Publicatiedatum:
woensdag 7 oktober 2015
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Ontwerp-wijzigingsplan Schransmansdreef 2 te Den Hout
Logo Oosterhout
Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van donderdag 8 oktober 2015 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt het ontwerp-besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan Schransmansdreef 2 te Den Hout (NL.IMRO.0826.WYZ1BG2013-ON01), met de hierbij behorende stukken, waaronder het ontwerp-wijzigingsplan zelf. Dit wijzigingsplan is gebaseerd op een in het bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind) opgenomen bevoegdheid van burgemeester en wethouders om dit bestemmingsplan onder bepaalde voorwaarden te wijzigen.
Alle stukken kunnen worden ingezien bij het informatiecentrum in het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout en kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de gemeente www.oosterhout.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het ontwerp-wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Schransmansdreef 2 te Den Hout.
Het voorziet in de wijziging van de huidige agrarische bedrijfsbestemming op het perceel Schransmansdreef 2 te Den Hout, in een bedrijfsbestemming die statische opslag mogelijk maakt.
Vanaf de dag van de ter inzage legging kan een ieder gedurende 6 weken (dus tot en met woensdag 18 november 2015) een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout, onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp-wijzigingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), Schransmansdreef 2'.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met de heer D.P.A.W. van Dongen van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling, telefoon 14 0162.
Oosterhout, 7 oktober 2015
Terug naar het overzicht