Publicatiedatum:
dinsdag 6 november 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
OverigVestiging voorkeursrecht ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten gebied Lievenshove

Logo Oosterhout

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout maakt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 5 november 2018 op grond van het bepaalde in artikel 6 Wvg heeft besloten om voorlopig gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. De gronden zijn gelegen in het gebied dat plaatselijk bekend is als “Lievenshove”. Het besluit treedt in werking één dag na publicatie in de Nederlandse Staatscourant, te weten 7 november 2018.

Ter inzage

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders ligt samen met het voorstel aan de gemeenteraad en verdere bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaarten en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte, alsmede de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en overige relevante gegevens, met ingang van 7 november 2018 tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis te Oosterhout.

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer zij die gronden respectievelijk de op die gronden gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Oosterhout te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Zienswijzen

De gemeenteraad dient binnen drie maanden na de vestiging van het voorkeursrecht een besluit tot aanwijzing van de gronden op basis van artikel 3, 4 of 5 Wvg te nemen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot aanwijzing van gronden worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in de gelegenheid gesteld om op uiterlijk 4 december 2018 schriftelijk of mondeling hun zienswijzen ten aanzien van het voorgenomen raadsbesluit naar voren te brengen. De zienswijze kan schriftelijk gericht worden aan de raad van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB te Oosterhout. Indien belanghebbenden hun zienswijze aan de gemeenteraad mondeling kenbaar wensen te maken, dient dit te geschieden bij mevrouw mr. E. Putman, Senior jurist grondzaken bij de gemeente Oosterhout. Mevrouw Putman is bereikbaar op telefoonnummer (0162) 489409.

Bezwaar

Naast het indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad kunnen belanghebbenden ook rechtstreeks bezwaar maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van gronden op basis van het bepaalde in artikel 6 Wvg. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in de Nederlandse Staatscourant, bij het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Oosterhout tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgmeester en wethouders, Postbus 10150, 4900 GB te Oosterhout, en dient uiterlijk 18 december 2018 te zijn ontvangen.

Indien belanghebbenden er voor kiezen om bezwaar te maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders, dan wordt dat bezwaarschrift ingevolge artikel 6 lid 3 Wvg aangemerkt als tevens te zijn ingediend tegen het besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing van de gronden op basis van artikel 3, 4 of 5 Wvg.

Oosterhout, 6 november 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout

Terug naar het overzicht