Publicatiedatum:
maandag 3 april 2017
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenVerordening Blijverslening gemeente Oosterhout 2017

De raad van de gemeente Oosterhout;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 2017.

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening Blijverslening gemeente Oosterhout 2017

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 

a) Aanvrager:

een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 

b) Blijverslening:

een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan een aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen, die worden getroffen in de woning.

 

c) College:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout.

 

d) Maatregelen:

maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.

 

e) Werkelijke kosten:

de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Blijverslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze maatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

 

f) SVn:

stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, geregistreerd onder AFM-vergunningnummer 12013647;

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  De gemeente Oosterhout heeft een gemeenterekening Blijverslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Blijverslening kan worden toegekend. De gemeenterekening Blijverslening is ondergebracht bij SVn.

 • 2.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Soort lening

   • Voor een Blijverslening die consumptief wordt verstrekt. De lening wordt consumptief verstrekt worden indien het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 2.500,– en maximaal € 10.000,– is en de aanvrager jonger dan 76 jaar is.

   • Voor een Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt. De lening wordt hypothecair verstrekt indien het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 2.500,– en maximaal € 50.000,– is.

  • b.

   Doelgroep Blijverslening die consumptief wordt verstrekt:

   • Eigenaren-bewoners met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist. Een van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar.

   • Eigenaren-bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken. Een van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar.

  • c.

   Doelgroep Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt:

   • Eigenaren-bewoners met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist.

   • Eigenaren-bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken.

  • d.

   Markt-/woning en prijssegment

  Voor het treffen van maatregelen in bestaande woningen in de gemeente Oosterhout.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1.

  maatregelen moeten bijdragen aan:

  • a.

   Het vergroten van de toegankelijkheid van de woning;

  • b.

   Het vergroten van de veiligheid in de woning;

  • c.

   Het aanbrengen van technische aanpassingen die het langer zelfstandig wonen mogelijk maken.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Blijverslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

het bevorderen van het zo lang mogelijk zelfstandig in de huidige woning / (sociale) woonomgeving laten wonen van inwoners van onze gemeente, respectievelijk door het treffen van maatregelen de bestaande woningvoorraad meer levensloopbestendig maken.

Artikel 5 Budget

 • 1.

  De raad van de gemeente Oosterhout stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Blijversleningen.

 • 2.

  Blijversleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Blijverslening toe te wijzen.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de Blijverslening consumptief vast, met een minimum van € 2.500,– en een maximum van € 10.000,–.

 • 3.

  Het college stelt de hoogte van de Blijverslening hypothecair vast, met een minimum van € 2.500,– en een maximum van € 50.000,–.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Blijverslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Blijverslening in, indien:

 • a.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 • b.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • c.

  De Blijverslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • d.

  De te treffen maatregelen minder bedragen dan € 2.500,–.

 • e.

  SVn een negatieve krediettoets uitbrengt.

 • f.

  De aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de maatregelen.

Artikel 9 Krediettoets, verstrekken en beheer Blijverslening

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Blijverslening onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  Bij een positieve krediettoets brengt SVn een offerte uit. SVn kan alleen een offerte uitbrengen als de aanvraag volledig is.

 • 3.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Blijverslening.

Artikel 10 Voorwaarden SVn

Op een Blijverslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties Blijverslening’, ‘Procedures Blijverslening’, ‘Uitvoeringsregels Blijverslening’ en ‘Toelichting op een Blijverslening’, zoals die op het moment van offreren zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Oosterhout en SVn, dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 11 Bouwkrediet

 • 1.

  De Blijverslening wordt door middel van een bouwkrediet beschikbaar gesteld. Betaling van rente en aflossing start na het passeren van de hypotheekakte of het ondertekenen van de onderhandse akte.

 • 2.

  Facturen van de aannemer of installateur die het project uitvoeren dient de aanvrager, samen met het SVn declaratieformulier, bij de gemeente (of daartoe aangestelde instantie) in. Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Artikel 12 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

 • 1.

  Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 • 2.

  Het college wijkt niet af van het bepaalde in deze verordening voor zover dit strijd oplevert met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en/of de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en/of de Gedragscode consumptief krediet.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt daags na publicatie in werking.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Blijverslening gemeente Oosterhout 2017’.

 

Aldus vastgesteld te Oosterhout op 21 maart 2017.

Terug naar het overzicht