Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 18 - 2019

01-05-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 30 april 2019

Begraafplaats Veerseweg

Het college heeft in juli 2018 besloten om een perceel grond gelegen nabij de Leijsenstraat te verkopen aan de Stichting Begraafplaatsen Oosterhout (SBO). Deze grond is nodig om een uitbreiding van de aan de Veerseweg gelegen begraafplaats mogelijk te maken. De SBO heeft het voornemen om het perceel in te gaan richten als natuurbegraafplaats. Hiervoor is een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het college gaat nu akkoord met de wijziging daarvan en legt het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage. Daarna wordt het ter vaststelling voorgelegd aan het college.

Garage Ligtvoet

Sinds het vertrek van garage Ligtvoet bevindt zich aan de Keiweg in het Oosterhoutse centrum een braakliggend terrein. Deze plek vraagt om een passende ontwikkeling. Initiatiefnemers (Somnium Real Estate) willen deze plek nu invullen met 27 appartementen voor starters, in lijn met de functie van het aanpalende wooncomplex De Burcht, dat in dit plan ook wordt aangepast en uitgebreid. Terwijl de functie ‘wonen’ op deze plek in principe een gewenste ontwikkeling in het centrum is, stelt het college zich op het standpunt dat de initiatiefnemers eerst de omgevingsdialoog dienen aan te gaan met de omwonenden en andere betrokkenen. De gemeente Oosterhout zal daarbij als toehoorder aanwezig zijn. Op basis van het verslag van die dialoog zal het college een definitief standpunt innemen omtrent dit initiatief. Pas dan kan de ruimtelijke procedure gestart worden.

Slotjes Midden

Het college stemt in met het eindverslag over de inspraakprocedure rondom het stedenbouwkundig plan Slotjes Midden (deelplannen 4 tot en met 7). De stedenbouwkundige plannen in de wijk Slotjes Midden zijn ontwikkeld door Thuisvester in samenwerking met de gemeente Oosterhout. Het ontwerpbestemmingsplan (Slotjes, herziening 6) en het ontwerpbesluit hogere waarden worden nu zes weken ter inzage gelegd. Daarna wordt het aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling.

Bergsebaan

Het college heeft het definitieve ontwerp voor de Bergsebaan vastgesteld en middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering ervan. De Bergsebaan is toe aan onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast is het verbeteren van de verkeersveiligheid, met name voor fietsers, noodzakelijk. In het plan zijn dan ook opgenomen: rode fietssuggestiestroken, bermverbeteringen en snelheidsremmende maatregelen. Een deel van de weg wordt 0,60 m. verlegd. De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd over de gekozen variant.

Raadsvoorstel beheersmaatregelen Wmo

Het college wil dat (de meest) kwetsbare inwoners nu en in de toekomst kunnen blijven rekenen op de voor hen noodzakelijke ondersteuning. Om dat te bereiken stelt het college aan de raad maatregelen voor om de stijgende kosten binnen de Wmo te beteugelen en beheersbaar te maken. Het college stelt onder meer voor de hulp bij het huishouden op een andere manier aan te besteden, de scootmobielpool uit te breiden, de mantelzorgwaardering in natura te verstrekken en het cursusaanbod efficiënter te organiseren, Eerder zijn maatregelen getroffen om de bedrijfsvoering efficiënter te laten verlopen en de toegang tot maatschappelijke ondersteuning beter te organiseren. In totaal moeten de maatregelen een kostenbesparing van 1,2 miljoen opleveren. Met de maatregelen draagt het college ook uit dat inwoners, zorgaanbieders en gemeente gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het betaalbaar houden van het Oosterhouts zorgstelsel.

Nadere evaluatie pilots dagbesteding

Het college heeft de pilots dagbesteding  (Floraliapark, De Buurtkamer en Inloop De Pastorie) geëvalueerd. Bezoekers van de pilots zijn over het algemeen tevreden en voelen zich geholpen. Lang is de (soms impliciete) aanname geweest dat de pilots de kosten kunnen drukken van de maatwerkvoorzieningen Wmo. De evaluatie heeft dit financiële effect echter (nog) niet aan kunnen tonen. Door de stijgende kosten binnen de Wmo is het noodzakelijk om de beschikbare middelen op een efficiënte en doeltreffende manier in te zetten. Daarom is nader onderzoek naar de financiële effecten van de dagbestedingspilots nodig, om deze af te kunnen zetten tegen de maatschappelijke effecten. In de periode van mei tot en met oktober voert het college het nadere onderzoek uit om zo in november een besluit te kunnen nemen of en welke pilots een structurele Wmo-voorziening worden. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Voortzetting BeweegSaam

De pilot BeweegSaam is in 2017 gestart net als de pilots dagbesteding (Floraliapark, De Buurtkamer en Inloop De Pastorie). BeweegSaam wijkt qua opzet en financiering sterk af van de andere pilots voor dagbesteding. BeweegSaam is een sportieve wekelijkse activiteit voor dementerende ouderen. De ouderen zwemmen onder begeleiding van mbo- en hbo-studenten, onder regie van zorgprofessionals. BeweegSaam zal zich vanaf 1 juli 2019 financieel zelf kunnen bedruipen en heeft dan geen gemeentelijke financiering meer nodig. Op basis van een positieve evaluatie besluit het college de pilot BeweegSaam voort te zetten.

Evaluatie pilot ANWB AutoMaatje

ANWB AutoMaatje is in 2017 gestart als pilot voor een alternatieve vervoersvoorziening naast de deeltaxi. Dit is een initiatief waarbij vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding vervoeren. De ANWB stelt haar kennis, software, begeleiding, training en materiaal gratis beschikbaar. Het doel van het initiatief is om mensen zo lang mogelijk mobiel te houden en te laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer. Eind februari 2019 zijn er 172 gebruikers en 34 vrijwilligers opgenomen in het bestand van deze nieuwe vervoersdienst. Het college wil in een nadere evaluatie weten in hoeverre deze voorziening een positief financieel effect heeft op de inzet van de duurdere deeltaxi. In afwachting van de resultaten hiervan wordt ANWB AutoMaatje verlengd tot eind december 2019.

Verder heeft het college:

  • vragen beantwoord van de fractie van GroenLinks over het museumbeleid van de gemeente.
  • besloten om de gemeenteraad toestemming vragen om de gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten te wijzigen, vanwege de fusie in de gemeente Altena.
  • de jaarverslagen van de vertrouwenspersonen van de gemeentelijke organisatie voor kennisgeving aangenomen.
  • de benodigde middelen voor de uitvoering van de rioolvervanging in de Bosstraat beschikbaar gesteld
  • besloten om in principe medewerking te verlenen aan het verzoek om een intensieve varkenshouderij aan de Heistraat om te zetten in een paardenhouderij.
  • besloten om een verzoek te richten aan de Rijksoverheid om een subsidie voor het opsporen en  ruimen van explosieven in het water rondom het woningbouwproject Zwaaikom. De Zwaaikom is in het kader van explosieven ‘verdacht gebied’ en de kosten voor opsporing en opruiming lopen voor de gemeente op tot bijna drie ton.
  • besloten om de last onder dwangsom, die eerder is opgelegd aan een bedrijf aan de Provincialeweg vanwege het aanbrengen van asfaltverharding zonder vergunning, in stand te laten. Het bedrijf maakt bezwaar tegen het besluit dat de verharding moet worden verwijderd. Het college blijft bij het standpunt dat de verharding illegaal en onnodig is.
  • besloten om de Bedrijvenpeiling Oosterhout 2018 vast te stellen. De uitkomsten van deze peiling worden via de website en social-media-kanalen van de gemeente Oosterhout naar buiten gebracht.
  • besloten akkoord te gaan met nadere afspraken tussen samenwerkende gemeenten in de regio Breda over de verdeling van de kosten voor verschillende vormen van jeugdhulp