Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 37 - 2019

11-09-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 10 september 2019

Realisatie woonzorgcomplex voor ouderen met dementie aan Geerstraat 1 Dorst

Er is door Stichting Pim een voorontwerp bestemmingsplan ingediend om aan de Geerstraat 1 in Dorst een woonzorgcomplex voor ouderen met dementie te realiseren. Op deze locatie was een akkerbouwbedrijf gevestigd. Naast een woning met enkele bijgebouwen is het perceel grotendeels onbebouwd. Het is de bedoeling dat er ter plekke 56 ouderen gehuisvest worden. Het perceel heeft nu een agrarische bestemming terwijl voor het woonzorgcomplex de bestemming ‘Maatschappelijk’ wenselijk is. Het bestemmingsplan zal daarvoor gewijzigd moeten worden. Het college heeft besloten om aan dit verzoek medewerking te verlenen. Het voorontwerp bestemmingsplan voor de Geerstraat 1 ligt voor vier weken ter inzage. Een ieder heeft de mogelijkheid om een inspraakreactie tegen dit plan in te dienen. Stichting Pim heeft al eerder een woonzorgcomplex voor gehandicapte kinderen in Dorst opgericht. Met dit bestemmingsplan faciliteert het college een maatschappelijk ondernemer die een leefbare en duurzame woonomgeving creëert voor hulpbehoevende ouderen. Het college werkt van harte aan dit mooie initiatief mee.

Invoering vrachtwagenheffing

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de invoering van vrachtwagenheffing aan het voorbereiden voor mogelijke invoering in 2023. Van 26 juni 2019 tot en met 7 augustus 2019 is de concept wetstekst gepubliceerd. Er was sprake van het opnemen van de Bovensteweg – Weststadweg in het netwerk waarop deze vrachtwagenheffing zal gaan gelden. Dit om sluipverkeer te voorkomen als de heffing geldt op de A27 en A59. Het college heeft hier nog niet eerder een besluit over genomen. 
Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft een reactie ingediend. Zij stellen dat sluipverkeer vanuit de A59/ A27 via deze wegen zeer onwaarschijnlijk is en dat door de heffingsmaatregel Oosterhoutse (logistieke) bedrijven financieel worden getroffen. TLN pleit er voor om het traject Bovensteweg- Weststadweg niet op te nemen in het heffingsnetwerk.
Het college van Oosterhout heeft besloten om provincie en ministerie te adviseren om op deze wegen niet te gaan heffen maar ze in het monitoringsnetwerk op te nemen. Want het is de enige ontsluitingsweg voor bedrijven aan bedrijventerrein Weststad en de verwachting is dat het aantal verkeersbewegingen niet zodanig toeneemt dat de leefbaarheid van Oosterhout wordt aangetast. Het standpunt van het college zal per brief aan de provincie bekend worden gemaakt.

Uitbreiding begraafplaats Leijsenakkers

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Leijsenakkers, 2e wijziging (uitbreiding begraafplaats)’ heeft zes weken ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een perceel grond nabij de Leijsenstraat. De Stichting Begraafplaatsen Oosterhout wil hier een natuurbegraafplaats realiseren in aanvulling op de begraafplaats aan de Veerseweg. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Het college heeft deze zienswijzen (deels) gegrond en ongegrond verklaard. Het college heeft conform haar wijzigingsbevoegdheid het bestemmingsplan ‘Leijsenakkers, 2e wijziging (uitbreiding begraafplaats)’ vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

Verder heeft het college:

  • Artikel 39 vragen beantwoordt van Groen Links over gevolgen voor omgevingsvergunningen van de uitspraak Raad van State over het stikstofbesluit (PAS).

  • Artikel 39 vragen beantwoordt van Groen Links over de inzet van wijkagenten in hun wijk.

  • Besloten een elektrische bakwagen te kopen voor de buitendienst.