Publicatiedatum:
woensdag 21 oktober 2015
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
VERKEERSBESLUIT
Logo Oosterhout
(CM09102015)
Gehandicaptenparkeerplaats Krommebeemd 69
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT,
gelet op:
 • het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);
 • het raadsbesluit van 28 maart 1995, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van Verkeersbesluiten is overgedragen aan burgemeester en wethouders;
overwegende:
 • het verzoek van 8 oktober 2015 van de bewoner van Krommebeemd 69 om in de nabijheid van de woning een parkeerplaats aan te wijzen als individuele gehandicaptenparkeerplaats;
 • dat aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder;
 • dat het dringend gewenst is dat aanvrager een individuele gehandicaptenparkeerplaats ter beschikking staat en dat niet op een andere wijze in een parkeerplaats kan worden voorzien;
 • dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarin de politie akkoord gaat met onderstaand besluit;
 • dat genoemde weggedeelte in beheer is bij de gemeente Oosterhout.
besluiten:
 • in de Krommebeemd één parkeerplaats aan te wijzen als individuele gehandicaptenparkeerplaats door het plaatsen van het bord E6, gehandicaptenparkeerplaats, met een onderbord met daarop het kenteken en het leggen van een tegel met het gehandicaptensymbool;
 • een en ander overeenkomstig tekening “Gehandicaptenparkeerplaats Krommebeemd 69”.
De individuele gehandicaptenparkeerplaats vervalt van rechtswege:
 • binnen één maand na verhuizing;
 • binnen één maand na overlijden;
 • drie maanden na het vervallen van de gehandicaptenparkeerkaart;
 • bij het niet meer in bezit zijn van een motorvoertuig;
 • bij het niet meer in bezit zijn van een geldig rijbewijs.
Het is verplicht de gemeente in kennis te stellen indien één van bovenstaande gevallen zich voordoet.
Oosterhout, 20 oktober 2015
Namens burgemeester en wethouders van Oosterhout,
Mr. Ing. P. Loos
Unitleider Beleid en Strategie
Afdeling Stadsontwikkeling
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken na publicatie van dit besluit een ondertekend bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Vermeld in deze brief de datum, uw naam en adres, het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Ten slotte is het belangrijk dat u de brief ondertekent. Een bezwaarschrift indienen kan ook via het Digitaal Loket op www.oosterhout.nl.
Terug naar het overzicht