Publicatiedatum:
woensdag 22 juli 2015
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Vastgesteld bestemmingsplan Vrachelen/Krooneiland, herziening 4 (Vrachelsedijk 10)
Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken ingevolge artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 23 juli 2015 (vanaf donderdag) gedurende zes weken, voor eenieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 14 juli 2015 genomen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Vrachelen/Krooneiland, herziening 4 (Vrachelsedijk 10) (NL.IMRO.0826.BSPhz4vrachkroon-VA01), met de hierbij behorende stukken.
Alle stukken kunnen worden ingezien bij het informatiecentrum in het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout en kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de gemeente www.oosterhout.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het vastgestelde bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied, gelegen op een perceel aan de Vrachelsedijk ter hoogte van huisnummer 10. Het voorziet in de realisatie van 3 vrijstaande woningen.
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling geen wijzigingen aangebracht in dit bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp van dit plan, zoals dat eerder ter inzage heeft gelegen.
Beroep
Vanaf de dag na ter inzage legging van de stukken (vanaf vrijdag 24 juli 2015) kan gedurende 6 weken (dus tot uiterlijk 3 september 2015) beroep worden ingesteld tegen het ongewijzigde besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan door:
  • een belanghebbende, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende, die kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;
  • een belanghebbende, die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling van het plan zijn aangebracht.
Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.
Het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan treedt het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep als het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Oosterhout, 22 juli 2015
Terug naar het overzicht