Publicatiedatum:
donderdag 7 oktober 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelBesluit van het college van Oosterhout van 8 december 2020 tot vaststelling van het 'BeleidskaderTheater de Bussel 2021-2024'

1. Inleiding

Voor u ligt het beleidskader theater de Bussel 2021-2024 van de gemeente Oosterhout. Dit beleidskader vormt de basis voor de subsidieverlening aan stichting theater De Bussel voor de periode 2021-2024. In dit eerste hoofdstuk gaan we in op een aantal zaken die relevant zijn voor deze subsidieverlening: trends en ontwikkelingen, de visie en het beleid van de gemeente en de te doorlopen procedure. In de hoofdstukken hierna is de vraagstelling verwoord waarop het subsidieverzoek een antwoord dient te geven.

 

1.1 Trends en ontwikkelingen

In de afgelopen periode heeft het theater zichzelf ontwikkeld tot een volwaardig zelfstandig theater. We leven echter in een samenleving die continue in ontwikkeling is. Door de coronacrisis wordt dit alleen maar versterkt. Om een perspectief te kunnen schetsen voor de toekomst van het theater, is het daarom belangrijk om eerst een idee te hebben van hoe de samenleving er ongeveer uit zal gaan zien. Dat deze verandert is duidelijk. Echter hoe en hoe snel veranderingen zich voltrekken, laat zich lastig voorspellen. Wat we wel weten is welke trends zich aftekenen. Ze vormen het decor waarin het theater haar functie vervult en waarin deze functie zich ontwikkelt.

 

De belangrijkste trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor het theater zijn:

 • -

  Van keten naar ecosysteem: De kern van de theaterkunst wordt traditioneel samengevat als ‘a acteert b, terwijl c toekijkt’. Voorheen werd de relatie tussen die spelers als een keten opgevat: makers maken een voorstelling, die wordt vervolgens gepresenteerd op een podium en daar komt een publiek naar kijken. Maar wie nu naar het Nederlandse theaterlandschap kijkt, zal moeite hebben dat landschap in een keten te vatten. Die metafoor doet eigenlijk geen recht meer aan het hedendaagse veld. Functies lopen vaker door elkaar of gaan nieuwe relaties met elkaar aan. Zowel de kunstvorm als het kunstenaarschap wordt meer fluïde. Theatermakers maken zowel voorstellingen, theatrale installaties en geven les op de toneelschool. Het publiek wordt vaker gevraagd om ook performer te zijn. Er zijn podia die (co)producent zijn van een theaterproductie. Gezelschappen creëren op locatie of in een lege loods hun eigen speelplek, terwijl de schouwburg de kaartverkoop voor hen regelt. De metafoor van het ecosysteem is hier veel meer op zijn plek: een landschap waarin de verschillende bewoners naast elkaar bestaan en wederzijdse relaties met elkaar aangaan.

 • -

  Vergrijzing is een demografische trend die de komende jaren doorzet. Mensen worden ook steeds ouder. Senioren hebben absoluut en relatief gezien meer tijd te besteden.

 • -

  Polarisatie in de samenleving neemt toe. De roep om de eigen cultuur wordt groter en tegelijkertijd ook de noodzaak om de cultuur van de minderheid ook een stem en ruimte te geven. Identiteit is een groot issue vandaag de dag: wie zijn wij? Wie is de ander? De podiumkunsten spelen hierin een buitengewoon belangrijke rol.

 • -

  De samenleving wordt steeds diverser en verlangt een culturele sector die dit weerspiegelt en inclusief is. Traditionele vormen van cultuurconsumptie krijgen concurrentie van nieuwe manieren om kunst te beleven. We zien een ontwikkeling waarbij consumenten vooral omnivoren worden: alleseters. ‘Hoge en lage kunst’ lijken steeds minder onderscheiden te worden. We staan open voor alles. Onze vrijetijdsinvulling is daardoor steeds meer aan verandering onderhevig. Publieksgroepen veranderen daardoor voortdurend van samenstelling.

 • -

  Door de Coronacrisis en de lockdown hebben ook theaters hun deuren moeten sluiten. De 1,5 meter samenleving vraagt om flexibiliteit en doet een beroep op het innovatie vermogen van theaters. Ook is nog maar de vraag wat de economische gevolgen van de coronacrisis doen met het theaterbezoek de komende jaren.

Deze ontwikkelingen zorgen er voor dat de wijze waarop het theater haar taak invult de komende jaren aan verandering onderhevig zal zijn. Het theater moet zich in de toekomst meer richten op het tot stand brengen, stimuleren en faciliteren van waardevolle verbindingen. Meer co-creatie en coproductie. Een podium waar plek is voor iedereen: een plek voor passieve en actieve cultuurparticipatie.

 

1.2 Visie op theater de Bussel

Theater de Bussel maakt onderdeel uit van het cultuurbeleid en behoort tot de culturele basisinfrastructuur van de gemeente Oosterhout. Kernbegrippen voor onze visie op het theater zijn: Professionaliteit, Cultureel ondernemerschap en samenwerking.

 

1.2.1 De cultuurnota

De basis voor het cultuurbeleid van de gemeente Oosterhout is opgenomen in de cultuurnota ‘Droom, durf en beleef’ (2016). De volgende passages uit de cultuurnota zijn illustratief voor de visie van de gemeente Oosterhout op cultuur in zijn algemeenheid en het theater in het bijzonder.

 

‘Hoewel de reikwijdte van het begrip ‘cultuur’ allerminst helder is, staat wel vast dat cultuur een belangrijk ingrediënt is voor een gezonde en sterke samenleving. Cultuur is meer dan enkel de fysieke verschijningsvorm. Het gaat over de vorming van onze individuele en collectieve identiteit, over de ontwikkeling en uiting van gevoelens en beleving, over de inspiratie van onze gedachten en de vergaring van kennis en inzicht. Wie ben ik, wie ben jij en wie zijn wij? Naast de intrinsieke waarde, draagt cultuur bij aan tal van maatschappelijke pijlers in ons bestaan. Van individuele ontwikkeling en educatie tot een bredere sociaal maatschappelijke en zelfs economische impuls.’

 

‘Als gemeente vinden we het belangrijk om vooral ruimte te bieden aan de autonome totstandkoming en ontwikkeling van cultuur. Het bieden van ruimte betekent echter ook het zorgen voor de juiste ondergrond. We kunnen als gemeente het verschil maken door te investeren in een sterke (talent)ontwikkeling, een doorlopende verbinding van mensen, instellingen en maatschappelijke opgaven en een passende en gewogen facilitering in regelruimte, financiële middelen en fysieke ruimte.’

 

‘Een theaterbezoek is een avond uit, maar brengt ook jong en oud in contact met kunst en cultuur. Het inspireert, motiveert en stimuleert om zelf op amateur of professioneel niveau uiting te geven aan creativiteit. Podiumkunst verenigt diverse kunstdisciplines in zich; toneel, dans, muziek, literatuur, vormgeving etc. Kortom, voor ieder wat wils.’

 

‘Door de verzelfstandiging van het theater in 2015 kan De Bussel nog meer invulling geven aan het cultureel ondernemerschap, waardoor het programma-aanbod nog beter kan worden afgestemd met de lokale markt en er makkelijker de samenwerking kan worden gezocht met diverse culturele en maatschappelijke partners. Daarnaast is theater De Bussel een uitnodigende gastheer voor amateurgezelschappen. Zij kunnen rekenen op gereduceerde huurtarieven en ondersteuning op o.a. het gebied van techniek. Door in te zetten op samenwerking en co-creatie met o.a. Theek 5, h19, De Pannehoef, de toekomstige ontwikkeling op het Galvanitasterrein en de verenigingen wordt samen gewerkt aan een aantrekkelijk cultureel klimaat in Oosterhout.’

 

1.2.2 Professionaliteit

De ambitie is om theater De Bussel een professioneel theater te laten zijn. Theater De Bussel is reeds lid van de Vereniging van Schouwburgen en Concertzaaldirecties. Om lid te zijn van de VSCD moet worden voldaan aan een aantal eisen:

 • programmering van podiumkunst als hoofddoelstelling

 • exploitatie van een daartoe ingericht gebouw of festival

 • een professionele organisatie

 • minimaal 75 voorstellingen van professionele podiumkunst

Professionaliteit heeft naast de programmering van professionele podiumkunst vooral betrekking op de eigen organisatie. Dit begint met goed bestuur en toezicht. De Code Cultural Governance, met haar 9 Principes en Best Practice-bepalingen, zijn hierbij het uitgangspunt.

 

1.2.3 Cultureel ondernemerschap en samenwerking

Wij verwachten van Theater De Bussel dat zij goed cultureel ondernemerschap vertoond. Dit betekent het verder ontwikkelen van een optimaal programma aanbod, afgestemd op de specifieke wensen binnen het verzorgingsgebied, waardoor meer publiek wordt benaderd en nieuwe doelgroepen worden geworven. Door middel van een efficiënte werkwijze en een creatieve benadering van de lokale markt ontwikkelt het theater een eigen verdienmodel.

 

Dit zal o.a. worden bereikt door het verstevigen van samenwerkingsverbanden zowel op cultureel gebied als op commercieel gebied. De Bussel zal op beide fronten actief moeten zijn. Op cultureel vlak participeert De Bussel al in samenwerkingsverbanden o.a. met bibliotheek Theek 5 en kunstencentrum h19. Deze samenwerkingsverbanden dienen in de komende jaren te worden geïntensiveerd en worden uitgebreid. Extra aandacht in de komende periode gaat uit naar een goede samenwerking en afstemming met de Pannehoef en de te realiseren Cultuurplaats op het Galvanitasterrein.

 

1.3 Procedure

Het voorliggende beleidskader geeft aan welke doelen en resultaten de gemeente op het gebied van het theater wenst te behalen. Voorafgaand hieraan informeren wij u in dit onderdeel over het proces van subsidieverlening.

 

1.3.1 Wettelijk kader

De financiering gebeurt door het verstrekken van een subsidie. Daardoor is sprake van een publiekrechtelijke vorm: uw instelling ontvangt subsidie op basis van een uitvoeringsovereenkomst op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb).

 

Van toepassing op de subsidierelatie is de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oosterhout (2018).

 

1.3.2 Vraagstelling

De vraagstelling kan onderverdeeld worden in twee delen. Het eerste deel betreft een aantal algemene, veelal op de bedrijfsvoering gerichte vragen aan uw instelling (hoofdstuk 2). Het tweede deel (hoofdstuk 3) heeft betrekking op de basistaken die wij van u vragen. In dit onderdeel vragen wij aan uw instelling om te komen met een meerjarenplan die een bijdrage levert aan de realisatie van een aantal gewenste maatschappelijke effecten en beleidsdoelstellingen. Hierbij zijn per categorie de gewenste maatschappelijke effecten en beleidsdoelstellingen zo goed als mogelijk vertaald in een aantal concrete resultaatverwachtingen. De focus van de vraagstelling ligt echter op de geformuleerde beleidsdoelstellingen. Wij hanteren de volgende categorie indeling:

 • 1.

  Programmering

 • 2.

  Verdieping

 • 3.

  Co-creatie

1.3.3 De subsidieaanvraag

Wij verzoeken u om bij het opstellen van een meerjarenplan en -begroting zo veel als mogelijk de indeling van dit beleidskader te volgen. Indien u daar gegronde redenen voor hebt kunt u desgewenst ook kiezen voor een andere indeling met een grotere of juist minder ruime mate van detail, mits het voor de gemeente Oosterhout mogelijk blijft om uw plan goed en eenduidig te kunnen beoordelen.

 

Uw subsidieaanvraag, bestaande uit een meerjarenplan (2021-2024) en een uitvoeringsplan en begroting 2021, dient uiterlijk op 1 november 2020 ingediend te zijn via het subsidieportaal van de gemeente Oosterhout.

 

1.3.4 De subsidieverlening

Na goedkeuring van de aanvraag wordt overgegaan tot een subsidiebeschikking voor één jaar, maar met een meerjarig subsidiecontract. In het subsidiecontract wordt vastgelegd wat wij van uw instelling verwachten en onder welke aanvullende voorwaarden de subsidie wordt toegekend, bevoorschot en vastgesteld.

 

In het af te sluiten subsidiecontract komen in ieder geval de volgende onderwerpen voor, die als voorwaarden van de kant van de gemeente Oosterhout kunnen worden gezien:

 • Voorschriften voor een beperkte, maar vlotte tussentijdse rapportage gedurende het uitvoeringsjaar (over de periode januari tot en met juni), voorzien van een datum waarop de rapportage met uw instelling zal worden besproken;

 • Richtlijnen voor het zogeheten ‘outputverslag’ en een jaarrekening. In het outputverslag geeft u aan welke output en outcome u daadwerkelijk gerealiseerd heeft. Omdat we inzicht willen in de getrouwheid van de in de jaarrekening opgenomen cijfers, zal deze vergezeld moeten gaan van een goedkeurende verklaring van de instellingsaccountant. Bij de voorbereiding van die verklaring zal door uw instellingsaccountant een door ons te overleggen controleprotocol gevolgd moeten worden;

 • Voorschriften voor een jaarlijkse subsidieaanvraag, bestaande uit een begroting en uitvoeringsplan;

 • Voorschriften voor de vorming van financiële reserves gerelateerd aan de gemeentelijke input.

Jaarlijks ontvangt u (op basis van een door u in te dienen begroting en uitvoeringsplan) een subsidiebeschikking.

 

1.3.5 Meer informatie

Voor alle vragen die u tijdens het aanvraagtraject wilt stellen kunt u contact opnemen met Sandor Meuwissen, senior projectleider Samenleving, telefoonnummer 0162-489 036.

2. Algemeen deel

In dit onderdeel van het programma van eisen wordt een aantal vragen neergelegd dat niet rechtstreeks bijdraagt aan de realisatie van een aantal maatschappelijke effecten, maar dat meer op het (maatschappelijk) ondernemerschap van uw organisatie is gericht.

 

2.1. Financieel

Graag ontvangen wij van u een verkorte weergave van de meerjarenbegroting voor de jaren 2021 t/m 2024. De meerjarenbegroting dient zowel inzicht te geven in de inkomsten als in de uitgaven. Wij vragen u hierbij tevens om een aantal scenario’ s te schetsen t.a.v. de corona effecten (bijvoorbeeld wat als eerste half jaar 2021 bezoekers nog tot 30 gemaximaliseerd is).

 

Het maximale beschikbare budget voor de uitvoering van dit beleidskader bedraagt € 1.684.359 (peiljaar 2021). Jaarlijks wordt bekeken of er sprake zal zijn van een loon- en prijscompensatie.

 

2.2. Kwaliteit

Ook willen wij ons een oordeel kunnen vormen over de kwaliteit van uw dienstverlening. Wij verzoeken u dan ook inzichtelijk te maken op welke wijze u de kwaliteit van uw dienstverlening vorm geeft. Wij denken hierbij in ieder geval aan een binnen uw instelling gehanteerd systeem voor integrale kwaliteitszorg (zo mogelijk tot uitdrukking komend in certificaten).

 

2.3. Huisvesting

Naast het verstrekken van inzicht in de huisvestingskosten vragen wij u om ons inzicht te geven in de wijze waarop u inzet en/of welke mogelijkheden u ziet voor een optimale benutting van de gemeentelijke “panden” die u huurt (De Bussel en het Openluchttheater).

 

2.4. Samenwerking

Eén van de speerpunten van het cultuurbeleid is samenwerken. Graag zien wij in uw subsidieverzoek terug op welke wijze uw instelling aantoonbaar en pro-actief kan samenwerken met aanpalende instellingen op het gebied van welzijn, onderwijs, kunst, cultuur, recreatie, toerisme en zorg.

 

2.5. Doelgroepenbeleid

Daarnaast vragen wij u om in uw subsidieverzoek inzichtelijk te maken:

 • De mate waarin en de wijze waarop uw instelling vrijwilligers en/of (maatschappelijke) stagiaires betrekt bij het realiseren van de aangeboden activiteiten (in termen van beleid, begeleiding, vergoeding en waardering)

 • Welke voorzieningen u beschikbaar heeft of nader treft voor fysiek gehandicapten;

 • Welke maatregelen u treft om te bevorderen dat met name ook mensen met een minimum-inkomen van uw voorgestelde activiteiten gebruik kunnen maken;

 • Welke visie uw instelling aantoonbaar heeft op het punt van doelgroepgerichte of juist ‘breed’ opgezette en te bezoeken activiteiten.

3. Basistaken

 

3.1 Programmering

Basisgegevens

 

Categorie: 1. Een gevarieerd aanbod aan podiumkunsten

 

Accounthouder: Sandor Meuwissen

 

Maatschappelijke organisatie: Theater de Bussel

1. Codering

 

a) Programma: 4. De levendige gemeente

 

b) Thema: Cultuur & evenementen

2. Maatschappelijk effect

Bevorderen van ontplooiing van de bevolking op cognitief, sociaal en creatief vlak, vergroten van differentiatie en samenhang in de samenleving en het stimuleren van gemeenschapszin en economie door het in stand houden van een adequate culturele infrastructuur.

3. Beleidsdoelen

Algemeen:

 • Burgers waarderen het culturele voorzieningenniveau van de gemeente Oosterhout gemiddeld minimaal met een 7,5 (score 2019: 7,5).

 • Minimaal 50% van alle inwoners is bekend met en maakt gebruik van de culturele basisvoorzieningen van Oosterhout.

Specifiek:

 • Er is een basisvoorziening voor alle burgers met laagdrempelige toegang tot een uitgebreid aanbod aan podiumkunsten.

 • Het aanbod aan podiumkunsten is afgestemd en toegespitst op de behoeften van de diverse doelgroepen (kinderen tot 12 jr, jongeren tot 21 jr, volwassenen, senioren vanaf 65 jr. en mensen met een beperking of afhankelijkheidsrisico).

 • Het aanbod aan podiumkunsten is voor iedereen toegankelijk en bereikbaar.

 • Lokaal talent en het cultureel verenigingsleven hebben de mogelijkheid om zich (tegen betaalbare tarieven en met professionele materialen en ondersteuning) te presenteren aan een breed publiek.

 • Lokale evenementen hebben in het kader van herkenbaarheid en uitstraling de Bussel als thuisbasis.

4. Resultaatverwachting

A. De Bussel is een gastvrij en uitnodigend gebouw dat fungeert als visitekaartje voor de stad.

5. Prestatie-indicatoren

A1. Totaal aantal bezoekers

A2. Klanttevredenheid over de voorziening

B. De programmering van de Bussel bestaat uit minimaal 75 professionele voorstellingen per jaar, waarbij een aantrekkelijke productmix wordt gehanteerd dat aansluit bij het bezoekpotentieel binnen de gemeente Oosterhout en directe omgeving.

B1. Aantal en aard van de geprogrammeerde professionele voorstellingen

B2. Aantal bezoekers naar type voorstelling

B3. Aantal bezoekers naar doelgroep (kinderen tot 12 jr, jongeren tot 21 jr, volwassenen en senioren vanaf 65 jr)

C. De Bussel heeft minimaal 50 dagen per jaar ruimte beschikbaar voor Oosterhoutse amateurkunst en evenementen (tegen gereduceerd tarief).

C1. Aantal en aard van de culturele verhuringen

C2. Aantal bezoekers per type verhuring

D. De programmering van het Openluchttheater bestaat uit minimaal 10 voorstellingen per jaar, waarbij de nadruk ligt op familieprogrammering zowel voor de inwoners van Oosterhout als voor recreatieve bezoekers van Oosterhout.

D1. Aantal en aard van de geprogrammeerde professionele voorstellingen

D2. Aantal bezoekers naar type voorstelling

D3. Aantal bezoekers naar doelgroep (kinderen tot 12 jr, jongeren tot 21 jr, volwassenen en senioren vanaf 65 jr.)

E. Onder bezoekers wordt de klanttevredenheid gemeten ten aanzien van het totale aanbod aan podiumkunsten.

E1. Klanttevredenheid over het aanbod per doelgroep (kinderen tot 12 jr, jongeren tot 21 jr, volwassenen en senioren vanaf 65 jr.)

6. Toelichting op de opdracht

Uitgangspunt bij deze opdracht zijn Professionaliteit, Diversiteit en Goed gastheerschap.

Professionaliteit

De ambitie is om theater De Bussel een professioneel theater te laten zijn. Theater De Bussel is reeds lid van de Vereniging van Schouwburgen en Concertzaaldirecties. Om lid te zijn van de VSCD moet worden voldaan aan een aantal eisen:

 • programmering van podiumkunst als hoofddoelstelling

 • exploitatie van een daartoe ingericht gebouw of festival

 • een professionele organisatie

 • minimaal 75 voorstellingen van professionele podiumkunst

Mede vanuit deze ambitie dienen door theater De Bussel jaarlijks minimaal 75 professionele voorstellingen te worden geprogrammeerd, met een interessante programmamix. Gezamenlijk met de amateurvoorstellingen wordt hiermee gestreefd naar een bereik van 25.000 bezoekers per jaar.

Diversiteit

Een belangrijke uitgangspunt voor de programmering is diversiteit. Dat betekent dat aan alle genres die kunnen worden gefaciliteerd en die een minimum aan publiek op de been brengen, plaats krijgen: van moderne dans tot grootschalig circus, van onalledaagse jazzprojecten tot alledaagse smartlappen. Diversiteit vertaalt zich niet alleen in de genres maar ook in de beoogde doelgroepen. Theater De Bussel is van en voor iedere inwoner van Oosterhout en omgeving. De ambitie is tot een programma te komen waarin iedereen zich herkent: jongeren en ouderen, nieuwe Nederlanders en geboren Oosterhouters, individuen en families, ervaren liefhebbers en ongeoefende kijkers. Uiteraard richt diversiteit zich ook op een goede mix tussen professionele en amateurvoorstellingen.

 

Binnen de professionele programmering van Theater de Bussel wordt de formule 85/15 gehanteerd. Deze formule houdt in dat 85% van het aanbod geschikt is voor een breed publiek. Daarnaast is 15% van het programma-aanbod ingeruimd voor minder bekende en vernieuwende uitingen van kunst. Het theater wil daarmee prikkelen en bezoekers stimuleren kennis te maken met vernieuwingen in het kunstaanbod. Voor de theaterprogrammering van de kleine zaal is de formule gebaseerd op 70/30, mede door het relatief grote aantal jonge cabaretiers en kleinkunstenaars dat wordt geprogrammeerd. De kleine zaal moet een podium voor jong talent zijn, zowel lokaal als nationaal.

Goed gastheerschap

Theater De Bussel is een uitnodigende gastheer voor amateurgezelschappen. Ter stimulering van de amateurgezelschappen worden speciale huurtarieven gehanteerd, met kortingen die oplopen tot 50%. Daarnaast wordt desgewenst ondersteuning geboden op diverse vlakken aan amateurgezelschappen: technische ondersteuning, publiciteit, kaartverkoop e.d. Daarnaast wordt ook gratis ruimte geboden aan een aantal belangrijke lokale evenementen (Sportgala, de Cultuurprijs, Carnaval (familie en 14-18jr), Abrahamdag en Liever in de Kluiz dan Thuiz. Voor al deze lokale initiatieven biedt het theater een gevoel van gastvrijheid en weer thuiskomen.

Commerciële verhuringen

Naast bovenstaande resultaatverwachtingen ten aanzien van de programmering heeft Theater de Bussel alle vrijheid om ruimtes commercieel te verhuren. Vuistregel is wel dat de culturele programmering (binnen alle redelijkheid) voorrang heeft op commerciële verhuringen.

 

3.2. Verdieping

Basisgegevens

 

Categorie: 2. Verdiepings- en educatieve activiteiten

 

Accounthouder: Sandor Meuwissen

 

Maatschappelijke organisatie: Theater de Bussel

1. Codering

 

a) Programma: 4. De levendige gemeente

 

b) Thema: Cultuur & evenementen

2. Maatschappelijk effect

Bevorderen van ontplooiing van de bevolking op cognitief, sociaal en creatief vlak, vergroten van differentiatie en samenhang in de samenleving en het stimuleren van gemeenschapszin en economie door het in stand houden van een adequate culturele infrastructuur.

3. Beleidsdoelen

Algemeen:

 • Minimaal 40% van alle inwoners van de gemeente Oosterhout van 6 jaar en ouder doet actief aan enige vorm van kunstbeoefening (landelijk is dit 40% in 2017).

 • Minimaal 50% van alle inwoners is bekend met en maakt gebruik van de culturele basisvoorzieningen van Oosterhout.

Specifiek:

 • Iedere burger is, actief of passief, vertrouwd geraakt met één of meer kunstvormen. Hij of zij heeft in de vrije tijd gebruik kunnen maken van goede voorzieningen op het gebied van kunst- en cultuurbeoefening.

 • Burgers leren op een andere wijze te kijken naar en begrip te hebben voor diverse kunstvormen.

 • Deskundigheidsbevordering van ‘amateurs’ op het gebied van theatertechniek.

7. Resultaatverwachting

A. Jaarlijks worden er minimaal 15 activiteiten in het kader van verdieping en educatie aangeboden.

8. Prestatie-indicatoren

A1. Aantal en de aard van de activiteiten

A2. Aantal deelnemers per activiteit

A3. Aantal deelnemers naar doelgroep (kinderen tot 12 jr, jongeren tot 21 jr, volwassenen en senioren vanaf 65 jr.)

B. Onder deelnemers wordt de klanttevredenheid gemeten ten aanzien van het aanbod aan verdiepings- en educatieve activiteiten.

B1. Klanttevredenheid per doelgroep

4. Toelichting op de opdracht

Het theater is de plek waar podiumkunst en publiek elkaar ontmoeten. Het theater heeft hierdoor ook een belangrijke rol in het bieden van verdieping en educatie. Met verdieping bedoelen we de activiteiten die bijdragen aan een beter begrip van de voorstelling, zoals inleidingen en workshops. Kunst spreekt nu eenmaal niet altijd voor zich, en een inleiding of workshop levert toegevoegde waarde aan het kijkplezier. Dit geldt zowel voor onervaren theaterbezoekers zoals kinderen en jongeren als voor ervaren bezoekers die meer verdieping wensen. Het verdiepingsprogramma is dus gericht op alle leeftijden.

 

Educatie gaat echter nog een stapje verder en is niet per definitie verbonden aan een specifieke voorstelling. Het gaat hier om kennisdeling over het theaterwezen. Naast het plaats bieden aan bovenschoolse cultuureducatie activiteiten (i.s.m. h19) gaat het dan ook om een kijkje achter de schermen. Maar ook het delen van kennis rondom theatertechniek met de Pannehoef en Cultuurplaats Galvanitas, amateurverenigingen en bijvoorbeeld scholen. Het voordeel hiervan is dat amateurverenigingen en scholen niet altijd maar aangewezen zijn op een dure professionele licht- en geluidstechnicus die ze moeten inhuren, maar dit ook zelf kunnen doen. Hierdoor blijven de kosten voor een optreden in de Bussel voor amateurs relatief laag.

 

Tot slot verstaan we onder educatie ook het bieden van leer-werkplekken en/of stageplaasten op diverse plekken binnen de organisatie.

 

3.3. Co-creatie

Basisgegevens

 

Categorie: 3.Samenwerking op het gebied van evenementen, (amateur)producties en talentontwikkeling

 

Accounthouder: Sandor Meuwissen

 

Maatschappelijke organisatie: Theater de Bussel

1. Codering

 

a) Programma: 4. De levendige gemeente

 

b) Thema: Cultuur & evenementen

2. Maatschappelijk effect

Bevorderen van ontplooiing van de bevolking op cognitief, sociaal en creatief vlak, vergroten van differentiatie en samenhang in de samenleving en het stimuleren van gemeenschapszin en economie door het in stand houden van een adequate culturele infrastructuur.

3. Beleidsdoelen

Algemeen:

 • Minimaal 40% van alle inwoners van de gemeente Oosterhout van 6 jaar en ouder doet actief aan enige vorm van kunstbeoefening (landelijk is dit 40% in 2017).

 • Minimaal 50% van alle inwoners is bekend met en maakt gebruik van de culturele basisvoorzieningen van Oosterhout.

 • Burgers waarderen het culturele voorzieningenniveau van de gemeente Oosterhout gemiddeld minimaal met een 7,5 (score 2019: 7,5).

Specifiek:

 • Lokaal (jong) talent heeft voldoende mogelijkheden om podiumervaring op te doen.

 • De kwaliteit en het bereik van amateurproducties is verbeterd.

 • De samenwerking tussen culturele instellingen/verenigingen en bedrijfsleven is bevorderd.

4. Resultaatverwachting

A. Het theater ontwikkeld in samenwerking met verschillende partners minimaal 10 culturele producten (projecten/activiteiten) ter bevordering van de cultuurparticipatie en lokaal (jong) talent.

5. Prestatie-indicatoren

A1. Aantal, aard en duur van de culturele producten

A2. Samenwerkingspartners en rol per project

A3. Het bereik (deelnemers/bezoekers) van het project uitgesplitst naar doelgroep.

B. Onder de samenwerkingspartners, deelnemers en de bezoekers wordt de klanttevredenheid gemeten ten aanzien van de (bijdrage van het theater aan de) culturele producten (projecten/activiteiten).

B1. Klanttevredenheid samenwerkingspartners per project

B2. Klanttevredenheid deelnemers/bezoekers

6. Toelichting op de opdracht

De Bussel is niet alleen programmeur en verhuurder van zalen, maar is ook samenwerkingspartner. Door samen met o.a. h19, De Pannehoef en de verenigingen te werken aan het verwezenlijken van geslaagde amateurbespelingen ontstaat liefde voor het theater en wordt een bijdrage geleverd aan het culturele klimaat in Oosterhout.

 

Theater de Bussel onderzoekt de mogelijkheden om meer verbindingen te leggen tussen kunst en cultuur, samenwerkingspartners, het bedrijfsleven en het publiek. Door bijvoorbeeld het organiseren van exposities en open podia in de foyer en het faciliteren van ontmoetingen tussen professionals en amateurs met hulp van het bedrijfsleven. Een ander mooi voorbeeld is het project Liever in de Kluiz dan Thuiz dat in samenwerking met stichting Vrienden van de Kluiz al een aantal jaren draait en zeker een plek moet blijven krijgen binnen het Theater. Dit laatste geldt o.a. ook voor de Frits Bayens Big Band en De strot van Oosterhout.

 

Binnen deze programmalijn is er specifieke aandacht voor de ontwikkeling van lokaal talent.

Terug naar het overzicht