Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst - week 3 2019

16-01-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 15 januari 2019

 

Opiniërende behandeling concept-mobiliteitsvisie Oosterhout Vooruit

De concept-mobiliteitsvisie Oosterhout Vooruit is eind 2018 besproken met inwoners, heeft vier weken ter inzage gelegen en is toegestuurd aan samenwerkingspartners zoals de provincie, buurgemeenten, hulpdiensten, Rijkswaterstaat en Arriva. Uit de ontvangen reacties blijkt dat de prioriteiten die in de conceptvisie worden benoemd breed onderschreven worden door de samenleving en de partners. De samenleving ziet het stimuleren van het fietsgebruik en het verbeteren van de verkeersveiligheid voor het langzaam verkeer daarbij als de belangrijkste opgaven waar we de komende jaren mee aan de slag moeten gaan. De gemeenteraad wordt nu in de gelegenheid gesteld om zich opiniërend uit te spreken over de concept-mobiliteitsvisie. Daarmee wil het college tot een breed gedragen visie en daarmee goede basis voor de op te stellen uitvoeringsagenda te komen.

 

 

Verder heeft het college:

·         De raad voorgesteld het controleprotocol en normenkader 2018 ten behoeve van de accountantscontrole 2018 vast te stellen;

·         Kennisgenomen van het oordeel van de provincie over de begroting 2019, waarmee Oosterhout onder het normaal geldende repressieve toezicht vallen, waarbij strak gestuurd moet worden om structureel een sluitende begroting te kunnen opstellen;

·         Besloten de naam en nummering van de woningen aan de Wilhelminakanaal Noord 9 t/m 11c te wijzigen in Thorbeckestraat 33 – 39 en de bewoners hierbij zoveel mogelijk te ontzorgen.