Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Het vergroten van de kantine, Seterseweg 4

  • 18-07-2019

B E K E N D M A K I N G

De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

Door het college burgemeester en wethouders is de onderstaande omgevingsvergunning verleend in de periode van 5 t/m 11 juli 2019:

Voor: Het vergroten van de kantine

Locatie: Seterseweg 4, 4903 RV OOsterhout

Referentie 20190509-OLO-4406951  

Verleend d.d.: 8 juli 2019

Wilt u een inhoudelijke toelichting op plannen dan kunt u het digitaal opvragen bij Vergunning en Handhaving via het telefoonnummer 140 162.

Bezwaar

Belanghebbenden die door deze beschikking rechtstreeks in hun belangen worden getroffen kunnen daartegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaren indienen en wel binnen zes weken na verzending van het betrokken besluit aan de aanvrager/aanvraagster. Voor nadere informatie omtrent de datum van verzen¬ding van het betrokken besluit kunt u terecht bij Vergunningen en Handhaving (tel. 14 0162). Het bezwaar¬schrift dient te worden gericht aan het college van Oosterhout, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout.

Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De vergunning blijft in werking totdat op het verzoek is beslist.

Publicatie en rechtsmiddelen 

Wij publiceren het besluit in Weekblad Oosterhout. 

Bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar op onze website www.oosterhout.nl/nieuws/bekendmakingen/omgevingsvergunningen/

Oosterhout, 18 juli 2019

De burgemeester voornoemd.