Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 32 - 2019

07-08-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 6 augustus 2019

Intrekken besluit aanvullend krediet Bromtol-rotonde en informeren raad

Na actualisatie van de kostenraming constateert het college dat er een tekort van € 1,43 miljoen wordt verwacht voor de uitvoering van het onderhoud en aanpassing van de Bromtol-rotonde en aansluitende wegen. De redenen hiervan zijn een forse stijging van de marktprijzen, uitgebreidere verkeersmaatregelen, invulling van een aantal pm-posten, een grotere ecoduiker in de ecologische verbindingszone en een beter beeld van de verwervingskosten.

Voor opvang van dit tekort is heeft college bij nader inzien besloten de raad in september te vragen een uitspraak te doen over het aanvullend krediet dat nodig is voor de reconstructie van de rotonde-Bromtol.

De raad en direct belanghebbenden worden hierover geïnformeerd.

Verder heeft het college:

  • Besloten in te stemmen met het principeakkoord Cao Gemeenten 2019-2020.
  • De BIZ subsidie over het jaar 2018 aan de Stichting Bedrijveninvesteringszone BinnenstadOosterhout vast te stellen op € 101.000,-.