Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst college week 14 - 2019

03-04-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 2 april 2019

Subsidie Biënnale De Heilige Driehoek

Burgemeester en wethouders hebben besloten om een subsidie van € 15.000 te verlenen voor het opstarten van tweede editie van de Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek. De Biënnale verbindt hedendaagse kunst met het spiritueel en artistiek erfgoed van de Heilige Driehoek. De Heilige Driehoek is een bijzonder gebied in Oosterhout, een van de culturele hotspots in Noord Brabant en Rijksbeschermd stadsgezicht. Dankzij de Biënnale kunnen duizenden mensen (13.000 bezoekers in 2017) genieten van de bijzondere attracties van dit gebied en van de drie kloosters.

Voorbereidingskrediet Arendsplein en toekomstvisie Arendshof

In 2017 heeft de gemeenteraad van Oosterhout de Binnenstadvisie vastgesteld. Eén van de conclusies uit de visie is dat de binnenstad van Oosterhout over te veel winkelvloeroppervlakte beschikt. Met het herontwikkelen van de locatie Arendplein verdwijnt winkelruimte en worden nieuwe woningen in verschillende prijscategorieën toegevoegd. Het opstellen van een ruimtelijke toekomstvisie voor winkelcentrum Arendshof zorgt voor een ruimtelijk toetsingskader voor toekomstige initiatieven. Het college stelt de raad voor voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor enerzijds het onderzoeken van de financieel- economische en ruimtelijke haalbaarheid van de stedenbouwkundige visie Arendsplein. Anderzijds voor het opstellen van een ruimtelijke toekomstvisie voor winkelcentrum Arendshof.

Warandelaan: ontwikkeling locatie (voormalig) Intergas/Thebekantoor

Er is een initiatief ingediend om ca. 160 huur- en koopappartementen te realiseren op de (voormalige) locaties Intergas en Thebekantoor nabij het kruispunt Warandelaan/ Wilhelminakanaal Zuid. Het gaat om ca. 50 sociale huurappartementen, ca. 60 (middel)dure huurappartementen, ca. 24 woon-zorgappartementen en ca. 28 dure huur- of koopappartementen. Het college heeft besloten dat de initiatiefnemers hun plan in een omgevingsdialoog dienen te bespreken met omwonenden/ belanghebbenden. Voordat het college een definitief standpunt inneemt, moet een aantal zaken uitgewerkt worden. Daarbij moeten de initiatiefnemers rekening houden met de reacties uit de omgeving.

Herinrichting crisiszorg

Burgemeester en wethouders hebben het realisatieplan Herinrichting Crisiszorg West-Brabant vastgesteld. Doel van deze besluiten is het versnipperde beeld van de organisatie van de crisiszorg in zestien West-Brabantse gemeenten onder een nieuwe, centrale regie te brengen.

Verhuizing Ahmet Yesevi Moskee

Het bestuur van de Islamitische Stichting Nederland heeft het plan om op Meerpaal 20 de Ahmet Yesevi Moskee te vestigen. De huidige locatie in de Klappeijstraat is verouderd en niet toegankelijk voor mindervaliden. Het college heeft in 2018 besloten het plan van de initiatiefnemer vrij te geven voor de dialoog met de omgeving. Het college heeft nu kennisgenomen van de resultaten van deze dialoog. Het college ziet op grond van de aangeleverde informatie geen overwegende bezwaren tegen de vestiging van de moskee aan de Meerpaal en heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan deze verhuizing. Medewerking aan de verhuizing naar het pand Meerpaal 20 wordt verleend via het doorlopen van de buitenplanse afwijkingsprocedure. De kosten daarvan komen voor rekening van het moskeebestuur.

Samenwerkingsafspraken Langer Zelfstandig Wonen

Rabobank Amerstreek heeft op 30 november 2017 de resultaten van haar onderzoek over Toekomstgericht wonen gepresenteerd aan haar partners die in Oosterhout actief zijn op het vlak van wonen, zorg en welzijn. Na diverse sessies in 2018 hebben partners afgesproken om een aantal acties te doen rondom de transformatie van woningen en de sociale samenhang. De centrale vraag is op welke manier bewoners van Oosterhout vanuit hun eigen verantwoordelijkheid gefaciliteerd kunnen worden bij de wens/behoefte/noodzaak om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Om de onderlinge samenwerking te formaliseren ondertekenen de deelnemende partijen de samenwerkingsafspraken voor de periode van 2019 – 2022. De partners zijn: Gemeente Oosterhout, Thuisvester, Surplus Welzijn, Thebe, GGD West-Brabant, Zorroo, Volckaert, Riethorst Stromenland, Ouderenplatform Oosterhout, Elisabeth Stichting, Amphia en Rabobank Amerstreek.

Verder heeft het college:

  • besloten om bij de Hoge Raad verweer te voeren in de zaak rondom Oostquartier, nu er cassatie is ingesteld.
  • Besloten om in principe medewerking verlenen aan de splitsing van het perceel Veerseweg 54e. In plaats van één woning wil de initiatiefnemer nu twee woningen op het perceel bouwen.
  • besloten om de riolering in de Oosterbeemd te renoveren via de techniek van relining.