Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 11 - 2019

13-03-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 12 maart 2019

Ontwikkeling Dorst-Oost

In 2014 werd een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van de varkenshouderij aan de Steenovensebaan in Dorst. De geplande uitbreiding stuitte op weerstand bij omwonenden. Na procedures bij de rechtbank en de Raad van State werd de omgevingsvergunning in 2016 onherroepelijk. De gemeente werd door de omgeving gevraagd om met de eigenaar van de varkenshouderij naar een oplossing te zoeken, maar deze zoektocht bleek tevergeefs. Daarom werd contact gezocht met ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte van de provincie. In overleg met alle betrokken partijen is afgesproken de varkenshouderij gaat verdwijnen en dat Ruimte voor Ruimte de locatie Steenovensebaan gaat ontwikkelen. In combinatie met dit plan gaat Ruimte voor Ruimte samen met Thuisvester Dorst Oost versneld ontwikkelen voor woningbouw. In het plan voor Dorst Oost worden ook sociale woningen gerealiseerd. Met deze ontwikkeling wordt de bouw van de stallen op de Steenovensebaan voorkomen en wordt een nieuwe wijk in Dorst gerealiseerd. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Krediet kleedaccommodaties Neerlandia ’31 en dug-outs Twins

Het college heeft € 490.000,- beschikbaar gesteld voor de vernieuwing van de kleedaccommodaties bij voetbalvereniging Neerlandia’31. Voor Irene’58 en OVV’67 geldt dat op dit moment een onderzoek wordt uitgevoerd naar het herbestemmen van deze accommodaties. Hierover heeft het college nog geen definitief besluit genomen. Hierdoor is uitvoering in 2019 niet meer haalbaar. Het uitstellen van deze investeringen maakt het mogelijk om het vervangen van de dug-outs bij Twins, gepland voor 2020, naar voren te halen en uit te voeren direct na het honkbalseizoen, half oktober 2019. Het college stelt de raad daarom voor de uitvoeringsplanning Sport 2019 te actualiseren bij de behandeling van de eerste concernrapportage.

Voornemen tot straatnaamwijziging Pieter Vreedestraat

Slotjes Midden krijgt een kwaliteitsimpuls door de woningbouwontwikkelingen en de herinrichting van het openbaar gebied. Hierdoor wordt de wijk aantrekkelijker en wordt de leefbaarheid voor de bewoners vergroot. Met het ontsluiten van de Pieter Vreedestraat op de Loevensteinlaan bereiken we een betere ontsluiting en verkeersdoorstroming in de wijk omdat het verkeer aan twee kanten de wijk uit kan rijden. Bij instandhouding c.q. doortrekken van de huidige straatnaam kunnen de nieuwe woningen niet op een logische manier worden doorgenummerd. Vanwege een goede en snelle bereikbaarheid voor de hulpdiensten heeft het college het voornemen een nieuwe straatnaam toe te kennen aan de Pieter Vreedestraat 10 t/m 16 en 9 t/m 21.

Parkeren in het Torenkwartier

Het college heeft besloten om de tijden van het betaald parkeren en vergunninghoudersparkeren voor het Torenkwartier uit te breiden. Daarmee komt het college tegemoet aan wensen van bewoners. Het Torenkwartier heeft te maken met specifieke parkeerproblemen gezien de ligging t.o.v. culturele en horecavoorzieningen. Daardoor is de parkeerdruk in de avonduren en op zondagen hoger dan elders in de binnenstad en kunnen bewoners dan lastig een parkeerplek vinden. Het betaald parkeren zal van maandag tot en met zaterdag van kracht zijn van 9.00 tot 21.00 uur. Vergunninghoudersparkeren zal van kracht zijn van maandag tot en met zondag van 9.00 tot 21.00 uur.

Verder heeft het college:

  • Art. 39 vragen van Gemeentebelangen over lachgaspatronen schriftelijk beantwoord;

  • Besloten in principe onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de splitsing van een langgevelboerderij in twee woningen en de toevoeging van een woning op het perceel Provincialeweg 29 in Oosteind, waarbij de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen worden gesaneerd;

  • Krediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van bladkorven;

  • De raad per brief geïnformeerd over de uitkomsten van de zelfevaluatie over informatieveiligheid, waarmee de gemeente zich elk jaar dient te verantwoorden;

  • De opdracht aan stichting Sociale Wijkteams Oosterhout (SWT) verlengd tot eind 2019 en de raad hierover per brief geïnformeerd;

  • De raad voorgesteld een toekomstbestendig en duurzaam gemeentehuis te realiseren op het Slotjesveld dat de samenwerking met de stad faciliteert en hiervoor voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.