Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst college week 16 - 2019

17-04-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 16 april 2019

Klimaatadaptatie

Burgemeester en wethouders hebben besloten om het project Klimaatadaptatie te starten. Doel van het project is om in de gemeente de juiste maatregelen te nemen op het gebied van wateroverlast, droogte, hitte en bodemdaling als gevolg van de klimaatverandering. Een uitvoeringsprogramma moet leiden tot een gezonde, leefbare en veilige woon- en werkomgeving. Naast dit project wordt beleid geformuleerd die de klimaatverandering moet beperken, met name door een energietransitie.

Mobiliteitsvisie

Het college biedt de mobiliteitsvisie Oosterhout Vooruit aan ter behandeling door de gemeenteraad. De conceptvisie is op 12 februari opiniërend door de raad besproken. Naast reacties van de raadsfracties werd op het concept gereageerd door Arriva, de gemeente Geertruidenberg, de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout en Natuurmonumenten. Naar aanleiding van deze reacties is de visie op onderdelen aangepast en geactualiseerd. Na het raadsbesluit zal de visie worden vertaald in een uitvoeringsagenda, met concrete maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer.

Horeca sporthallen

Het college heeft eerder besloten om de horecavoorzieningen in de sporthallen in 2019 op het huidige niveau te handhaven. Voor het jaar 2020 zal het college een nieuw besluit nemen vanuit een nieuwe integrale visie op ‘horeca in gemeentelijke sporthallen’. Feit is dat de commerciële horeca-uitbaters in de sporthallen Oosterheide en Arkendonk zich om economische redenen hebben teruggetrokken, terwijl bij gebruikers van de sporthallen wel degelijk behoefte blijkt te bestaan aan horecavoorzieningen. De belangrijkste vraag die volgens het college beantwoord dient te worden is wie een eventuele horecavoorziening in een sporthal gaat exploiteren. Zijn dat de vrijwilligers van de verenigingen, is dat de gemeente of is er een tussenvorm denkbaar?

Verder heeft het college:

·         besloten de raad in een brief antwoord te geven op de vraag hoe het ombuigingstraject Jeugdzorg en Wmo zich verhoudt tot het Zero Based Budgetting traject

·         besloten om de raad een brief te sturen met een verslag van een informatiebijeenkomst over de omgevingsvisie.

·         besloten de raad te vragen om het voorstel over samenwerking met de gemeente Steenbergen op ict-gebied van de raadsagenda te halen.

·         besloten om planologische medewerking te verlenen aan de realisering van een (landschappelijk ingepaste) woning, onder sanering van een voormalig agrarisch bedrijf op het perceel Hoge Dijk 82 te Oosteind. Ter realisering van de woning wordt door het college een besluit ‘hogere waarde Wet geluidhinder’ genomen.

·         besloten om gemeentegrond te verkopen ten behoeve van de uitbreiding van de Jumbo en Kruidvat op winkelcentrum Arkendonk. Aan de Spaandonk zullen enkele parkeerplaatsen worden aangepast.