Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Vastgesteld bestemmingsplan 'Slotjes, herziening 3 (Loevensteinlaan Wilhelminakanaal noord)'

  • 31-01-2018

Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken ingevolge artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 1 februari 2018 (vanaf donderdag) gedurende zes weken, voor eenieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 23 januari 2018 genomen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Slotjes, herziening 3 (Loevensteinlaan Wilhelminakanaal noord)' (NL.IMRO.0826.BSPhz3slotjes-VA01), met de hierbij behorende stukken.

Alle stukken kunnen worden ingezien bij het informatiecentrum in het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout en kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de gemeente www.oosterhout.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied, gelegen in Slotjes Midden en wordt grofweg begrensd door de noordzijde van de Loevensteinlaan, de westzijde van de Thorbeckestraat, Wilhelminakanaal noord en de Pieter Vredestraat. .

Het voorziet in het voorzien in de bouw van een aantal grondgebonden woningen en appartementen ter plaatse. Dit ter voltooiing van een deel (deelplan 3 en deels deelplan 4) van de herstructurering van Slotjes Midden die sinds 2008 in uitvoering is.

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling geen wijzigingen aangebracht in dit bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp van dit plan, zoals dat eerder ter inzage heeft gelegen. 

Beroep

Vanaf de dag na ter inzage legging van de stukken  (vanaf vrijdag 2 februari 2018) kan gedurende 6 weken (dus tot uiterlijk 16 maart 2018) beroep worden ingesteld tegen het ongewijzigde besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan door:

- een belanghebbende, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan naar voren heeft gebracht;

- een belanghebbende, die kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing omdat het gaat om een bestemmingsplan dat betrekking heeft op meer dan 11 woningen. Dit heeft consequenties voor de formele eisen van het indienen van beroep.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen beroepsgronden meer worden aangevoerd (geen pro forma beroepsschrift mogelijk).

Het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan treedt het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep als het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.