Publicatiedatum:
woensdag 5 april 2017
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenWijzigingsverordening Sociale Zekerheid 2017, gemeente Oosterhout

De raad van de gemeente Oosterhout;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 januari 2017;

 

gelet op de bepalingen van de Participatiewet;

 

overwegende dat het als gevolg van wijziging van de Participatiewet noodzakelijk is om aanpassingen aan te brengen in een aantal hierop gebaseerde verordeningen;

 

besluit

 

vast te stellen: de ‘Wijzigingsverordening Sociale Zekerheid 2017, gemeente Oosterhout’.

 

Artikel I Wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Oosterhout

De Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Oosterhout wordt als volgt gewijzigd:

 

A

In de aanhef wordt ‘vierde lid’ vervangen door ‘vijfde lid en zevende lid’.

 

B

In artikel 6 komen lid 3 en lid 4 als volgt de luiden:

C

Artikel 13 komt als volgt te luiden:

 

Artikel 13 Beschut werk

 • 1.

  Het college biedt de voorziening beschut werk aan aan een persoon die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding op en aanpassing van de werkplek nodig heeft, dat van een reguliere werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij deze persoon in dienst neemt, en deze persoon:

  • a.

   behoort tot de doelgroep, of

  • b.

   een persoon is aan wie het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een uitkering verstrekt.

 • 2.

  Het college biedt alleen een voorziening beschut werk aan als het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in een advies heeft aangegeven dat de persoon uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.

 • 3.

  Om de in artikel 10b, eerste lid, van de wet, bedoelde werkzaamheden mogelijk te maken kan het college de volgende ondersteunende voorzieningen inzetten:

  • a.

   fysieke aanpassingen van de werkplek of de werkomgeving;

  • b.

   uitsplitsing van taken;

  • c.

   aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur.

 • 4.

  Het college biedt niet meer plaatsen beschut werk aan dan het aantal waarvoor de gemeente middelen ontvangt van het Rijk en zoals dit aantal wordt vastgesteld bij ministeriële regeling als genoemd in artikel 10b, lid 4, van de wet.

 • 5.

  Indien het maximum aantal plaatsen beschut werk als bedoeld in het vierde lid is bereikt en een persoon die is aangewezen op de participatievoorziening beschut werk verzoekt om plaatsing in deze voorziening dan plaatst het college deze persoon op een wachtlijst.

 • 6.

  Indien een plaats beschut werk beschikbaar komt, wordt de persoon die het langst op de wachtlijst, als genoemd in het vijfde lid, staat op deze beschikbare plaats geplaatst.

 • 7.

  Van het bepaalde in het zesde lid kan worden afgeweken indien er voor de persoon die het langst op de wachtlijst staat geen beschut werk plaats beschikbaar is die past binnen de arbeidsmogelijkheden van deze persoon.

 • 8.

  Het college kan nadere regels vaststellen ten aanzien van de wijze van uitvoering van de voorziening beschut werk en de voorwaarden die hieraan verbonden worden.

 

D

In artikel 17, tweede lid, onderdeel a wordt na ‘van de wet’ toegevoegd ‘of tot de doelgroep van de participatievoorziening beschut werk als bedoeld in artikel 10b van de wet

 

E

Aan artikel 18 wordt een derde lid toegevoegd luidende:

Artikel II Wijziging Afstemmingsverordening sociale zekerheid 2015, gemeente Oosterhout

De Afstemmingsverordening sociale zekerheid 2015, gemeente Oosterhout wordt als volgt gewijzigd:

 

A

In de aanhef wordt ‘gelet op artikel 8, lid 1, aanhef en onderdeel a, van de Participatiewet’ vervangen door ‘gelet op artikel 8, lid 1, aanhef en onderdeel a en d, van de Participatiewet

 

B

In artikel 1, tweede lid, onderdeel d, komt de omschrijving van het begrip ‘uitkering’ als volgt te luiden: ‘bijstand op grond van de Participatiewet of een uitkering op grond van de IOAW of een uitkering op grond van de IOAZ;’

 

C

In artikel 3 wordt in de aanhef na ‘als bedoeld in’ toegevoegd ‘artikel 9a, twaalfde lid en ’

 

D

In artikel 7 wordt in de aanhef na ‘artikelen 9, 9a’ toegevoegd ‘, 17, tweede lid’

Artikel III Wijziging Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015, gemeente Oosterhout

 

A

In de aanhef wordt na ‘onderdeel b’ toegevoegd ‘ en tweede lid’

 

B

In artikel 1, tweede lid, onderdeel c, wordt ‘waartegen de individuele inkomenstoeslag wordt aangevraagd’ vervangen door ‘waarop het recht op de individuele inkomenstoeslag ontstaat’

Artikel IV Wijziging Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015, gemeente Oosterhout

 

A

In de aanhef wordt ‘onderdeel d’ vervangen door ‘onderdeel c’

 

B

In artikel 2, eerste lid komt het woord ‘voorwaarden’ op de plaats waar het het eerst gebruikt wordt te vervallen.

Artikel V Slotbepalingen

 

A

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Van artikel I werken de onderdelen A, C en D terug tot 1 januari 2017.

 • 3.

  Van artikel II werken de onderdelen A en D terug tot 1 januari 2017.

 • 4.

  van Artikel IV werkt onderdeel A terug tot 1 januari 2017.

B

Deze verordening wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening Sociale Zekerheid 2017, gemeente Oosterhout.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 21 maart 2017.

de voorzitter

de griffier

Toelichting Wijzigingsverordening Sociale Zekerheid 2017

Algemene toelichting

 

Als gevolg van een aantal wetten dat op 1 januari 2017 en 1 februari 2017 in werking is getreden, is de Participatiewet op een aantal onderdelen gewijzigd.

 

De Verzamelwet SZW 2017 (Staatsblad 471 d.d. 14 november 2016), de wet tot wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute (Staatsblad 519 d.d. 14 december 2016) en de wet tot wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen (Staatsblad 444 d.d. 17 november 2016) brengen op verschillende onderdelen aanpassingen aan in de Participatiewet. Een groot deel van de wijzigingen van de Participatiewet treedt op 1 januari 2017 in werking. Een deel van de wijzigingen treedt op 1 februari 2017 in werking maar van deze onderdelen heeft weer een gedeelte terugwerkende kracht tot 4 juli 2016.

 

Deze wetswijzigingen maken het noodzakelijk om in een aantal verordeningen die wij in het kader van de Participatiewet hebben vastgesteld wijzigingen aan te brengen. Met deze wijzigingsverordening worden wijzigingen aangebracht in de Re-integratieverordening, de Afstemmingsverordening, de Verordening individuele inkomenstoeslag en de Verordening individuele studietoeslag.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I Wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015

 

A

Door wijziging in de wet dient de verwijzing naar het wetsartikel aangepast te worden

 

B

Door toevoeging van een nieuw derde lid wordt de mogelijkheid geopend om kwetsbare jongeren die tot de categorie niet-uitkeringsgerechtigden tijdelijk een detacheringsbaan aan te bieden. Hiermee kan de jongere werkervaring opdoen en zijn kansen op een duurzame plaats op de arbeidsmarkt vergroten.

 

C

Met de wijziging van de Participatiewet wordt de inzet van de participatievoorziening beschut werk verplicht gesteld. Vanwege deze wijziging wordt artikel 13 van de re-integratieverordening vervangen door een nieuw artikel 13. Hierbij worden de bepalingen over beschut werk in lijn gebracht met de gewijzigde wetgeving.

 

Met de wetswijziging krijgt een individuele burger tevens de mogelijkheid om zelfstandig een advies beschut werk bij het UWV aan te vragen. Als het UWV een advies beschut werk afgeeft, is de gemeente vervolgens verantwoordelijk voor het realiseren van het beschut werk totdat het aantal plaatsen bereikt is waarvoor de gemeente budget ontvangt. Indien dit aantal bereikt is, kan zich de situatie voordoen dat er een wachtlijst ontstaat. Dit is in het vijfde lid van artikel 13 opgenomen. Als er sprake is van een wachtlijst en er komt weer een plaats beschut werk beschikbaar dan is in het zesde lid geregeld dat de persoon die het langst op de wachtlijst staat als eerste in aanmerking komt voor de plaats die beschikbaar is gekomen.

In het zevende lid is bepaald dat kan worden afgeweken van het zesde lid. Er kan zich namelijk een situatie voordoen dat de beschut werk plaats die beschikbaar komt niet past bij de arbeidsmogelijkheden van de betrokken persoon. Uiteraard moet terughoudend omgegaan worden met deze uitzonderingsbepaling. Indien het in eerste instantie nog niet mogelijk is om tot plaatsing over te gaan, zal gezocht moeten worden naar een werkplek die wel aansluit bij de arbeidsmogelijkheden van betrokkene. Indien noodzakelijk kan dit betekenen dat overgegaan moet worden tot functiecreatie.

 

D

Met de wijziging van de wettelijke bepalingen over beschut werk staat de participatievoorziening beschut werk ook open voor personen met een uitkering van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Dit betekent dat deze groep ook in aanmerking kan komen voor een structurele loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet.

 

E

Indien een structurele loonkostensubsidie wordt toegekend wordt de hoogte hiervan vastgesteld op basis van de loonwaarde van de werknemer. Met de wijziging van de wet biedt de wetgever de mogelijkheid om gedurende de eerst zes maanden van het dienstverband een forfaitaire loonkostensubsidie van 50% toe te kennen. Vanwege deze wetswijziging wordt een derde lid aan artikel 18 toegevoegd.

Artikel II Wijziging Afstemmingsverordening sociale zekerheid 2015, gemeente Oosterhout

 

A, C en D

Vanwege aanpassingen in de wet dienen enkele verwijzingen naar het wetsartikelen gewijzigd te worden.

 

B

Dit betreft een taalkundige aanpassing.

Artikel III Wijziging Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015, gemeente Oosterhout

 

A

Vanwege aanpassingen in de wet dient de verwijzingen naar het wetsartikel gewijzigd te worden.

 

B

Dit betreft een taalkundige aanpassing.

Artikel IV Wijziging Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015, gemeente Oosterhout

 

A

Vanwege aanpassingen in de wet dient de verwijzingen naar het wetsartikel gewijzigd te worden.

 

B

Dit betreft een taalkundige aanpassing.

Artikel V Slotbepalingen

 

A

In dit onderdeel wordt geregeld dat deze wijzigingsverordening de dag na bekendmaking in werking treedt. Omdat een belangrijk deel van de wetswijzigingen die aanleiding zijn voor deze wijzigingsverordening op 1 januari 2017 in werking zijn getreden is het voor een aantal bepalingen van belang om de bepalingen terugwerkende kracht te geven tot 1 januari 2017.

 

B

Dit onderdeel behoeft geen nadere toelichting.

Terug naar het overzicht