Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 4 - 2019

24-01-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 21 januari 2019

Vergunning, toezicht en handhaving

Burgemeester en wethouders hebben het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Fysieke Leefomgeving 2019 vastgesteld. Dit programma is een concrete uitwerking van het gelijknamige beleidsplan dat werd vastgesteld in december 2018. Uitgangspunt is dat vergunningverlening en handhaving bijdragen aan een leefbare, veilige en duurzame gemeente waar het prettig is om te wonen, te werken en te verblijven. Daarbij staat dienstverlening voorop en is preventie boven repressie gesteld. In dit uitvoeringsprogramma staat beschreven wat de unit Vergunningen en Handhaving dit jaar gaat doen, welke prioriteiten er gesteld zijn en welke capaciteit daarvoor ingezet wordt. Het uitvoeringsprogramma 2019 inclusief de terugblik op 2018 wordt via een brief bekendgemaakt aan de gemeenteraad.

Bestemmingsplan Slotjes

Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om het bestemmingsplan Slotjes, herziening 4 (voorheen Heidehof/De Wieken) ongewijzigd vast te stellen. Met de herontwikkeling van deze locatie aan de Sint Antoniusstraat wordt een voorziening voor begeleid wonen in de nabijheid van het centrum toegevoegd.

Renovatie tennisbanen

Stichting Tennispark De Warande wil twee veelgebruikte smash court tennisbanen renoveren. De daarvoor benodigde investering wordt voor een deel gefinancierd met vreemd vermogen. De stichting vraagt de gemeente nu om voor de helft van het bedrag leenbedrag van € 47.500 garant te staan. Nu gebleken is dat de financiële situatie bij deze stichting gezond is, heeft het college zich daartoe bereid verklaard.

Boswachterij Dorst

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een krediet van € 45.000 beschikbaar te stellen voor een geluidsscherm langs het spoor ter hoogte van de nieuwbouwwijk Boswachterij Dorst. Om te kunnen voldoen aan de Wet geluidhinder is door de ontwikkelaar van deze wijk een geluidswal met daarin een poort aangelegd. Bewoners van woningen in de buurt van deze poort hebben echter te maken met geluidsoverlast. Daarom stelt het college voor om het geluidscherm langs het spoor te verlengen.

Instemming met startnotitie Regionale Energiestrategie 2030

Voor Nederland ligt er een enorme maatschappelijke opgave op het gebied van de energietransitie. Iedere regio in Nederland brengt door middel van een Regionale Energiestrategie (RES) een bod uit voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit, het potentieel aan duurzame warmtebronnen en concrete plannen om vraag en aanbod van elektriciteit en warmte door middel van infrastructuur bij elkaar te brengen. West-Brabant heeft als pilotregio laten zien dat het een voortrekker is op het gebied van energietransitie. West-Brabant wil voortrekker in de energietransitie blijven en de regie op het dit gebied in eigen hand houden. De ambitie is een sterk gedragen, regionale energiestrategie (RES) te bepalen die past in de kaders van de landelijke opgave: de RES2030. Het college heeft nu ingestemd met de startnotitie die eind 2019 moet leiden tot de RES2030. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Verder heeft het college:

  • besloten om na de uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch over te gaan tot de inning van de proceskosten in de kwestie rondom de geluidsoverlast Oostquartier.
  • besloten akkoord te gaan met de technische wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA.
  • kennis genomen van het bedrijfsplan 2019 en de eerste begrotingswijziging van Gemeenschappelijke Regeling MidZuid/WAVA. Het college stelt de gemeenteraad voor om geen zienswijze op het plan in te dienen.
  • besloten om de wethouder economische zaken deel te laten nemen aan de Transport & Logistic beurs München 2019.
  • besloten de gemeenteraad voor te stellen om burgemeester M. Buijs tot december 2019 uitstel te geven van de ‘woonplaatsvereiste’.