Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 2 - 2019

09-01-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 8 januari 2019

Verkoop- en selectieprocedure Gentiaanstraat

In 2018 heeft het college besloten om op de locatie Gentiaanstraat (pand voormalige bibliotheek Zuiderhout) patiowoningen voor senioren te realiseren. Dit plan is inmiddels besproken met omwonenden en is positief ontvangen. Hierna zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden bepaald en is de verkoopprocedure uitgewerkt. Het college stemt nu in met het verkoop- en selectiedocument, zodat de verkoopprocedure in februari 2019 kan starten. Daarbij wordt gelet op de prijs-kwaliteitverhouding, inpassing in de omgeving, duurzaamheid en de manier waarop de omgeving bij de planvorming wordt betrokken. Wanneer een ontwikkelaar is geselecteerd, draagt deze zorg voor het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan. Tijdens de bestemmingsplanprocedure kunnen inwoners desgewenst zienswijzen indienen. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Instemming met Afsprakenkader Detailhandelsontwikkelingen West-Brabant

Het college heeft ingestemd met het Afsprakenkader Detailhandelsontwikkelingen West-Brabant. Daarin zijn regionale werkafspraken vastgelegd voor het beoordelen van detailhandelsinitiatieven. Doel van de werkafspraken is te bepalen wat de toegevoegde waarde van een initiatief is voor de regionale detailhandelsstructuur om daarmee verdere winkelleegstand in de regio te voorkomen. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Verder heeft het college:

  • Kennisgenomen van de resultaten van de aanbestedingsprocedure en het plan van aanpak voor het opstellen van de Omgevingsvisie en de raad hierover per brief geïnformeerd.