Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

besluitenlijst college, Week 50

12-12-2018

Tunnelbak Bovensteweg

Het college heeft een krediet beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden aan de tunnelbak Bovensteweg, ter hoogte van de Burgemeester Elkhuizenlaan. Bewoners ervaren geluidsoverlast van de voegen in het wegdek tussen de betonplaten. Het college gaat er van uit dat door aanpassing van de voegen deze geluidsoverlast zal verminderen. Omdat er in de markt verschillende technische mogelijkheden beschikbaar zijn wordt een aantal aannemers gevraagd met oplossingen te komen die de geluidsoverlast minimaliseren. Het college maakt daaruit een keuze op basis van eisen en randvoorwaarden.

 

Beleidsplan fysieke leefomgeving

Burgemeester en wethouders hebben het Beleidsplan Fysieke Leefomgeving 2019-2022, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving vastgesteld en stellen de gemeenteraad hiervan in kennis. In dit beleidsplan geeft het gemeentebestuur aan wat zijn visie is op vergunningverlening, toezicht en handhaving binnen de fysieke leefomgeving, welke doelen de gemeente daarin wil realiseren en hoe daarover verantwoording wordt afgelegd. In de fysieke leefomgeving gaat het om een integrale benadering van onder andere milieu, bouw, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, algemene plaatselijke verordening, de Drank- en Horecawet en de Wet op de Kansspelen. Het plan vormt de basis voor een jaarlijks uitvoeringsprogramma, waarin wordt vastgelegd welke activiteiten dat jaar worden uitgevoerd en met welke middelen dit gebeurt.

 

Marktverordening en -regeling

Het college heeft de marktregeling vastgesteld en stelt de gemeenteraad nu voor om de marktverordening vast te stellen. Leidraad in de marktverordening en -regeling is het belang van een bruisende binnenstad en de rol van de weekmarkt daarin. Deze dient in balans te zijn met andere activiteiten op de Markt, zoals evenementen en horecaterrassen. Waar mogelijk wordt getracht om deze activiteiten elkaar te laten versterken.

 

Richtlijn omgevingsdialoog

Het college heeft de richtlijn Omgevingsdialoog vastgesteld. Deze richtlijn wordt gebruikt bij aanvragen voor omgevingsvergunningen en principeverzoeken aan de gemeente. Het college vindt het belangrijk dat bij nieuwe initiatieven (bouwplannen) al in een vroeg stadium de omgeving betrokken wordt. De inhoud van initiatieven kan hierdoor beter worden afgestemd op de buren en de nabije omgeving. De initiatiefnemer voert deze dialoog met relevante betrokkenen en de richtlijn maakt duidelijk aan welke eisen deze dialoog moet voldoen. Het college handelt hiermee al in de geest van de Omgevingswet die over enkele jaren wordt ingevoerd. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd. De informatie over de omgevingsdialoog zal worden gepubliceerd op de website.

 

Verder heeft het college:

  • besloten om de twee straten in het nieuwe woonwijkje de Laverie – geheel in lijn met de straatnamen in de omgeving – te noemen naar Prins Claus en Koningin Emma.

  • gelden overgeheveld van 2018 naar 2019 ten behoeve van de reconstructies Burgemeester Holtroplaan/Slotlaan, Vondellaan en parkeerterrein Zuiderhout.

  • een bedrag van € 90.000 (ex btw) beschikbaar gesteld voor de uitvoeringsplanning 2018 Digitale Duurzaamheid.

  • het beleidsplan beleidsplan Jeugd(hulp) 2015-2018 met één jaar te verlengen en daarin nadruk te leggen op het terugdringen van het tekort op het budget niet vrij toegankelijke jeugdhulp door middel van de Taskforce Jeugd.

  • besloten om de subsidies 2019 aan de stichting BIZ Weststad beschikbaar te stellen. Het gaat om een bedrag van € 72.000 en een extra bedrag van € 19.000. Deze gelden worden door de bedrijven zelf opgebracht en via het activiteitenplan besteed aan de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling van het bedrijventerrein. 

  • de jaarafspraken met Thuisvester en de Huurdersvereniging Oosterhout voor 2019 vastgesteld. In lijn met de Woonvisie gaat het om prestatieafspraken over betaalbaarheid, sociaal domein, duurzaamheid en leefbaarheid. De raad wordt per brief op de hoogte gesteld.

  • kennis genomen van de eerste begrotingswijziging 2019 van de Belastingsamenwerking West- Brabant (BWB). De raad wordt voorgesteld om middels het indienen van een zienswijze te vragen naar een onderbouwde berekening van het financiële voordeel.