Publicatiedatum:
dinsdag 9 maart 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van Oosterhout van 9 februari 2021 tot vaststelling van het MANDAAT-, VOLMACHT en MACHTIGINGSBESLUIT GEMEENTE OOSTERHOUT INZAKE DE UITBREIDING VAN HET TOEZICHT OP DE WET PUBLIEKE GEZONDHEID VOOR KINDEROPVANG EN MANDATERING BELEIDSBEVOEGDHEID OP GROND VAN 58N VAN DIE WET

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Oosterhout;

 

Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in titel 3 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;

Gelet op de artikelen 160 en 171 van de Gemeentewet;

Gelet op het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Oosterhout 2011, en eventuele daarop volgende regelingen;

Gelet op de bepalingen van de Wet publieke gezondheid;

 

Overwegende dat:

 • Door de uitbraak van het Covid-19 virus de Wet publieke gezondheid (WPG) op 1 december 2020 is uitgebreid met tijdelijke bepalingen ten behoeve van de bestrijding van de Covid-19 epidemie;

 • De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm) deze wet wijzigt die met artikel 58r ook verbinding legt met de Wet kinderopvang;

 • In de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 niet expliciet is opgenomen dat de directeur Publieke Gezondheid ook krachtens artikel 1.61 Wet kinderopvang bevoegd is om toe te zien op maatregelen uit de Wet publieke gezondheid;

 • In het nieuwe artikel 58n onder hoofdstuk Va van de Twm wordt aangegeven dat de burgemeester bevoegd is bevelen te geven indien door een gedraging of activiteit in of vanuit een besloten plaats, anders dan een woning, ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van het Covid-19 virus ontstaat;

 • In het nieuwe artikel 58r onder hoofdstuk Va van de Twm zijn voor het toezicht en handhaving daarop de relevante artikelen uit de Wet kinderopvang van toepassing verklaard;

 • Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Oosterhout hiertoe bevoegdheden kunnen mandateren en volmacht en machtiging kunnen verlenen aan de directeur Publieke Gezondheid;

 • Zodra dit besluit genomen is en bekend is gemaakt aan de directeur Publieke Gezondheid, deze zijn toezichthouders kan machtigen om in zijn naam het uitgebreide toezicht uit te voeren;

Besluiten:

 

 • I.

  Mandaat, volmacht c.q. machtiging te verlenen aan de directeur Publieke Gezondheid voor het uitvoeren van en besluiten tot:

  • uitgebreid toezicht en handhaving in verband met Covid-19;

  • de bevelen te geven die nodig zijn voor de beëindiging van een gedraging of activiteit in of vanuit een kindercentrum, indien door die gedraging of activiteit een ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van het Covid-19 virus ontstaat, een en ander binnen de kaders van artikel 58n Wet publieke gezondheid;

  • zijn toezichthouders te machtigen om in zijn naam het uitgebreide toezicht uit te voeren;

 • II.

  Grenzen van dit mandaat, volmacht en machtigingsbesluit zijn (zie ook art 11 Dvo):

  • Het nemen van beslissingen in afwijking van het handhavingsbeleid van het college van burgemeester en wethouders c.q. de gemeente Oosterhout;

  • De overige grenzen zoals bedoeld in het toepasselijke algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit van de Gemeente Oosterhout.

 • III.

  Dat de directeur Publieke Gezondheid ter zake van het onder punt I genoemde wordt toegestaan schriftelijk ondermandaat te verlenen.

 • IV.

  Dat het Mandaatbesluit van toepassing is voor de duur van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19;

 • V.

  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 december 2020.

Aldus vastgesteld tijdens de collegevergadering van 9 februari 2021,

Burgemeester en wethouders van Oosterhout,

burgemeester,

secretaris,

Burgemeester van Oosterhout,

burgemeester,

Terug naar het overzicht