Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst college week 27

04-07-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 1 juli 2019

Wijkgericht werken Slotjes-Midden

Gemeente Oosterhout wil graag samenwerken met inwoners en partners aan een fijne leefomgeving in straten, buurten en wijken in Oosterhout. Inwoners van Slotjes Midden zijn opgestaan om een wijkplan op te stellen, waarin zij aangeven waar de kansen zitten om de leefomgeving te verbeteren. Het college heeft dit plan omarmd en gaat zich samen met de inwoners en andere organisaties (o.a. Thuisvester en de wijkagent) inzetten om de grootste knelpunten aan te pakken. Het plan richt zich in eerste instantie op meer ontmoeten en elkaar leren kennen, samenwerken aan een opgeruimde buurt en het aanpakken van overlastlocaties (geluid, vuil, overbewoning, parkeren en verkeer). De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Evaluatie parkeergarage Basiliek

Parkeergarage Basiliek is begin 2016 geopend. Omdat het aantal bezoekers in het eerste jaar tegenviel heeft het college enkele acties ingezet. Zo zijn voor een aantal onderdelen lagere tarieven gesteld. Deze maatregelen zijn nu geëvalueerd. Het beoogde doel om meer omzet van parkeergarage Basiliek te genereren is bereikt. Tussen eind 2016 en begin 2019 groeit deze gestaag. De inkomsten blijven echter achter bij de prognose. Het college heeft op basis van de evaluatie besloten om de goedkope dagkaarten voor ondernemers om hun klanten te bedienen te handhaven. Ook het goedkope dagtarief van 6 euro blijft bestaan. De prijs voor een 24/7-kortingsabonnement blijft gelijk en zal worden bekeken in relatie tot alle parkeervergunningen. Verder zal onderzocht worden of belparkeren kan worden ingevoerd in de parkeergarage en er een (betaalbaar) reserveringsysteem kan komen.

Raadsinformatiebrief de Contreie

Eind 2018 heeft de raad een amendement aangenomen waarin wordt verzocht onderzoek te doen naar kleinschalige winkelfuncties in de Contreie. Als voorbeeld is hierbij het Vrachelsplein genoemd.

Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd. Het blijkt dat er voldoende mogelijkheden in de nabijheid zijn om de dagelijkse boodschappen te doen en vanuit de markt is er geen belangstelling. In de wijk zijn verder voldoende vestigingsmogelijkheden voor kleinschalige persoonlijke, financiële of (para)medische dienstverlening aan huis. Aanvullend zou nog wel kunnen worden gedacht aan vestiging van kinderopvang/buitenschoolse opvang. Voor de ontwikkeling van het Vrachelsplein heeft Thuisvester de mogelijkheid om met een ontwerp en bod te komen. Thuisvester onderzoekt daarbij de mogelijkheid om in de plint van het gebouw een aantal maatschappelijke functies te vestigen, waaronder mogelijk kinderopvang. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Uitwerking onafhankelijke cliëntondersteuning

Mensen die hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld het voeren van gesprekken met (zorg)aanbieders of het sociaal wijkteam kunnen een onafhankelijk cliëntondersteuner inschakelen. Eerder heeft de raad besloten de onafhankelijke cliëntondersteuning anders te financieren, zodat er meer mogelijk is voor hetzelfde geld. Het college heeft nu een maximumbudget ingesteld voor cliëntondersteuning door professionals van MEE Plus van €175.000,- per jaar.

Ook wil het college kwetsbare inwoners voor kortere of langere periode op een praktisch niveau begeleiden en ondersteunen in het dagelijkse leven. Dit kan door bijvoorbeeld een cursus of training, kortdurende ondersteuning of trajectcoördinatie. Het college heeft besloten hiervoor een hernieuwde overeenkomst met MEE Plus af te sluiten met een maximumbudget van €136.600,- per jaar.

Samenwerkingsovereenkomst crisiszorg West-Brabant

Zestien West-Brabantse gemeenten en elf organisaties gaan samenwerken om alle activiteiten voor de crisiszorg samen te brengen. Er ontstaat voor professionals een herkenbaar, eenduidig, laagdrempelig meldpunt voor crisissituaties 24 uur per dag, zeven dagen per week. Ook is het door de samenwerking mogelijk om onderling af te stemmen over doelgerichte interventies in crisissituaties. Hiervoor heeft het college eerder het realisatieplan ‘herinrichting crisiszorg West-Brabant’ vastgesteld en de intentieverklaring ondertekend om dit concreet uit te voeren. Na uitvoering van dit realisatieplan ondertekenen de gemeenten en organisaties een samenwerkingsovereenkomst. De startdatum van het meldpunt is 1 september 2019.

Financiële bijdrage landelijk oproepsysteem AED burgerhulpverlening

Burgerhulpverlening met behulp van AED is een waardevolle aanvulling op de acute zorg. Sinds 1 september 2018 heeft Nederland één landelijk oproepsysteem voor reanimatie: HartslagNu. Het landelijk dekkend systeem ondersteunt de lokale stichtingen, zoals in Oosterhout stichting Oosterhout Hartveilig, in het uitvoeren van hun taken. De Nederlandse Hartstichting doet een verzoek voor een jaarlijkse bijdrage van 6 eurocent per inwoner voor de komende twee jaar als bijdrage voor het landelijke systeem, waar ook de lokale stichting op is aangesloten. Het college heeft ingestemd met dit verzoek en geeft in 2019 en 2020 een bijdrage van €4.037,29 aan stichting HartslagNu.

Meicirculaire positief

Elk jaar krijgen gemeenten geld van het Rijk voor de uitvoering van taken, het gemeentefonds. Hoeveel geld dat is, is voor een groot deel afhankelijk van de uitgaven die het Rijk heeft gedaan. Geeft het Rijk minder geld uit dan begroot, dan krijgen gemeenten het jaar daarop ook minder geld van het Rijk. Bij meer uitgaven, krijgen gemeenten meer geld. In de meicirculaire geeft het Rijk hierover informatie. Ondanks de aangekondigde negatieve ontwikkeling, valt de meicirculaire voor de gemeente Oosterhout per saldo positiever uit dan verwacht voor de jaren 2019 tot en met 2021. Zo krijgt Oosterhout voor 2019 1,1 miljoen euro meer dan begroot. Meerjarig is het effect vanaf 2022 zeer beperkt. Deze effecten worden verwerkt in de begroting 2020, die de raad in het najaar vaststelt. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Krediet Programma's rioolrenovatie en pompen/gemalen

Om in de gemeente Oosterhout de voeten droog te houden en water goed af te voeren zijn er ruim 280 pompen en ruim 350 kilometer rioolleidingen in werking. Daarnaast zijn er nog diverse meetinstallaties die inzicht geven in het functioneren van het rioolstelsel. Het college heeft krediet beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van onderhoud en reparaties aan het rioolstelsel.

Vergunning Houtse Meer

Het college verleent alsnog een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van horecagelegenheid Houtse Meer aan de Pannenhuisstraat 40 te Den Hout. Deze horecazaak wil een extra verdieping aanbrengen met feestzalen bovenop het bestaande gebouw, dat als restaurant zal worden gebruikt. Dat plan is niet in strijd met het bestemmingsplan. Eerder heeft het college de omgevingsvergunning geweigerd, omdat er te weinig parkeergelegenheid beschikbaar zou zijn voor een dergelijke horecagelegenheid. De initiatiefnemer heeft daar bezwaar tegen ingediend. Op advies van de Adviescommissie verleent het college de omgevingsvergunning nu wel, omdat gebleken is dat het bedrijf wel aan de parkeernorm van 224 parkeerplaatsen kan voldoen. Het horecabedrijf zal zich wel aan de geldende geluidsnormen moeten houden.

Verder heeft het college:

  • Art. 39 vragen van Gezond Burger Verstand over de gevolgen van de Verordening Natuurbescherming voor veehouderijen veehouderij schriftelijk beantwoord;   
  • Art. 39 vragen van Gezond Burger Verstand over de oversteekplaats aan de Bredaseweg schriftelijk beantwoord;
  • De Vitaliteitsregeling gemeente Oosterhout 2019 vastgesteld, waarmee oudere werknemers de mogelijkheid krijgen om af te bouwen naar de pensioenleeftijd en hun kennis en ervaring behouden blijft, en besloten de regeling per 1 oktober 2019 in te voeren;
  • Kennisgenomen van het Auditplan 2019.