Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst college week 21

22-05-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 20 mei 2019

 

Raadsvoorstel Jaarrekening 2018

Het college stelt de raad voor de jaarrekening 2018 vast te stellen. De jaarrekening sluit af met een negatief saldo van €258.000. Dit lijkt een positiever beeld te geven, dan de op stapel staande bezuinigingen doen vermoeden. Dat komt omdat er structureel meer wordt uitgegeven dan er op de begroting staat. In 2018 zijn er eenmalige en dus incidentele financiële voordelen behaald. Op basis van incidentele voordelen kun je echter geen structurele uitgaven betalen. Daarom blijft het college bijsturen om de structurele uitgaven, onder meer op het sociaal domein, binnen de begroting te houden.  

Raadsvoorstel Verordening en Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Oosterhout 2019

Het college stelt de raad voor de Verordening Jeugdhulp Oosterhout 2019 vast te stellen en kennis te nemen van het bijbehorende Uitvoeringsbesluit. In de verordening beschrijft de gemeente op hoofdlijnen hoe zij de zorg en ondersteuning vormgeeft en waarborgt. Het uitvoeringsbesluit is hiervan een uitwerking. In samenwerking met jeugdhulpaanbieders en professionals is het zorggebruik inzichtelijk gemaakt en bekeken hoe goede jeugdhulp ook betaalbaar blijft. De gemeente maakt bijvoorbeeld samen met jeugdhulpaanbieders afspraken over de duur en omvang van de ondersteuning. En door bijvoorbeeld de inzet van een standaardverwijsbrief worden misverstanden voorkomen tussen de doorverwijzende specialist en de jeugdhulpaanbieder over de gewenste zorgvorm. Op deze manier streven gemeente en jeugdhulpaanbieders gezamenlijk naar goede en betaalbare hulp voor nu en in de toekomst.

Groenendijk 10 Ruimte voor Ruimte

Het college is in principe bereid om planologische medewerking te verlenen aan de realisatie van een Ruimte voor Ruimte-woning op het perceel Groenendijk 10 te Oosteind. Het bouwrecht is verkregen door de inmiddels gerealiseerde sanering van de intensieve veehouderij aan de Griendsteeg 17 in Oosteind. Om de woning te realiseren zal te zijner tijd een procedure tot herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2013 (inclusief Lint Oosteind) worden opgestart.

Verder heeft het college:

  • Ex art. 39 vragen van GroenLinks over natuurcompensatie schriftelijk beantwoord;
  • Ex art. 39 vragen van GroenLinks over het maaien schriftelijk beantwoord;
  • De raad voorgesteld de Verordening Jeugdhulp 2019 vast te stellen en de raad ter kennisname het Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Oosterhout 2019 aangeboden;
  • Kennisgenomen van de tussenrapportage van de gemeentearchivaris over de verantwoording over de naleving van de Archiefwet en de raad hierover per brief geïnformeerd;
  • Besloten om de Pieter Vreedestraat, in verband met de bouw van nieuwe woningen en huisnummers in deze straat, om te dopen in Baron van Hallstraat. Eventuele kosten voor de bewoners die samenhangen met deze naamsverandering worden gedragen door de gemeente;
  • De actuele planning van de raadsnota’s vastgesteld.