Publicatiedatum:
donderdag 3 februari 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieNota Bodembeheer 2022-2032

Burgemeester en wethouders van Oosterhout geven kennis van hun voornemen om de Nota Bodembeheer 2022-2032 en de bijbehorende bodemfunctieklassenkaart vast te stellen.

De Nota Bodembeheer 2022-2032 is opgesteld door Antea Group in samenwerking met 22 gemeenten en de Omgevingsdienst Midden en West Brabant.

Nota Bodembeheer bijbehorende bodemfunctieklassenkaart

Burgemeester en wethouders van Oosterhout zijn het bevoegd gezag voor toepassingen van grond en bagger op de landbodem binnen de gemeente Oosterhout. De Nota Bodembeheer gaat over de landbodem. De kwaliteit van de landbodem binnen het regionale bodembeheergebied is vastgelegd op de bodemkwaliteitskaart. Bij graafwerkzaamheden is er een wettelijk verplichting om de kwaliteit te kennen van de grond die wordt ontgraven en/of wordt toegepast. Door het vaststellen van de Nota Bodembeheer (incl. kaarten) kan grond die vrijkomt binnen de gemeente eenvoudig en op duurzame wijze hergebruikt worden.

Inzage

De Nota Bodembeheer en bijbehorende bodemfunctieklassenkaart ligt met ingang van donderdag 3 februari 2022 voor een duur van zes weken ter inzage. Om de documenten in te zien verwijzen wij u naar de gemeentelijke website. De Nota Bodembeheer en bijbehorende bodemfunctieklassenkaart kan ook worden opgevraagd bij bodeminfo@oosterhout.nl.

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het is vervolgens mogelijk om tegen dit besluit beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

De Nota Bodembeheer en bijbehorende bodemfunctieklassenkaart wordt na de inzage procedure ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Het raadsbesluit wordt ter kennisgeving gepubliceerd waarna de Nota Bodembeheer inclusief kaarten inwerking treedt.

Terug naar het overzicht