Publicatiedatum:
woensdag 9 maart 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingRectificatie: Verordening tot eerste wijziging van de “Verordening op de heffing en invordering rioolheffing Oosterhout 2021”

Rectificatie: Gemeenteblad 2020, 336914, i.v.m. aanpassen tarieventabel.

 

De raad van de gemeente Oosterhout;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 januari 2022;

 

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

BESLUIT

 

vast te stellen de:

 

Verordening tot eerste wijziging van de “Verordening op de heffing en invordering rioolheffing Oosterhout 2021”.

Artikel I Behoud maximum tarieventabel

In de Tarieventabel rioolheffing 2021 behorende bij de Verordening rioolheffing Oosterhout 2021 worden in “Hoofdstuk 2 Maatstaven en gedifferentieerde tarieven rioolheffing” de onderdelen 2.1.1 tot en met 2.1.5 vervangen door:

 

2.1.1

voor de hoeveelheid afgevoerd water vanaf 501 m3 tot en met 100.000 m3, per m3

€ 0,48

Artikel II Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel III Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘‘Eerste wijziging Verordening rioolheffing Oosterhout 2021’’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 februari 2022

de griffier,

de voorzitter,

Terug naar het overzicht