Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst college week 26

26-06-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 25 juni 2019

 

Watertemperatuur Warande

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de watertemperatuur in het doelgroepenbad van De Warande blijvend te verhogen naar 32 graden Celsius. Het college voldoet daarmee aan verzoeken van verschillende gebruikers die 31 graden als te koud ervaarden. Met name het Gehandicaptenplatform heeft actief geijverd voor verhoging van de temperatuur. In september 2018 is de temperatuur al bij wijze van proef verhoogd naar 32 graden. Vanwege de vele positieve reacties (onder meer van reumapatiënten) werd deze proef verlengd. Het college heeft nu besloten deze watertemperatuur te handhaven. De kosten ervan worden opgevangen binnen de exploitatie van het zwembad.

 

Jaarverslag kinderopvang

Burgemeester en wethouders hebben het jaarverslag Kinderopvang 2018 vastgesteld. Uit het verslag van de Oosterhoutse kinderopvang en voorscholen blijkt dat recentelijk ingevoerde nieuwe landelijke richtlijnen veel tijd en energie van de organisaties vragen. De hierbij behorende verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang en het meer gericht zijn op de ontwikkeling van de kinderen geeft de organisaties veel werk. Het was dan ook te verwachten dat bij controles van de instellingen in 2018 door de GGD meer tekortkomingen zouden worden vastgesteld en dat is ook gebeurd. De vastgestelde tekortkomingen waren administratief van aard, waarbij te denken valt aan bepaalde documenten die niet voldeden aan de laatste eisen. Het jaarverslag wordt aangeboden aan de gemeenteraad en aan de Inspectie van het Onderwijs.

 

Slotjesveld en gemeentehuis

De gemeenteraad heeft in maart 2019 besloten om een nieuw gemeentehuis te bouwen op het Slotjesveld. Om te bepalen wat de beste plek voor het nieuwe gemeentehuis is, wordt een ontwikkelingsvisie voor het Slotjesveld opgesteld. Parallel daaraan wordt gewerkt aan het programma van eisen van een nieuw gemeentehuis. De uiteindelijke doelstelling voor het project Nieuwbouw Gemeentehuis en Ontwikkelingsvisie is het realiseren van een toekomstbestendig gemeentehuis dat zowel past bij de gemeente die Oosterhout wil zijn, als binnen de ontwikkeling van het Slotjesveld. Het college heeft de projectopdracht vastgesteld en middelen beschikbaar gesteld voor deze eerste fase.

 

Toegankelijkheid

Het college verleent opdracht aan het bedrijf Ongehinderd om de fysieke toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen te keuren volgens het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid. Het gemeentebestuur gaat daarnaast op zoek naar vrijwilligers die de gemeente in een klankbordgroep willen adviseren over de fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimte in Oosterhout. Voor deze vrijwilligers wordt een vrijwilligersvergoeding beschikbaar gesteld. Gevraagd en ongevraagd advies werd altijd gegeven door het Gehandicaptenplatform, maar dat is enige tijd geleden opgeheven wegens gebrek aan bemensing.

 

Subsidies 2020

Het college heeft de beleidsregels voor subsidieverstrekking in 2020 geactualiseerd. Daarbij is voortgebouwd op de algemene subsidieverordening Oosterhout 2018 en rekening gehouden met de financiële maatregelen uit de perspectiefnota 2020. In de aangepaste versie van de subsidieregels zijn verschillende regelingen vervallen, toegevoegd, inhoudelijk of financieel gewijzigd. De raad wordt per brief geïnformeerd over de aangepaste beleidsregels voor subsidieverstrekking.

 

Verder heeft het college:

  • kennis genomen van het provinciale bestuursakkoord 2019-2023 'Kiezen voor kwaliteit'. Het college heeft per brief aan Gedeputeerde Staten aangegeven wat de ambities van Oosterhout zijn en op welke onderdelen de gemeente actief haar bijdrage wil leveren.

  • het beleid voor informatieveiligheid en privacybescherming vastgesteld.

  • ingestemd met het afsluiten van nieuwe gebruiksovereenkomsten met de sportverenigingen MHC De Warande, OTC De Warande, TV Strijdo, TV Tendo, TV Den Hout en IJsco, die gebruik maken van sportparken op gemeentegrond. Doel van deze overeenkomsten is het creëren van helderheid over de eigendomsverhoudingen en de aansprakelijkheid.

  • een bedrag ter beschikking gesteld voor de montage van hydraulische kleppen op twee containers.