Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 22 - 2019

31-05-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 28 mei 2019

Bestrijding armoede bij kinderen

In Oosterhout wonen 859 kinderen onder de 18 jaar waarvan de ouder(s) een inkomen hebben onder 110% van het wettelijk sociaal minimum. Ook voor deze kinderen is het belangrijk dat ze zich kunnen ontplooien zonder daarin belemmerd te worden door de financiële positie van hun ouders. De gemeente Oosterhout heeft in 2018 in totaal € 441.000 uitgegeven aan regelingen die armoede bij deze kinderen bestrijden. Een belangrijk deel van dat bedrag wordt gevormd door extra gelden van het Rijk (Klijnsmagelden, € 250.000). De helft van de Klijnsmagelden is vorig jaar beschikbaar gesteld aan stichting Leergeld. De andere helft is besteed aan de Zomerkaravaan (zomeractiviteiten voor kinderen) en het Winterpakket (vrijkaarten, verjaardagsboxen, sinterklaascadeaus). Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om de beschikbare gelden in 2019 aan grotendeels dezelfde doelen te besteden, waarbij een bedrag van € 62.000 nog niet concreet ingevuld is. 

Saldobestemming 2018

In het totaal van inkomsten en uitgaven komt de gemeente Oosterhout in 2018 uit op een negatief saldo van € 258.000. De grootste oorzaak daarvoor is gelegen in de tekorten (€ 7,9 miljoen), die zijn opgetreden in het sociaal domein (jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en bijzondere bijstand). Die tekorten kunnen gedeeltelijk gedekt worden uit de reserve sociaal domein, waarin nog € 3,25 miljoen zit. Het college stelt de raad voor om deze reserve in te zetten waarvoor ze bedoeld is: het dekken van tekorten in het sociaal domein. De reserve is dan in 2019 wel leeg.

Na de inzet van deze reserve betekent dat voor het jaar 2018 een positief saldo. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om dit saldo (€ 2,8 miljoen) te storten in de vrije reserve. De vrije reserve wordt verder gevuld met een aantal kleinere bedragen die in 2018 niet volledig zijn besteed.

Toerisme

Vanuit het toeristisch fonds werken gemeente en bedrijven uit de verblijfsrecreatie samen aan de toeristische aantrekkelijkheid van Oosterhout. Ieder half jaar beoordelen zij aanvragen van initiatiefnemers op de impuls die deze kunnen geven aan de stad en kerkdorpen. Hiermee hebben we al vele mooie initiatieven kunnen realiseren, stuk voor stuk activiteiten en ideeën die kleur geven aan Oosterhout. Ook voor de tweede helft van 2019 zijn er middelen toegekend aan veelbelovende initiatieven zoals: De braderie in de binnenstad tijdens de kermis, Urban City Cross, de Zuiderwaterlinie, de vijfde steiger van de Watersportvereniging Sluis 1, de kermis in Dorst.

In 2020 en 2021 zal er met de sector naast de meer reactieve financiering van aanvragen ook proactief worden gewerkt aan investeringen in de toeristische aantrekkelijkheid van Oosterhout.

Tunnelbak Bovensteweg

Het college heeft besloten om het ontwerp en de noodzakelijke werkzaamheden aan de tunnelbak van de Bovensteweg te gunnen aan Heijmans BV, de aannemer die in opdracht van de provincie ook de werkzaamheden aan de N629 verricht. De voegen en de slijtlaag in de rijbaan van de tunnelbak Bovensteweg, ter hoogte van de Burgemeester Elkhuizenlaan, zijn aan onderhoud toe. Omwonenden ervaren geluidsoverlast van onder andere de voegen in het wegdek tussen de betonplaten in de tunnelbak. Door het uitvoeren van onderhoud en aanpassen van de voegen is het mogelijk de overlast te verminderen. 

Duurzaamheidsbeleid

Vol energie werken we samen aan de duurzame toekomst van Oosterhout. Dat is de boodschap van het nieuwe duurzaamheidsbeleid dat het college in juli ter vaststelling aan de raad aanbiedt. Doel is dat gemeente Oosterhout in 2050 een energie-neutrale gemeente is. De komende jaren worden diverse projecten uitgevoerd die bijdragen aan de energietransitie. De gemeente, haar inwoners en ondernemers hebben elk hun rol en stem. Samen kunnen we veel energie besparen en een duurzame opwek van energie mogelijk maken.

Verder heeft het college:

  • ingestemd met het indienen van een regionale aanvraag bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de pilot waarin werken en de taal leren samen moeten leiden tot inburgering.
  • besloten om in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een kinderopvang aan de Rijksweg 106 te Dorst. Deze kinderopvang mag totdat deze voorziening is gerealiseerd nog gebruik maken van De Klip(circa tien maanden).