Publicatiedatum:
woensdag 18 november 2015
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
VERKEERSBESLUIT
Logo Oosterhout
(BvdB11112015)
Fietsdoorsteek Herweg
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT,
gelet op:
 • het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);
 • het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);
 • het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);
 • het raadsbesluit van 28 maart 1995, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van Verkeersbesluiten is overgedragen aan burgemeester en wethouders;
overwegende:
 • dat de woonwijk De Contreie in aanbouw is en deze wijk een groeiende verkeersproductie kent;
 • dat de Bronstijd voor het reguliere verkeer de beoogde hoofdontsluiting is van De Contreie;
 • dat de Karrespoor en Bronstijd gebruikt worden door het bouwverkeer om respectievelijk het westelijk en het oostelijk deel van De Contreie te kunnen bereiken, waardoor de overlast in de reeds gebouwde delen van De Contreie zo klein als mogelijk blijft;
 • dat de Herstraat, Karrespoor en Heijligerweg gebruikt worden door het landbouwverkeer om aanliggende percelen te kunnen bereiken;
 • dat het niet noodzakelijk en niet wenselijk is dat verkeer vanuit de Heijligerweg via de Herweg rechtstreeks De Contreie in kan rijden;
 • dat het daarom wenselijk is de Herweg, tussen Karrrespoor en woonwijk De Contreie fysiek voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten;
 • dat de maatregel (gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet) strekt tot:
  • 1.
   het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • 2.
   het beschermen van weggebruikers en passagiers;
  • 3.
   het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten en gebieden;
 • dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarin de politie akkoord gaat met onderstaand besluit;
 • dat genoemde wegvakken in beheer zijn bij de gemeente Oosterhout.
besluiten tot het:
•Instellen van een verplicht (brom)fietspad op de Herweg, tussen de Karrespoor en Herweg 27.
door:
 • Het plaatsen van twee verkeersborden G12a rondom de fietsdoorsteek, zoals aangegeven op bijbehorende tekening.
 • Het plaatsen van een fysieke afsluiting voor gemotoriseerd verkeer.
Een en ander zoals aangegeven op bijgevoegde tekening met kenmerk ‘BvdB11112015’
Oosterhout, 17 november 2015
Namens burgemeester en wethouders van Oosterhout,
m.Ing. P. Loos
uitleider Beleid en Strategie
afdeling Stadsontwikkeling
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken na publicatie van dit besluit een ondertekend bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Vermeld in deze brief de datum, uw naam en adres, het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Ten slotte is het belangrijk dat u de brief ondertekent. Een bezwaarschrift indienen kan ook via het Digitaal Loket op www.oosterhout.nl.
Terug naar het overzicht