Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Vastgesteld bestemmingsplan Slotjes, herziening 4 (Heidehof/De Wieken),Besluit tot vaststelling hogere waarden maximaal toelaatbare geluidswaarde

 • 21-03-2019

Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van dinsdag 26 februari 2019 het bestemmingsplan Slotjes, herziening 4 (Heidehof/De Wieken) (NL.IMRO.0826.BSPslotjeshz4-VA01) heeft vastgesteld.

Ook heeft het college van burgemeester en wethouders in haar vergadering van maandag 21 januari 2019 besloten tot vaststelling hogere waarden voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting ter plaatse.

De beide vaststellingsbesluiten, het vastgestelde bestemmingsplan en alle bijbehorende stukken liggen ter inzage.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een woongebouw voor maximaal 24 zorgappartementen of voor maximaal 27 appartementen. De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door de Sint Antoniusstraat aan de oostzijde, de appartementen aan de Sint Paulusweg aan de noordzijde, de huisartsenpraktijk aan de Keiweg aan de westzijde en in het zuiden de woningen aan de Keiweg 169, 171 en 173.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.

Het besluit tot vaststelling hogere waarden is ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld.

Ter inzage
Beide vaststellingsbesluiten, het vastgestelde bestemmingsplan Slotjes, herziening 4 (Heidehof/De Wieken) en alle bijbehorende stukken liggen van donderdag 21 maart 2019 tot en met donderdag 2 mei 2019 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Vanaf donderdag  21 maart 2019 kunt u de stukken ook digitaal raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep
Van vrijdag 22 maart 2019 tot en met donderdag 2 mei 2019 kan beroep worden ingesteld tegen dit besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan resp. het besluit tot vaststelling hogere waarden door:

 • een belanghebbende, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan resp. bij het college van burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden naar voren heeft gebracht;

 • een belanghebbende, die kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

  Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

  Inwerkingtreding
  Het raadsbesluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan en het collegebesluit tot vaststelling hogere waarden treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het raadsbesluit resp. het collegebesluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep als het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

  Informatie
  Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met mevrouw S. Snoeren van de gemeente Oosterhout, telefoonnummer 14 0162.