Publicatiedatum:
woensdag 28 september 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingReserveren van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen in gemeente Oosterhout

Verzamelverkeersbesluit laadpalen

Datum: 01/08/2022

Burgemeesters en wethouders van gemeente Oosterhout,

Gelet op:

 • Het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • Het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • Het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

Overwegende:

 • Dat het centrale doel van het nationale Klimaatakkoord is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49 % ten opzichte van 1990;

 • Dat als onderdeel van het Klimaatakkoord de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is vastgesteld waarin is opgenomen dat de ontwikkeling van laadinfrastructuur geen belemmering mag vormen voor de groei van het aantal elektrische auto’s;

 • Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg en de gemeenten samen de NAL regio Zuid vormen en met de collectieve concessie afspraken uit het Klimaatakkoord voor elektrisch vervoer vormgeven;

 • Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg namens de gemeente Oosterhout een contract met Vattenfall hebben afgesloten voor “Plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur”;

 • Dat de gemeente via de provincie een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall voor het verlenen van openbare laaddiensten;

 • Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract namens de deelnemende gemeenten invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur (NAL);

 • Dat een plankaart is opgesteld waarin 40 locaties zijn bepaald waar op basis van de geprognotiseerde behoefte een laadpaal kan worden geplaatst;

 • Dat in de data gedreven prioritering van de locaties het volgende is meegenomen: geaggregeerde verbruiksgegevens van reeds gerealiseerde laadlocaties in de omgeving en een data gedreven prognose van de te verwachten groei van het elektrisch vervoer in de omgeving tot 2025.

 • Dat de laadlocaties op straat- en adresniveau zijn bepaald aan de hand van de plaatsingscriteria zoals afgestemd met de provincies en deelnemende gemeenten en lokale kennis vanuit gemeente Oosterhout

 • Dat de onderstaande verkeersmaatregelen, als bedoeld in artikel 2 WVW 1994, kan leiden tot het beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer;

 • Dat het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerkeerplaats voor het opladen van een elektrische auto, indien de auto wordt aangesloten aan het oplaadpunt bij de parkeerplaats;

 • Dat de maatregel (gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet) strekt tot:

 • 1.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • 3.

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten en gebieden;

 • dat het verkeersbesluit is voorgelegd aan de politie;

 • dat genoemde weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Oosterhout.

 • Dat de gemeente de bevoegdheid heeft om parkeerplaatsen te reserveren voor uitsluitend het opladen van elektrische voertuigen, door middel van een verkeersbesluit;

 • Dat de laadpaal gelijktijdig twee elektrische auto’s kan opladen en er daarom bij iedere laadpaal twee parkeerplaatsen gereserveerd dienen te worden als parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s. In beginsel wordt er één parkeerplek ingericht en bij veelgebruik wordt de tweede parkeerplek ook ingericht voor het opladen van elektrische auto’s. Dit wordt aangegeven door plaatsing van een OB504 bord;

 • Dat door het tegelijk nemen van een verzamelverkeersbesluit voor alle locaties van de plankaart, de doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces van de laadinfrastructuur wordt verkort.

 • Gelet op het bovenstaande, besluit de gemeente Oosterhout:

 • Tot het aanwijzen van 80 parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op de locaties zoals opgenomen in bijlage 1 ‘Lijst laadlocaties’ en bijlage 2 ‘Plaatsingskaart Openbaar Laadnetwerk’;

 • Om bovenstaande reden de borden E04 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen met onderbord “alleen voor opladen elektrische voertuigen”.

Oosterhout, 6 september 2022

 

Namens burgemeester en wethouders van Oosterhout,

J. Krijnen

Teamleider Buiten Beleid

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit (deel)besluit binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant. Het bezwaarschrift kan tot 9 november 2022 worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Vermeld in het bezwaarschrift de datum, uw naam, adres, het (deel)besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar.

De gemeente Oosterhout behandelt het deelbesluit waartegen bezwaar wordt gemaakt als een separaat verkeersbesluit. De overige locaties blijven onderdeel van het verzamelverkeersbesluit. Voor deze locaties wordt de inrichting van de laadlocatie in gang gezet.

Voor nadere informatie over het bovenstaande kunt u contact opnemen met de heer M. Paulissen, bereikbaar via telefoonnummer 14 0162.

Bijlage 1

De gemeente Oosterhout heeft besloten om ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen gereserveerde parkeerplaatsen te reserveren in de gemeente Oosterhout.

De locaties

 • Laadpaal ID 0826-111: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Gravendam 8, 4908AE Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-117: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Pieter Oudlaan 16, 4908DG Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-133: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Zwanendonk 44, 4907XS Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-135: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Kilsdonk 31, 4907ZM Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-137: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Jeroen Boschstraat 8, 4907MR Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-147: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Basielhof 52, 4907AL Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-163: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Tegula 1, 4906LW Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-167: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Landkaartje 143, 4904ZR Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-190: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Pascallaan 50, 4904HG Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-198: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Melis Stokelaan 30, 4904EE Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-223: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Vondellaan 58, 4904BD Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-237: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Tilburgseweg 9, 4902TL Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-255: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Koorstraat 20, 4901TC Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-389: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Vondelinghof 11, 4908DV Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-390: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Sweelinckstraat 10, 4904PJ Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-391: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Monseigneur Frenckenstraat 43, 4902TA Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-392: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Besterd 40, 4902TS Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-394: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Doctor Janssenslaan 43, 4902XA Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-395: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Brabantlaan 12, 4902BK Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-397: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Van Liedekerkestraat 63, 4901KR Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-398: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Pastinaak 3, 4849BJ Dorst

 • Laadpaal ID 0826-399: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Bartoklaan 18, 4904MG Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-400: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Zeislaan 44, 4904VD Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-401: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Archimedeslaan 45, 4904HJ Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-402: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Staringstraat 2, 4904GE Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-403: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Dahliastraat 19, 4904CV Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-404: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Veerseweg 28, 4901ZE Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-405: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Wiekslag 1, 4901ZW Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-406: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Dennenlaan 1, 4849BD Dorst

 • Laadpaal ID 0826-407: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Prinses Amaliastraat 4, 4902 Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-408: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Koningin Maximalaan 11, 4902 Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-409: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Koning Willem Alexanderlaan 100, 4902NS Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-410: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Anker 1, 4905 Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-411: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Anker 35, 4905AS Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-412: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Barkentijn 2, 4905 CB Oosterhout

 • Laadpaal ID 0826-413: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Spieker 11, 4906MP Oosterhout

Terug naar het overzicht