Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 34 - 2019

21-08-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 20 augustus 2019

Raadsvoorstel Besteding restant krediet Sportpark de Contreie

In 2012 heeft de gemeenteraad € 6.850.000,- beschikbaar gesteld voor de realisatie van Sportpark de Contreie. De werkzaamheden op het sportpark zijn afgerond en het krediet kan daardoor worden afgesloten. Het krediet is nog niet eerder afgesloten in verband met de onzekerheid over de financiële gevolgen van de brand eind 2016. Inmiddels is de wederopbouw van het sportpark geheel afgerond en gedekt vanuit de uitkering van de verzekering. Van het originele krediet is nog een bedrag beschikbaar van € 311.000,-, voornamelijk ten gevolge van een aanbestedingsvoordeel. Het college stelt de raad voor uit dit restant de kosten van drie projecten te dekken: de investering in de tijdelijke units bij voetbalvereniging OVV’67, het vervangen van leidingwerk bij recreatieoord de Warande en het afsluiten van nieuwe contracten met verenigingen die geen onderdeel uitmaken van het sportaccommodatiebeleid.

Ondersteuning scoutingverenigingen

De afgelopen periode hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met de scouting en is bekeken welke mogelijkheden er bestaan om hen te ondersteunen. Dit komt voort uit een verzoek van de raad tijdens de begrotingsbehandeling. Het college waardeert de inzet van de scoutinggroepen in Oosterhout en heeft besloten de huurvergoeding voor het gebruik van de gemeentegrond door de Mariagroep en Erasmusgroep gelijk te trekken en een symbolische huur van € 1,- te rekenen. Hierdoor ontstaat ruimte in de begroting van de scouting, die ingezet kan worden voor andere doeleinden. Daarnaast is er de mogelijkheid voor de verenigingen om een garantstelling aan te vragen om financiering aan te trekken voor (groot) onderhoud aan de accommodatie. Tot slot kunnen verenigingen in aanmerking komen voor de waarderingssubsidie op basis van het aantal actief contributie betalende leden. Daarnaast kan een scoutingvereniging aanvullende subsidie krijgen voor actieve deelname aan de Brede Buurt. Het college heeft de raad geïnformeerd over deze ondersteuningsmogelijkheden.

Ontwikkelagenda Vitaal Oosterhout

De ontwikkelagenda Vitaal Oosterhout is opgesteld om de gezondheid van Oosterhouters te bevorderen. Uitgangspunt daarbij is dat Oosterhouters zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. Daarbij is een goede gezondheid belangrijk. De Oosterhoutse aanpak richt zich op het behalen van zoveel mogelijk gezondheidswinst op het gebied van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. In de ontwikkelagenda staan verschillende projecten en activiteiten voor een betere gezondheid. Zoals meer bewegen of gezonder eten. Voor de preventie en handhaving rondom alcohol is een apart plan gemaakt. Voorlichting, preventieve activiteiten en een handhavende aanpak voor jongeren staan hierbij centraal. Ook gaat de gemeente jaarlijks met alcoholverstrekkers in gesprek over de preventie en handhaving van alcohol. Het college biedt de ontwikkelagenda gezondheid Vitaal Oosterhout en het preventie- en handhavingsplan alcohol aan ter bespreking door de gemeenteraad in september.

Exploitatieplan Arriva

Het college reageert positief op het voorstel van openbaar vervoerder Arriva om een spitslijn 324 van Vrachelen naar Breda te introduceren. Hierdoor rijden er in de middagspits twee extra bussen rechtstreeks van Vrachelen via Teteringen naar Breda. In het bestuursakkoord van de gemeente Oosterhout was de wens tot verbetering van de OV-verbinding met Vrachelen al opgenomen. Het college laat dat weten in een schriftelijke reactie op het exploitatieplan 2020 van Arriva. In die brief stelt het college Arriva ook voor om de Bravofiets in Oosterhout te introduceren, zoals Arriva dat in Tilburg, Den Bosch en Bergen op Zoom al van plan is. Dit is een deelfiets de gebruikt kan worden voor het laatste stukje van een bushalte naar de eindbestemming. Het college stelt Arriva voor om deze fietsen ook in te zetten voor ontsluiting van de industrieterreinen Vijf Eiken (bushalte Zuiderhout/Europaweg) en Weststad (bushalte Het Goorke). Tot slot is het college het met Arriva eens dat buurtbus 226, ondanks dat er relatief weinig gebruik van wordt gemaakt, behouden moet blijven. De brief wordt gestuurd naar Arriva en de provincie Noord-Brabant. De raad is hierover per brief geïnformeerd.

Verder heeft het college:

  • De raad voorgesteld de geactualiseerde grondexploitatie voor het project Zwaaikom vast te stellen;

  • De actuele planning van de raadsnota’s vastgesteld.