Publicatiedatum:
maandag 3 april 2017
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenVerordening Duurzaamheidslening gemeente Oosterhout 2017

De raad van de gemeente Oosterhout;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 2017.

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Oosterhout 2017

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 

a) Aanvrager:

een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Duurzaamheidslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’;

 

b) College:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout;

 

c) Duurzaamheidslening:

een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager;

 

d) Duurzaamheidsmaatregelen:

energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5 lid 1;

 

e) Werkelijke kosten:

de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 

f) SVn:

stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Oosterhout, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente Oosterhout het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Duurzaamheidsleningen.

Artikel 4 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • energiebesparing;

  • energieopwekking;

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

 • 3.

  Het college heeft een ontheffingsmogelijkheid, indien een aanvraag voldoet aan de doelstelling, maar nog niet binnen de lid 1 genoemde aanpassingen en gemaakte kosten valt.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier onder opgave van:

 • 1.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • 2.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

 • 3.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 3.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 4.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

 • 5.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 6.

  Een aanvraag dient binnen 3 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, door aanvrager te zijn ingediend bij SVn (peildatum is datum van binnenkomst bij SVn), bij het in gebreke blijven hiervan vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk.

 • 7.

  Een aanvraag dient binnen 7 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, tot een krediettoets bij SVn te hebben geleid, bij het uitblijven van een krediettoets door SVn binnen deze termijn, vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk. Het is de verantwoordelijkheid van aanvrager dat hij/zij de stukken tijdig aanlevert bij SVn zodat SVn tijdig een krediettoets kan uitvoeren.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,–;

 • 4.

  SVn een negatieve krediettoets uitbrengt;

 • 5.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 6.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 9 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Duurzaamheidslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de beleidsdoelen energiebesparing, energieopwekking en/of verbetering van het wooncomfort.

Artikel 10 Krediettoets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening

 • 1.

  De toewijzing van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Duurzaamheidslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Oosterhout en SVn dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 12 Kenmerken Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,– en niet meer dan € 25.000,– (inclusief BTW).

 • 3.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Artikel 13 Bouwkrediet

Een Duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt daags na publicatie in werking.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Duurzaamheidslening gemeente Oosterhout 2017’.

 

Aldus vastgesteld te Oosterhout op 21 maart 2017.

Terug naar het overzicht