Publicatiedatum:
donderdag 30 september 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingVestiging voorkeursrecht ex artikel 4 Wet voorkeursrecht gemeenten gebied Oosteind Zuid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout maakt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad van Oosterhout op 28 september 2021 op grond van het bepaalde in artikel 4 Wvg heeft besloten om gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Gebied

De gronden zijn gelegen in het plangebied dat plaatselijk bekend is als “Oosteind Zuid” te Oosterhout en zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale kaart met de daarbij behorende lijst van eigenaren en zakelijk gerechtigden.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking één dag na publicatie in het gemeenteblad, te weten 30 september 2021.

Terinzagelegging

Het besluit van de gemeenteraad ligt samen met het voorstel en verdere bijbehorende bijlagen, bevat­ten­de de kadastrale kaarten en een lijst met daarop de kadastrale aanduidingen van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, evenals de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en overige relevante gegevens, met ingang van 30 september 2021 tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis te Oosterhout, gedurende 6 weken. Tevens zal de terinzagelegging op elektronische wijze plaatsvinden.

Gevolgen van de vestiging

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Oosterhout te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing van gronden op basis van het bepaalde in artikel 4 Wvg. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in het gemeenteblad, bij de gemeenteraad van de gemeente Oosterhout tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Oosterhout, onder vermelding van zaaknummer 297317, Postbus 10150, 4900 GB te Oosterhout, en dient uiterlijk 10 november 2021 te zijn ontvangen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend, hebben belanghebbenden de mogelijkheid om – wanneer zij een spoedeisend belang aanwezig achten – een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, locatie Breda, afdeling bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de heer S. Khatibi en/of mevrouw E. Putman tijdens kantooruren van maandag tot en met donderdag via telefoonnummer 0162-489054.

Oosterhout, 29 september 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout

Terug naar het overzicht