Publicatiedatum:
woensdag 23 januari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
OverigVestiging voorkeursrecht ex artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten gebied Lievenshove

Logo Oosterhout

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout maken op grond van arti­kel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad op 22 januari 2019 op grond van het bepaalde in artikel 5 Wvg heeft besloten om gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. De gronden zijn gelegen in het gebied dat plaatselijk bekend is als “Lievenshove”. Het besluit treedt in werking één dag na publicatie in de Nederlandse Staatscourant, te weten 24 januari 2019.

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer zij die gronden respectievelijk de op die gronden gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Oosterhout te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad ligt samen met verdere bijbehorende bijlagen, bevat­ten­de de kadastrale kaarten en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte, alsmede de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en overige relevante gegevens, met ingang van 24 januari 2019 tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis te Oosterhout.

Bezwaar

Tegen het besluit tot aanwijzing kunnen belanghebbenden binnen 6 weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in de Nederlandse Staatscourant, tegen voormeld besluit van de gemeenteraad een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij de gemeente raad van de gemeente Oosterhout. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij de gemeenteraad van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB te Oosterhout.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunt u tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Oosterhout, 23 januari 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout

Terug naar het overzicht