Publicatiedatum:
woensdag 4 november 2015
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Vastgesteld bestemmingsplan Wilhelminahaven
Logo Oosterhout
Besluit vaststelling hogere waarden maximaal toelaatbare geluidsbelasting Hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken ingevolge artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 5 november 2015 gedurende zes weken, voor eenieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 20 oktober 2015 genomen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Wilhelminahaven (NL.IMRO.0826.BSPWILHELMINA-VA01), met de hierbij behorende stukken.
Alle stukken kunnen worden ingezien bij het informatiecentrum in het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout en kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de gemeente www.oosterhout.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het vastgestelde bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied, gelegen ten westen van de Bredaseweg en ten noorden van het Wilhelminakanaal. Het voorziet in de bouw van in totaal 233 woningen.
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling een of meerdere wijzigingen aangebracht in dit bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp van dit plan, zoals dat eerder ter inzage heeft gelegen. Deze wijzigingen hebben onder andere betrekking op het aantal te bouwen woningen aan de Molenstraat (het voormalige Baileyterrein), de bouwhoogte van een deel van de kanaaltoren en een regeling omtrent de parkeernormen.
Besluit vaststelling hogere waarden maximaal toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder bestemmingsplan Wilhelminahaven
Voorts is door burgemeester en wethouders, met toepassing van artikel 110a van de Wet geluidhinder, een besluit genomen tot vaststelling van hogere waarden voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting ter plaatse van de Bredaseweg (maximaal 63 dB). Het betrokken besluit ligt, met bijbehorende stukken, eveneens ter inzage.
Beroep
Vanaf de dag na ter inzage legging van de stukken (vanaf vrijdag 6 november 2015) kan gedurende 6 weken (dus tot uiterlijk 18 december 2015) beroep worden ingesteld tegen het gewijzigde besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan en/of tegen het besluit tot vaststelling van hogere waarden maximaal toelaatbare geluidsbelasting door:
  • een belanghebbende, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan resp. bij het college van burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit hogere waarden naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende, die kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;
  • een belanghebbende, die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling van het plan zijn aangebracht.
Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.
Het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan treedt het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep als het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Oosterhout, 4 november 2015
Terug naar het overzicht