Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 17 - 2019

24-04-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 23 april 2019

Buitenbars in de Klappeijstraat

Het college wil levendigheid en ondernemerschap in de binnenstad stimuleren. Tijdens Koningsnacht 2018, Kermis 2018 en Carnaval 2019 is een pilot met tijdelijke buitenbars uitgevoerd in de Klappeijstraat. De hulpdiensten, horecaondernemers en bezoekers zijn positief over het gebruik van tijdelijke buitenbars die een sfeer verhogende werking hebben. De pilot is geslaagd. Het college heeft nu besloten buitenbars toe te staan onder voorwaarden. Elke aanvraag wordt op maat behandeld. Het terrassenbeleid wordt hierop aangepast, net als het bestemmingsplan 'Centrum 2017'. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Camerabeveiliging bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen spelen een grote rol in het bieden van werkgelegenheid. Belangrijk daarbij is dat de bedrijventerreinen veilig en goed functioneren. Samen met de ondernemers wil de gemeente de veiligheid op de bedrijventerreinen verder verbeteren. De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oosterhout (SBBO) organiseert en beheert de camerabeveiliging op de bedrijventerreinen in Oosterhout. In 2009 heeft de stichting een camerasysteem opgezet, dat inmiddels economisch en technisch is afschreven. SBBO heeft na een evaluatie een plan van aanpak opgesteld voor de vervanging en verbetering van het camerabeveiligingssysteem op alle bedrijventerreinen in Oosterhout. SBBO streeft daarbij naar deelname van alle ondernemers door de bedrijventerreinen collectief aan te laten sluiten bij SBBO. Het college stelt de raad voor garant te staan voor een door SBBO aan te trekken lening van € 250.000 om de investeringskosten te betalen.

Raadsvoorstel Nota Parkeernormen 2019

Het college stelt de raad voor de parkeernormen te actualiseren. Dit zijn normen die aangeven hoeveel fysieke ruimte er voor parkeren gereserveerd moet worden. Er is onderzocht hoe wonen, sociaal bezoek en winkelbezoek zich in deze tijd tot elkaar verhouden. Het centrum staat voor een transformatie waarin er meer ruimte komt voor wonen in het centrum. Uit het onderzoek blijkt dat voor nieuwe woonfuncties in het centrum iets lagere parkeernormen gehanteerd kunnen worden, omdat het daadwerkelijk autobezit daar ook lager is. Dat geldt ook voor de parkeerbehoefte van sociaal bezoek van centrumbewoners. Het college zal in gesprek blijven met ontwikkelaars en andere partijen die betrokken zijn bij de herontwikkeling in de binnenstad om hierover privaatrechtelijk afspraken te maken. Voor woonfuncties buiten het centrum hoeven de normen niet aangepast te worden. Voor de niet-woonfuncties blijven de parkeernormen gelijk aan het huidige beleid. De nieuwe normen bieden meer flexibiliteit en maatwerk waar het kan. Het parkeervergunningenbeleid wordt aangepast op basis van de nieuwe normen.

Beleidskader lokale omroep

In oktober 2018 heeft de gemeenteraad besloten om voor 2018 en 2019 de lokale omroep ORTS een aanvullende financiële bijdrage te verstrekken bovenop de wettelijk verplichten bijdrage van de gemeente. De raad heeft het college toen ook verzocht beleid te maken waaraan geldaanvragen bovenop de wettelijke bekostiging getoetst kunnen worden. Het college stelt de raad nu voor dit beleidskader vast te stellen. Het college stelt de raad daarnaast voor om voor de lokale omroep structureel extra middelen beschikbaar te stellen en hiervoor in de perspectiefnota 2020 aanvullende dekking van maximaal € 40.000 te vinden. Deze aanvullende bijdrage is noodzakelijk voor een goed functionerende lokale omroep, die een maatschappelijk belang dient op het gebied van de (lokale) democratie en informatievoorziening.

Verder heeft het college:

  • Voor de Europese Verkiezingen op 23 mei 2019 22 stemlokalen aangewezen en   (plaatsvervangende) stembureauleden benoemd;
  • De raad voorgesteld een (herstel)besluit te nemen in verband met het eerder vastgestelde bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Everdenberg-Oost';
  • De raad voorgesteld geen zienswijzen in te dienen op het Beleidsplan 2019-2023 Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant en de daarbij behorende stukken;
  • De actuele planning van de raadsnota's vastgesteld.