stap 1: Kosten voor verwijdering (Tabel 2 bijlage 1)

  • Stap 2: Zie kosten stap 1 en overige (administratieve en juridische) kosten (Tabel 3 bijlage 1)

gelet op:

 • de Afvalstoffenverordening gemeente Oosterhout 2017;

 • het Besluit horende bij de Afvalstoffenverordening gemeente Oosterhout 2017;

 • de Algemene wet bestuursrecht.

Besluit:

 • I.

  Vast te stellen de volgende Beleidsregel handhaving verkeerd aangeboden huishoudelijk- en bedrijfsafval Oosterhout 2021:

   

  Bij het verkeerd aanbieden van huishoudelijk- en bedrijfsafval wordt de volgende beleidslijn in acht genomen:

  • 1.

   Bestuurlijke strafbeschikking wordt toegepast bij het ontdekken op heterdaad van te vroeg, te laat of op onjuiste wijze aanbieden van huishoudelijk- en bedrijfsafval;

  • 2.
   • a.

    Spoedeisende bestuursdwang wordt toegepast bij het niet op heterdaad ontdekken van te vroeg, te laat of op onjuiste wijze aanbieden van huishoudelijk- en bedrijfsafval;

   • b.

    Spoedeisende bestuursdwang met een korte begunstigingstermijn wordt toegepast bij heterdaad indien overtreder weigert het huishoudelijk- en bedrijfsafval mee terug te nemen.

  • 3.

   Kosten die de gemeente maakt bij het verkeerd aangeboden huishoudelijk- en bedrijfsafval, worden bij de overtreder in rekening gebracht bij:

   • a.

    heterdaad, wanneer de overtreder het aangetroffen huishoudelijk- en bedrijfsafval niet wil verwijderen;

   • b.

    niet heterdaad.

  • 4.

   Bij spoedeisende bestuursdwang worden niet alle door de gemeente gemaakte kosten bij de overtreder in rekening gebracht, maar wordt bij de in rekening te brengen kosten uitgegaan van de kosten van het verwijderen van het huishoudelijk- en bedrijfsafval.

  • 5.

   In geval van recidive binnen één jaar (12 maanden) bij niet-heterdaad wordt spoedeisende bestuursdwang toegepast, waarbij het in rekening brengen bedrag verhoogd wordt tot maximaal de door de gemeente te verhalen kosten bij spoedeisende bestuursdwang.

  • 6.

   In de bijlage, door de teamleider Stadsbeheer te wijzigen, is opgenomen een handhavingsmatrix en bijbehorende kostentabellen.

  • 7.

   De medewerkers van Team Stadsbeheer zijn aangewezen als toezichthouder op grond van de Afvalstoffenverordening gemeente Oosterhout 2017 art 25 lid 3.

 • II.

  Dat dit besluit wordt gepubliceerd in het gemeenteblad direct na vaststelling.

   

 • III.

  Het besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en kan aangehaald worden als “Beleidsregel handhaving verkeerd aangeboden huishoudelijk- en bedrijfsafval Oosterhout 2021”.

Oosterhout, 22 november 2021

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

M. Asmus.

de burgemeester,

M. (Mark) Buijs.

Bijlage 1: Handhavingsmatrix horend bij BELEIDSREGEL HANDHAVING VERKEERD AANGEBODEN HUISHOUDELIJK- EN BEDRIJFSAFVAL OOSTERHOUT 2021

Tabel 1. Handhavingsmatrix

 

Huishoudelijk- en bedrijfsafval

Te vroeg/te laat aangeboden*

Onjuist aangeboden**

Heterdaad

Strafbeschikking en Spoedeisende bestuursdwang korte begunstigingstermijn

Strafbeschikking en Spoedeisende bestuursdwang korte begunstigingstermijn

Niet heterdaad

Spoedeisende bestuursdwang: Verwijderingskosten (zie tabel 2)

Spoedeisende Bestuursdwang: Verwijderingskosten (zie tabel 2)

Niet heterdaad en recidive

Bestuursdwang:

Verwijderingskosten (zie tabel 2)

Overige kosten (zie tabel 3)

 

Verwijderingskosten (zie tabel 2)

Overige kosten (zie tabel 3)

Tabel 2. Verwijderingskosten spoedeisende bestuursdwang

 

Soort

Onderdeel

Kosten

1: zakken

 

 

Te vroeg, te laat of onjuist aangeboden op of nabij een aanbiedplaats.

Inzameling incl. personele inzet en tractie

€ 48,75

Afvaladministratie

€ 16,75

Stortkosten

€ 9,00

 

€ 74,50

2A: bijplaatsing ondergrondse container

 

 

Waarbij het afval bij normaal gebruik in de ondergrondse container gedeponeerd kan worden.

Inzameling incl. personele inzet en tractie

€ 48,75

Afvaladministratie

€ 16,75

Stortkosten

€ 9,00

 

€ 74,50

2B: bijplaatsing ondergrondse container

 

 

Waarbij het afval bij normaal gebruik niet in de ondergrondse container gedeponeerd kan worden.

Inzameling incl. personele inzet en tractie

€ 97,50

Afvaladministratie

€ 16,75

Stortkosten

€ 16,00

 

€ 130,25

3: dumpingen afval

 

 

 

Inzameling incl. personele inzet en tractie

€ 260,00

Afvaladministratie

€ 16,75

Stortkosten

€ 32,00

 

€ 308,75

Tabel 3. Overige kosten spoedeisende bestuursdwang

 

 

Kosten

Administratie

€ 31,-

Beschikking

€ 8,60

Totaal

€ 39,60

 

 • *

  Artikel 11 van de Afvalstoffenverordening Gemeente Oosterhout 2017

  Artikel 7, lid 2 van het Besluit behorende bij de Afvalstoffenverordening gemeente Oosterhout 2017

  Artikel 10 van het Besluit behorende bij de Afvalstoffenverordening gemeente Oosterhout 2017

  Artikel 14, lid 3 van de Afvalstoffenverordening Gemeente Oosterhout 2017

 • **

  Artikel 4 van de Afvalstoffenverordening Gemeente Oosterhout 2017

  Artikel 10 van de Afvalstoffenverordening Gemeente Oosterhout 2017

  Artikel 16, lid 1 van de Afvalstoffenverordening Gemeente Oosterhout 2017

  Artikel 17 van de Afvalstoffenverordening Gemeente Oosterhout 2017

  Artikel 6, lid 2 van het Besluit behorende bij de Afvalstoffenverordening gemeente Oosterhout 2017

  Artikel 10 van het Besluit behorende bij de Afvalstoffenverordening gemeente Oosterhout 2017

Bijlage 2: Begripsomschrijving horend bij BELEIDSREGEL HANDHAVING VERKEERD AANGEBODEN HUISHOUDELIJK- EN BEDRIJFSAFVAL OOSTERHOUT 2021

 

 • a.

  huishoudelijk afval: huishoudelijke stoffen, materialen en/of producten waarvan de eigenaar zich heeft ontdaan of waarvan de eigenaar van plan is zich te ontdoen.

 • b.

  bedrijfsafval: alle afvalstoffen die niet onder de categorie huishoudelijk afval vallen.

 • c.

  overtreder: de persoon die of het bedrijf dat huishoudelijke- of bedrijfsafval te vroeg, te laat of verkeerd/onjuist heeft buitengezet of heeft gedeponeerd in de openbare ruimte en tot wie het aangetroffen afval kan worden herleid, bijvoorbeeld aan de hand van het tussen het afval gevonden poststuk, adreswikkel, enz.

 • d.

  overtreding: iedere constatering van een hoeveelheid onjuist aangeboden huishoudelijk- of bedrijfsafval welke herleidbaar is tot één persoon, huishouden of bedrijf.

 • e.

  heterdaad: ontdekking van een overtreding op het moment dat het wordt begaan of korte tijd daarna.

 • f.

  recidive: houdt in dat een persoon in herhaling valt bij het plegen van een bepaalde overtreding.

 • g.

  bestuursdwang: een maatregel die de gemeente kan nemen om een overtreding te beëindigen.

 • h.

  bestuurlijke strafbeschikking: boete die kan worden gebruikt bij de aanpak van overlast in de openbare ruimte met als verschil dat er een strafbaar feit wordt begaan waartegen in verzet kan worden gekomen bij het OM.

Terug naar het overzicht