Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 23 - 2019

05-06-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 3 juni 2019

Project Zwaaikom, brug Korenbocht-Koningsdijk

Met het project Zwaaikom komen er ongeveer 500 woningen bij in Oosterhout. Onderdeel van het project Zwaaikom is de aanleg van de brug voor auto’s, fietsers en voetgangers tussen de Korenbocht en de Koningsdijk. In 2009 is onderzoek gedaan naar een vaste en beweegbare brug. In 2014 heeft de raad in de Nota van Uitgangspunten gekozen voor een vaste brug. Gelet op de ontwikkeling van de jachthaven en de uitleg van de vijfde steiger heeft het college nog eenmaal onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van een beweegbare of hogere vaste brug met een hogere doorvaarthoogte van 4,4 meter. Daaruit blijkt dat de meerkosten voor de aanleg van een beweegbare brug rond de 2 miljoen euro liggen. Het college heeft daarom besloten geen beweegbare brug aan te leggen. Bij verdere uitwerking van het ontwerp van de vaste brug wordt bekeken of de meest optimale doorvaarthoogte gerealiseerd kan worden met behoud van de verkeersveiligheid van de gebruikers. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Verzoek uitbreiding Lidl Zuiderhout

Lidl Nederland heeft een verzoek ingediend voor uitbreiding van het filiaal Zuiderhout. Het gaat om een uitbreiding van ca. 203 m2 aan de achterzijde van de winkel aan de Vondellaan op eigen terrein waar nu de laad- en losstrook gelegen is. Om dit te bereiken wordt de bestaande achtergevel ca. 4,40 meter opgeschoven richting de Vondellaan. Ook dient de openbare ruimte ter plaatse heringericht te worden. Het college heeft kennisgenomen van het verzoek en geeft de voorwaarde mee dat er een veilige laad- en losplaats wordt gerealiseerd. Voordat het college een besluit kan nemen, dient de initiatiefnemer een omgevingsdialoog aan te gaan. De resultaten van deze dialoog worden bij het definitieve besluit betrokken.

Toekenning impulssubsidies

De gemeente Oosterhout heeft de impulssubsidie, een subsidie die een impuls kan geven aan initiatieven die nieuwe sociale relaties en samenwerkingsverbanden creëren. Het college is blij dat inwoners initiatieven nemen en waardeert vier initiatieven met de impulssubsidie. Het gaat om drie initiatieven rondom de 75-jarige bevrijding van Oosterhout en om een buurtinitiatief om de wijk Slotjes-Oost in beeld te brengen.

Actualisatie bestemmingsplan Leijsenakkers

In het kader van de actualisatie van de bestemmingsplannen voor het stedelijk gebied van Oosterhout, start binnenkort de inspraakprocedure voor het bestemmingsplan voor het gebied Leijsenakkers. Deze inspraakprocedure zal plaatsvinden in de vorm van een consultatieronde en start voor de zomervakantie 2019. In het najaar zal het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Convenant persoonsgerichte aanpak ter voorkoming van radicalisering en extremisme

Landelijk is er veel aandacht voor aanpak voorkoming van radicalisering en extremisme. Gemeenten hebben daarbij een coördinerende taak. Het college heeft besloten een convenant aan te gaan met beoogde partners in district De Baronie, zoals het Openbaar Ministerie, Politie, Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering Nederland. De beschreven werkwijze heeft als doel een rechtmatige en zorgvuldige verzameling en verwerking van persoonsgegevens te waarborgen. Daarmee wordt zo goed mogelijk voldaan aan de eisen die door de privacy wetgeving worden gesteld aan het delen van (bijzondere) persoonsgegevens.

Raadsvoorstel verlenen borgstelling ten behoeve van natuurbegraafplaats

In de tijd dat begraven onder druk staat doordat steeds meer mensen kiezen voor cremeren, is het voor de stichting Begraafplaatsen Oosterhout (SBO) noodzakelijk om de dienstverlening uit te breiden. SBO wil daarom een natuurbegraafplaats realiseren en het huidige gedenkpark uitbreiden. SBO wil hiervoor circa 1 hectare grond aankopen en inrichten. SBO heeft het college gevraagd borg te staan voor betaling van rente en aflossing van de lening die dit mogelijk moet maken. Het college stelt de raad voor deze borgstelling te verlenen.