Publicatiedatum:
woensdag 14 oktober 2015
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Ontwerpbestemmingsplan ‘De Contreie, herziening 3 (2016)’, Ontwerp-exploitatieplan De Contreie Gemeente Oosterhout, Ontwerpbesluit vaststelling ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting De Contreie, herziening 3 (2016)
Logo Oosterhout
Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat voor het gebied de Kreeklocatie en de woonwerkkavels ten noorden daarvan een bestemmingsplan in procedure wordt gebracht. Ten behoeve van dit bestemmingsplan dienen naast het bestemmingsplan ook een exploitatieplan en hogere waarden voor maximaal toelaatbare geluidsbelasting te worden vastgesteld.
Ontwerpbestemmingsplan De Contreie, herziening 3 (2016)
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘De Contreie, herziening 3 (2016)’ en het ontwerp besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan (NL.IMRO.0826.BSPhz3decontreie-ON01), met de hierbij behorende stukken, ter inzage.
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gebied gelegen tussen de Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan, het sportpark De Contreie en de naast het plangebied gelegen kreek.
Het voorziet in een aangepast stedenbouwkundig plan omdat het stedenbouwkundig plan in het kader van het Collectief opdrachtgevers schap (CPO) niet doorgegaan is.
Ontwerp-exploitatieplan De Contreie
Tevens ligt, ingevolge artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerp-exploitatieplan De Contreie Gemeente Oosterhout met het ontwerpbesluit tot vaststelling van dit exploitatieplan en de hierbij behorende stukken ter inzage.
Dit ontwerp-exploitatieplan heeft betrekking op het gehele gebied van het ontwerpbestemmingsplan ‘De Contreie, herziening 3 (2016)’.
Ontwerp-besluit vaststelling ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting De Contreie herziening 3
Tenslotte bestaat het voornemen om, met toepassing van artikel 110a van de Wet geluidhinder, hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevel van woningen in het plangebied (maximaal 59 dB). Het ontwerp besluit tot vaststelling van deze hogere waarden, met bijbehorende stukken, ligt eveneens ter inzage.
Terinzageligging
Alle stukken liggen met ingang van 15 oktober 2015 gedurende zes weken, voor eenieder ter inzage bij het informatiecentrum in het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout en in Dorpshuis Den Brink, Houtse Heuvel 24a te Den Hout (tel. 0162-422971). Tevens kunnen alle stukken ook geraadpleegd worden op de website van de gemeente www.oosterhout.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Mogelijkheid indiening zienswijzen
Vanaf de dag van ter inzage legging (dus vanaf 15 oktober 2015) kan een ieder gedurende 6 weken (dus tot uiterlijk 26 november 2015) ter zake van dit ontwerp bestemmingsplan een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen.
Schriftelijke zienswijzen betrekking hebbende op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp-exploitatieplan dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan De Contreie, herziening 3 (2016)’ en/of ‘Zienswijze ontwerp-exploitatieplan De Contreie’.
Voor wat betreft het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden dienen de schriftelijke zienswijzen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp besluit vaststelling hogere waarden De Contreie herziening 3’.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw S.B. Snoeren-Dumont van de afdeling Stadsontwikkeling, telefoon 14 0162.
Oosterhout, 14 oktober 2015
Terug naar het overzicht