Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst college week 47 - 2018

21-11-2018

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 20 november 2018 

Ontwerp-bestemmingsplan ‘Kerkdorp Den Hout 2018’ ter inzage

Het college heeft besloten het ontwerp-bestemmingsplan ‘Kerkdorp Den Hout 2018’ en het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage te leggen. Er wordt geen milieueffectrapport (MER) opgesteld, omdat er geen activiteiten plaatsvinden waarvoor een MER verplicht is. Het ontwerp-bestemmingsplan is een actualisatie van het bestaande plan uit 2008. Hierin wordt één ontwikkeling meegenomen: de bouw van 13 woningen op het perceel Houtse Heuvel 2.

Projectplan evaluatie pilots in het kader van de Wmo vastgesteld

In 2017 zijn vijf pilots gestart op het gebied van preventie, zorg en ondersteuning: Floralia, Buurtkamer, Beweegsaam en de Pastorie in Oosteind voor dagbesteding en de pilot AutoMaatje voor vervoer. Doel was te bezien of deze pilots in de vorm van algemene voorzieningen het beroep op vergelijkbare maatwerkvoorzieningen geheel of gedeeltelijk zouden kunnen vervangen, tegen minder (meer)kosten. Het college heeft eerder opdracht gegeven de pilots te evalueren om te kunnen beoordelen of deze al dan niet kunnen worden voortgezet en welke gevolgen dit heeft voor het totale aanbod van Wmo-voorzieningen. Het college heeft nu kennisgenomen van het projectplan Evaluatie Pilots. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Verder heeft het college:

  • Het aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oosterhout 2019 vastgesteld.