Publicatiedatum:
woensdag 1 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingGereserveerde parkeerplaats opladen elektrische auto´s Nobelaar

VERKEERSBESLUIT

(DVL 16 mei 2022)

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT,

gelet op:

 • het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • het raadsbesluit van 28 maart 1995, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van Verkeersbesluiten is overgedragen aan burgemeester en wethouders;

overwegende:

 • dat door het plaatsen van oplaadpunten het gebruik van elektrische auto’s gefaciliteerd en gestimuleerd wordt;

 • dat elektrische auto’s geen uitstoot hebben en daarmee bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Oosterhout;

 • dat het laten plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto’s als mogelijke maatregel is opgenomen in het oplaadpuntenbeleid van de gemeente Oosterhout, collegebesluit d.d. 1 juli 2014;

 • dat de onderstaande verkeersmaatregel, als bedoeld in artikel 2 WVW 1994, kan leiden tot het beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer;

 • dat het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerkeerplaats voor het opladen van een elektrische auto, indien de auto wordt aangesloten aan het oplaadpunt bij de parkeerplaats;

 • dat de maatregel (gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet) strekt tot:

 • 1.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • 3.

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten en gebieden;

 • dat het verkeersbesluit is voorgelegd aan de politie;

 • dat genoemde weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Oosterhout.

besluiten tot het:

 • aanwijzen van één parkeerplaats nabij Nobelaar 22, als standplaats voor het opladen van elektrische auto's.

door:

 • het op grond van artikel 24d onder 2e punt van het RVV 1990 plaatsen van verkeersborden E04 met onderbord "alleen opladen elektrische voertuigen" volgens de bij dit besluit behorende bijlage.

De gemeente Oosterhout richt eerst één parkeervak in voor het elektrisch laden en houdt zich het recht voor om, bij voldoende aanvraag, een tweede (naastgelegen) parkeervak voor het zelfde doel te reserveren en in te richting. Alsdan zal het verkeersteken op de scheiding van de parkeervakken worden geplaatst en zal een onderbord volgens model OB504 V.N.V.F. (neerwijzende pijlen) worden aangebracht.

Oosterhout, 16 mei 2022

Namens burgemeester en wethouders van Oosterhout,

J. Krijnen

Teamleider Buiten Beleid

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken na publicatie van dit besluit een ondertekend bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Vermeld in deze brief de datum, uw naam en adres, het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Ten slotte is het belangrijk dat u de brief ondertekent. Een bezwaarschrift indienen kan ook via het Digitaal Loket op www.oosterhout.nl.

Terug naar het overzicht