Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 24 - 2019

12-06-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 11 juni 2019

Woningbouwstrategie Oosterhout 2030

In de Toekomstvisie 2030 is het voorbereiden van de woningvoorraad op de toekomst een van de speerpunten. Met een krapte op de woningmarkt (vooral voor starters en jonge gezinnen), een vergrijzende bevolkingsopbouw en veel bouwinitiatieven is het zaak om de juiste woningen op de goede plek te zetten. Het college heeft besloten een woningbouwstrategie voor gemeente Oosterhout te laten opstellen. Deze strategie is de leidraad voor de sturing op en beoordeling van woningbouwinitiatieven. We weten dan welke woningen we waar willen hebben en voor wie we ze bouwen. Ook de kerkdorpen Oosteind, Den Hout en Dorst worden in deze strategie meegenomen om het voorzieningenniveau in de dorpen te behouden of versterken. De woningbouwstrategie zal vanaf het najaar in samenspraak met stakeholders en inwoners tot stand komen. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.  

Woningbouw Oosteind en realisatie tijdelijke kleedkamers OVV’67

De werkgroep Dorpshart Oosteind heeft eind vorig jaar een plan gepresenteerd voor de ontwikkeling Het college heeft de afgelopen maanden meegedacht over de haalbaarheid van dit plan. De bouw van woningen op het hoofdveld van OVV’67, in combinatie met de verplaatsing van het veld en de kleedkamers levert financieel een fors tekort op. Het college vindt het belangrijk om in Oosteind plekken voor woningbouw te vinden. Dit zal na realisatie van de woningbouwstrategie Oosterhout 2030 gebeuren. Nu verplaatsing van het hoofdveld en kleedlokalen van OVV’67 (voorlopig) niet aan de orde is, heeft het college besloten units te plaatsen als tijdelijke kleedkamers. De locatie van de units moet nog bepaald worden.

Woningbouw Den Hout

In Den Hout leeft bij de inwoners ook de wens om meer woningen te bouwen. Het plan voor woningbouw aan de Houtse Heuvel 2 is niet doorgegaan. Het college heeft naar aanleiding van een amendement van de raad besloten om in Den Hout alvast te gaan zoeken naar mogelijke bouwlocaties. Het streven is erop gericht dat een visie wordt opgesteld, waarin wordt aangegeven wat de behoefte aan woningen in Den Hout is en welke locaties voor woningbouw in aanmerking komen. Deze visie moet tot stand komen in overleg met de Houtse gemeenschap. De concrete invulling van deze locaties (welke woningen en voor welke doelgroepen) zal plaatsvinden nadat de Woningbouwstrategie Oosterhout 2030 is vastgesteld.

Waardering gemeentelijke dienstverlening

Oosterhoutse inwoners waarderen de dienstverlening van de gemeente Oosterhout met een dikke voldoende. Dat blijkt uit de Burgerijenquête, die jaarlijks meet hoe tevreden de inwoners zijn met de gemeentelijke dienstverlening. De scores zijn de laatste jaren relatief stabiel en vertonen slechts kleine afwijkingen naar boven en beneden. De behandeling in het stadhuis wordt met een 8 gewaardeerd. En de GemeenteApp die inwoners sinds vorig jaar gebruiken voor het doorgeven van meldingen openbare ruimte krijgt een 7. We blijven werken aan een goede digitale dienstverlening door scherp te blijven voor verbeterpunten, oog te houden voor privacywetgeving en de mogelijkheid tot persoonlijk contact waar nodig of gewenst.

Vaststelling Informatiebeleidsplan 2019-2022

Het college heeft het Informatiebeleidsplan 2019-2022 vastgesteld. Dit plan beschrijft hoe de informatievoorziening bijdraagt aan de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen. Het plan besteedt aandacht aan de doorontwikkeling van de dienstverlening, informatiegestuurd werken, vaardigheden en bewustzijn bij medewerkers, beschikbaarheid van informatie, integriteit en vertrouwelijkheid en de flexibiliteit van de ICT-infrastructuur.

Verder heeft het college:

  • Vragen van GroenLinks over BeweegSaam schriftelijk beantwoord;

  • Vragen van GroenLinks over de sluiting van Lievenshove schriftelijk beantwoord;

  • Het Memorie van Antwoord, waarin antwoord is gegeven op vragen van de raadsfracties over de Perspectiefnota 2020, vastgesteld en de raad geïnformeerd over de bijstelling van twee ombuigingen (m.b.t. het dierenasiel en het leerlingenvervoer gymnastiekles vanuit de kerkdorpen) naar aanleiding van raadsvragen en recente inzichten.