Publicatiedatum:
woensdag 28 oktober 2015
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Bestemmingsplan de Contreie, herziening IIa (2014)
Logo Oosterhout
Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken ingevolge artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 29 oktober 2015 gedurende zes weken, voor eenieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 20 oktober 2015 genomen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan de Contreie, herziening IIa (2014) (NL.IMRO.0826.BSPhz2adecontreie-VA01), met de hierbij behorende stukken.
Alle stukken kunnen worden ingezien bij het informatiecentrum in het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout en kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de gemeente www.oosterhout.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan heeft betrekking op het te realiseren appartementen-complex ten oosten van IJzertijd (aan het Vrachelsplein). Naar aanleiding van een ingediend beroepschrift is door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 8 juli 2015 een tussenuitspraak gedaan, waarbij door middel van aanpassing van de bestemming Gemengd 2 wordt voorzien in een regeling voor een blinde muur aan de westgevel van het appartementencomplex.
Beroep
Vanaf de dag na ter inzage legging van de stukken (vanaf vrijdag 30 oktober 2015) kan gedurende 6 weken (dus tot uiterlijk 11 december 2015) beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan door:
  • een belanghebbende, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende, die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling van het plan zijn aangebracht.
Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.
Het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan treedt het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep als het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Oosterhout, 28 oktober 2015
Terug naar het overzicht