Publicatiedatum:
maandag 12 oktober 2015
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 2 (Ter Aalst 4)
Logo Oosterhout
Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken ingevolge artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 15 oktober 2015 (vanaf donderdag) gedurende zes weken, voor eenieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 22 september 2015 genomen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 2 (Ter Aalst 4) (NL.IMRO.0826.BSPhz2BG2013-VA01), met de hierbij behorende stukken.
Alle stukken kunnen worden ingezien bij het informatiecentrum in het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout en kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de gemeente www.oosterhout.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het vastgestelde bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied, gelegen Ter Aalst 4 te Den Hout.
Het voorziet onder toepassing van de Ruimte voor Ruimte-regeling, in de toevoeging van een woning op het perceel Ter Aalst 4 te Den Hout.
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling één wijziging aangebracht in dit bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp van dit plan, zoals dat eerder ter inzage heeft gelegen. De wijziging betrof het in de toelichting aanpassen van de indicatieve afstand behorende bij de nabij gelegen honden- en kattenpension. Deze wijziging heeft geen betrekking op, of gevolgen voor de voorgestane ontwikkeling, de regels of de verbeelding.
Beroep
Vanaf de dag na ter inzage legging van de stukken (vanaf vrijdag 16 oktober 2015) kan gedurende 6 weken (dus tot uiterlijk 27 november 2015) beroep worden ingesteld tegen het gewijzigde besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan door:
  • een belanghebbende, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende, die kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;
  • een belanghebbende, die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling van het plan zijn aangebracht.
Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.
Het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan treedt het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep als het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Oosterhout, 14 oktober 2015
Terug naar het overzicht