Publicatiedatum:
woensdag 21 oktober 2015
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
VERKEERSBESLUIT
Logo Oosterhout
(HD 07-09-2015)
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT,
gelet op:
 • het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);
 • het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);
 • het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);
 • het raadsbesluit van 28 maart 1995, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van Verkeersbesluiten is overgedragen aan burgemeester en wethouders;
overwegende:
 • dat het gedeelte Jacob Catslaan ten noorden van de Jan Luikenstraat gereconstrueerd wordt
 • dat in het nieuwe wegprofiel bestaat uit twee rijbanen gescheiden door een middenberm van ca. 7,0 m
 • dat de rijbanen 4,0 m breed worden
 • dat de breedte van de weg te smal is voor gemotoriseerd verkeer in twee rijrichtingen
 • dat de maatregel (gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet) strekt tot:
  • 1.
   het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • 2.
   het beschermen van weggebruikers en passagiers;
  • 3.
   het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten en gebieden;
 • dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarin de politie akkoord gaat met onderstaand besluit;
 • dat genoemde wegvakken in beheer zijn bij de gemeente Oosterhout.
besluiten tot het:
1.Het instellen van eenrichtingverkeer voor het gemotoriseerde verkeer in de Jacob Catslaan ten noorden van de Jan Luikenstraat
door:
•plaatsen van de borden C02 en C03 met onderbord OB52 (uitgezonderd fietsverkeer) volgens bijgevoegde tekening
Oosterhout, 20-10--2015
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Oosterhout,
mr. D.M.B. Bosmans- van Goethem
manager van de afdeling Stadsontwikkeling
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken na publicatie van dit besluit een ondertekend bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Vermeld in deze brief de datum, uw naam en adres, het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Ten slotte is het belangrijk dat u de brief ondertekent. Een bezwaarschrift indienen kan ook via het Digitaal Loket op www.oosterhout.nl.
Terug naar het overzicht